Eerbetuiging aan:  Lennon, John

Zywa Geef vandaag en deel

deel deel deel, deel deel deel, deel deel deel

alles wat je doet is mogelijk
alles wat je zingt komt uit je hart
alles wat je zegt betekent iets
je geeft het

alles dat je maakt kan dus bestaan
alles dat je houdt valt niet uiteen
alles dat je schept ontkiemt zichzelf
je krijgt het

geef vandaag en deel geef vandaag en deel
geef vandaag en deel geef vandaag en deel
geef vandaag en deel geef vandaag en deel
deel, dan leef je pas deel, dan leef je pas

alles dat je weet bestond al lang
alles dat je ziet verbergt zich niet
alles dat je geeft is niet van jou
je deelt het

geef vandaag en deel geef vandaag en deel
geef vandaag en deel geef vandaag en deel
geef vandaag en deel geef vandaag en deel
deel, dan leef je pas deel, dan leef je pas

 
Give today and share  Gebe jetzt und teil
Amsterdam, 2014-01-03
Alles wat je nodig hebt is liefde (John Lennon) – 1967
Lied "All you need is love"
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Delen 

Zywa Give today and share

share share share, share share share, share share share

everything you do is possible
everything you sing comes from your heart
everything you say is meaningful
just give it

everything you make exists of course
everything you love won't fall apart
everything you create will bud itself
receive it

give today and share give today and share
give today and share give today and share
give today and share give today and share
share, and be alive share, and be alive

everything you know is there since long
everything you see is not concealed
everything you give is never yours
so share it

give today and share give today and share
give today and share give today and share
give today and share give today and share
share, and be alive share, and be alive

 
Geef vandaag en deel  Gebe jetzt und teil
Amsterdam, 2019-06-01
Bundel: org elp ark 

Zywa Familiebed

Schiet me, schiet me
schiet me naar de hemel
boven in de eik, iedereen
blootvoets op het familiebed
     Kom erbij, hier ben je vrij!

Wij hoeven nergens in te geloven
behalve in elkaar, ook de zanger
is los, hij lacht om zijn amulet
en zwaait naar de oude man:
     Kom erbij, hier ben je vrij!

De grijsaard ziet alles
met pretogen in zijn lange baard
vol struikjes mos waarin
het winterkoninkje fluit:
     Kom erbij, hier ben je vrij!

Kom in de Kroon, doe
je schoenen en sokken uit
samen op het familiebed
een warme deken voor elkaar
     Kom erbij, hier ben je vrij!

Family bed  Familienbett
Amsterdam, 2019-10-15
Kom samen – 1969
Lied "Come together" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Broederschap 

Amsterdam, 2019-10-17
Ik wil jou (Ze is zo'n stuk) – 1969
Lied "I want you (She's so heavy)" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Begeerte 

Amsterdam, 2019-10-17
Omdat – 1969
Lied "Because" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Samen / Verbonden 

Zywa Sexy

Persephone draagt bloemen
en stoere kaplaarzen als een soldaat
met spierballen, of een openvallend hesje
met minirok als een maagd, altijd
verovert ze de driften om haar heen

In Coco's jurk paradeert ze op Jersey
het doorzichtige plastic ritselt
bij elke kus die ik erop geef
passanten nemen foto's
ze komt in de krant

de lente is begonnen
oude verlangens worden wakker
mensen raken geprikkeld
en geïnspireerd om zich uit te leven
ze is een voorbeeld

iedereen ziet haar, maar weet niet wie ze is
bloemen bedekken haar blote lichaam
ze betovert soldaten en maagden
met driften die haar bezingen
en nieuw leven scheppen

Sexy  Sexy
Amsterdam, 2019-10-18
Polythene Pam – 1969
Lied (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Puberteit 

Amsterdam, 2019-10-18
Zonnekoning – 1969
Lied "Sun King" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Hoogmoed 

Amsterdam, 2019-10-18
Vuige meneer Mosterd – 1969
Lied "Mean Mr. Mustard" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Kennis / Wetenschap 

Zywa Family bed

Shoot me, shoot me
shoot me to heaven
up in the oak, everyone
barefoot on the family bed
     Come join us, here you are free!

We don't have to believe in anything
except in each other, the singer too
is loose, he laughs at his amulet
and waves to the old man:
     Come join us, here you are free!

The greybeard sees everything
with twinkling eyes in his long beard
full of bushes of moss in which
the wren whistles:
     Come join us, here you are free!

Come in the Crown
take off your shoes and socks
together on the family bed
a warm blanket to each other
     Come join us, here you are free!

