Eerbetuiging aan:  Martí, José


Ik denk veel aan het meisje
uit het kamp in Guantánamo
ze is een bloem tussen de bloemen
een berg in de bergen, ze leeft
en hoeft nooit ergens heen

Daar zingen vogels in de palmen
een beek stroomt door het dal
het water blinkt zachter dan goud
en zij is een witte roos
in juni en in januari

Van haar wil ik zonnenstralen
dichten in het eeuwige bos
een bruisend lied uit mijn hart
in helder groene woorden
en vlammend rode muziek

Zij is mijn ziel, ze smelt
wapens met veren en koraal-
water, met laurier heelt ze
het gewonde hert, het meisje
uit het kamp in Guantánamo
Amsterdam, 2020-03-15
Als je een hoop schuim ziet – 1891
“V. Si ves un monte de espumas” (“V. Als je een hoop schuim ziet”)
“Versos Sencillos” – I, III, V, XXXIX (“Eenvoudige gedichten”)
“Guantanamera, Guajira Guantanamera” (“Meisje van Guantánamo, Meisje uit het kamp in Guantánamo”, 1958, Julián Orbón)

Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Eenvoud 
Trefwoord: CUB-Cuba# 


I think a lot about the girl
from the camp in Guantánamo
she is a flower among the flowers
a mountain in the mountains, she lives
and never has to go anywhere

There, birds are singing in the palms
a stream flows through the valley
the water shines softer than gold
and she is a white rose
in June and in January

About her, I want to write
sunbeams in the eternal forest
a sparkling song from my heart
in bright green words
and flaming red music

She is my soul, she melts
weapons with feathers and coral
water, with laurel she heals
the wounded deer, the girl
from the camp in Guantánamo
Amsterdam, 2020-03-16
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: CUB-Cuba# 


Ich denke viel über das Mädchen
aus dem Lager in Guantánamo
sie ist eine Blume unter den Blumen
ein Berg in den Bergen, sie lebt
und muss niemals irgendwohin

Dort singen Vögel in den Palmen
ein Bach fließt durch das Tal
das Wasser glänzt weicher als Gold
und sie ist eine weiße Rose
im Juni und im Januar

Von ihr möchte ich Sonnenstrahlen
dichten im ewigen Wald
ein brausendes Lied aus meinem Herzen
in hellgrünen Worten
und flammender roter Musik

Sie ist meine Seele, sie schmilzt
Waffen mit Federn und Korallen-
wasser, mit Lorbeer heilt sie
den verwundeten Hirsch, das Mädchen
aus dem Lager in Guantánamo
Amsterdam, 2020-03-16
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: CUB-Cuba# 


De grafdelver kende jouw gevoelens
voor mij, jouw vrije held uit Havana
Hij belde me en gaf het adres

van het mortuarium waar je lag
Ik heb je gekust, jouw voorhoofd
dat ijskoud gloeide op mijn lippen

ik kuste de hand op jouw buik
en ook je witte schoenen, nee
ik kon geen afscheid nemen

Ach María, je liep de rivier in
waar je van liefde bent gestorven
omdat je mij hebt gezien

terug in jouw stad, getrouwd
met Carmen uit Mexico, de vrouw
die jij zo graag had willen zijn

We begraven je in zijde
omringen je met jasmijn
en bedekken je met lelies
Amsterdam, 2020-03-16
Het meisje uit Guatemala – 1891
Gedicht “Poema IX” (“La niña de Guatemala”)
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Liefdesverdriet 


The gravedigger knew your feelings
for me, your free hero from Havana
He called me and gave the address

of the morgue where you were
I kissed you, your forehead
glowing ice-cold upon my lips

I kissed the hand on your stomach
and also your white shoes, no
I couldn't say goodbye

Oh María, you walked into the river
where you died of love