Familiebed  Familienbett
Amsterdam, 2019-10-21
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-23
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-23
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Sexy

Persephone wears flowers
and tough jackboots like a soldier
with muscles, or an open waistcoat
with a mini skirt like a virgin, always
conquering the instincts around her

In Coco's dress, she parades on Jersey
the transparent plastic rustles
every time I kiss it
passers-by take photos
she is in the newspapers

Spring has begun
old desires wake up
people get aroused
and inspired to let themselves go
she is an example

everyone sees her, but doesn't know who she is
flowers cover her bare body
she charms soldiers and virgins
with instincts, singing her praises
and creating life

Sexy  Sexy
Amsterdam, 2019-10-24
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-24
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2019-10-24
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Sexy

Persephone trägt Blumen
und robuste Kampfstiefel wie ein Soldat
mit Muskeln, oder eine offene Weste
mit Minirock wie eine Jungfrau, immer
besiegt sie die Triebe um sie herum

In Cocos Kleid paradiert sie auf Jersey
das transparente Plastik raschelt
bei jedem Kuss, den ich ihm gebe
Passanten machen Fotos
sie erscheint in der Zeitung

der Frühling hat begonnen
alte Verlangen erwachen
Menschen werden gereizt
und inspiriert, sich aus zu leben
sie ist ein Vorbild

jeder sieht sie, weiß aber nicht, wer sie ist
Blumen bedecken ihren nackten Körper
sie verzaubert Soldaten und Jungfrauen
mit Trieben, die sie besingen
und neues Leben schaffen

Sexy  Sexy
Amsterdam, 2021-01-31
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-02-06
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-02-06
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-02-07
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-02-07
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-02-07
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Kwartiermaker

Ik dien, ik geef -- ruimte
aan bezieling en bezwaren
ik vul me met wensen
en giet ze uit in besluiten
tot er tevredenheid overvloeit

Klagers hoor ik niet klagen
maar aanmoedigen, zo verdwalen ze
nooit in verwachtingen

De winst is maar een saldo
van afrondingsverschillen
lasten worden baten in de ruimte
van het samenleven
waar iedereen in het midden staat

van nergens speciaal, nergensmensen
overal, nergens heen op weg
want ze zijn er al

Quartermaster  Quartiermeister
Amsterdam, 2021-06-13
Nergensman (John Lennon) – 1965
• Lied "Nowhere Man" (album "Rubber Soul")
• Voorzitterschap

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Leiderschap 

Zywa Ik kan er niets aan doen

Mensen zijn te kort oud
en te lang jong, ze worden
niet zo wijs als kabouters

Ze hebben weinig profijt
van de lessen die ze trekken
uit vreugde en verdriet, en

van de lessen die ze negeren
omdat ze liever geloven
in wat de wereld belooft

omdat ze liever geloven
dat het binnen bereik is
en het vooruitzicht het waard is

om te blijven wachten
en ik kan er niets aan doen
ik ben maar een regenboog

die nooit is waar jij bent
een poort aan de horizon
waar alle afslagen samenkomen

I can't do anything about it  Ich kann nichts machen
Amsterdam, 2021-06-13
Meisje (John Lennon) – 1965
Lied "Girl" (album "Rubber Soul")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ouderdom 

Zywa Helpende hand

Mensen in nood -- in een spel
van Waarheid is Durven en Doen, jawel
vlieg ik in een cape pijlsnel

eropaf en ik raak verstrikt, ik kleef
aan de touwtjes die ik weef
van de hulp die ik geef

Ik steek mijn handen uit, heel zacht
pak jij ze met de heldenkracht
die overspringt, jij lacht --

Op de wereld om elkaar, om elkaar
te helpen nietwaar
al is het maar

dat jij bij mij bent
dat jij mijn vragen kent
mij met aandacht verwent

Wij zijn geen tieners meer
maar we vliegen nog heen en weer
om elkaar te helpen, keer op keer

Helping hand  Helfende Hand
Amsterdam, 2021-06-13
Help! (John Lennon) – 1965
Lied (album Help!)
Lied "We zijn toch op de wereld" (1969, Eli Asser; muziek Harry Bannink)

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Moed 

Zywa HartHout

Ik kwam voor jou, niet voor het hout
dat je me laat betasten, gladgeschuurd
met hier en daar een scheur goudgevoegd --

de eenvoud-schoonheid
van het lied van de tijd op de luit
van het leven, jouw leven

Je laat me de kiekjes zien
en rekt de avond, je rekt je uit
tot het welterusten in de gang

In het logeerbed streel ik het hout
van jouw hart, zo graag wil ik
het in vuur en vlam zetten

niet alleen slapen, niet geduldig
wachten, maar de toekomst
waarvan jij nu ligt te dromen

geweldig beginnen, niet geduldig
wachten tot je mij wilt, ik wil jou beminnen
op het eerste gezicht

HeartWood  HerzHolz
Amsterdam, 2021-06-13
Noors hout (Deze vogel is gevlogen) - John Lennon – 1965
• Lied "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)", album "Rubber Soul"
• Wabi-sabi = Eenvoud-schoonheid, namelijk van slijtage; acceptatie van vergankelijkheid; de littekens van je leven kun je gerust tonen
• Al-'oed = het hout, de luit

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Eenvoud 

Zywa Quartermaster

I'm a servant, I give -- space
to inspiration and objections
I fill myself with wishes
and pour them out into decisions
until contentment flows over

I don't hear complainers complain
they encourage, never getting lost
in expectations

The profit is just a balance
of round-off differences
expenditure becomes income
in the space -- of the living together
where everyone is in the middle

of nowhere special, nowhere people
everywhere, on their way to nowhere
because they are already there

Kwartiermaker  Quartiermeister
Amsterdam, 2021-06-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Quartiermeister

Ich diene, ich gebe -- Raum
an Begeisterung und Bedenken
ich fülle mich mit Wünschen
und gieße sie aus in Entscheidungen
bis Zufriedenheit daraus überströmt

Ich höre Kläger nicht klagen
sondern ermutigen, so verirren sie sich
niemals in Erwartungen

Der Gewinn ist nur ein Saldo
von Rundungsdifferenzen
Aufwendungen werden Erträge im Raum
des Zusammenlebens
wo jeder in der Mitte steht

von Nirgendwo Besonderes, Nirgendwo Menschen
überall, auf dem Weg nirgendwohin
weil sie schon da sind

Kwartiermaker  Quartermaster
Amsterdam, 2021-06-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa I can't do anything about it

People are too short old
and too long young, they don't
become as wise as brownies

They have little profit
from the lessons they draw
from pain and pleasure, and

from the lessons they ignore
because they prefer to believe
in what the world promises

because they prefer to believe
it is within reach
and the prospect is worth it

to keep waiting
and I can't do anything about it
I'm just a rainbow

that is never there where you are
a gate on the horizon
where all the exits come together

Ik kan er niets aan doen  Ich kann nichts machen
Amsterdam, 2021-06-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Ich kann nichts machen

Die Menschen sind zu kurz alt
und zu lange jung, sie werden
nicht so weise wie Heinzelmännchen

Sie haben wenig Nutzen
von den Lehren, die sie aus Lust
und Leid ziehen, und

von den Lehren, die sie nicht beachten
weil sie es vorziehen, zu glauben
an das, was die Welt verspricht

weil sie es vorziehen, zu glauben
dass es in Reichweite ist
und der Ausblick es lohnt

noch zu warten
und ich kann nichts dagegen machen
ich bin nur ein Regenbogen

der nie ist wo du bist
ein Tor am Horizont
wo alle Ausfahrten zusammenkommen

Ik kan er niets aan doen  I can't do anything about it
Amsterdam, 2021-06-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Helping hand

People in need -- in a game
of Truth is Dare and Do
I fly in, in a cape, swift as an arrow

and get entangled, sticking
to the strings that I weave
of the help that I give

I put my hands out, so softly
you take them with the heroic power
that jumps over, you smile --

In the world to help, to help
each other, right
if only

you are with me
and know my questions
and spoil me with attention

We are no longer teenagers
yet we still fly back and forth
to help each other, time after time

Helpende hand  Helfende Hand
Amsterdam, 2021-06-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Helfende Hand

Menschen in Not -- in einem Spiel
der Wahrheit ist Wagnis und Pflicht
fliege ich in einem Cape pfeilschnell

hin und verfange mich, ich klebe
an den Fäden, die ich webe
von der Hilfe, die ich gebe

Ich hebe meine Hände, sehr sanft
nimmst du sie mit der heroischen Kraft
die hinüberspringt, du lachst --

In der Welt um einander, um einander
zu helfen, das ist's, so soll's sein
wenn nur

dass du bei mir bist
dass du meine Fragen kennst
mich mit Aufmerksamkeit verwöhnst

Wir sind keine Teenager mehr
fliegen dennoch immer hin und her
um einander zu helfen, kreuz und quer

Helpende hand  Helping hand
Amsterdam, 2021-06-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa HeartWood

I came for you, not for the wood
that you make me touch, polished
with a goldjointed split here and there --

the simplicity-beauty
of the song of time on the lute
of life, your life

You show me the snaps
and stretch the evening, you stretch yourself
to the goodnight in the hallway

In the guest bed, I caress the wood
of your heart, so much do I want
to make it burn

not to sleep alone, not patiently
wait, but start the future
which you are now dreaming

great, not patiently wait
until you want me, I want to love you
at first sight

HartHout  HerzHolz
Amsterdam, 2021-06-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa HerzHolz

Ich bin für dich gekommen, nicht für das Holz
das du mich berühren lässt, geschliffen
mit einem goldausgefugten Riss hier und da --

die Einfalt-Schönheit
des Liedes der Zeit auf dem Laute
des Lebens, deines Lebens

Du zeigst mir die Schnappschüsse
und verlängerst den Abend, du streckst dich
bis zum Guten Nacht auf dem Flur

In Gästebett streichele ich das Holz
deines Herzens, so gerne möchte ich
es in Feuer und Flamme setzen

nicht alleine schlafen, nicht geduldig
warten, sondern die Zukunft
die du jetzt träumst

groß beginnen, nicht geduldig warten
bis du mich willst, ich möchte dich
auf den ersten Blick lieben

HartHout  HeartWood
Amsterdam, 2021-06-14
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater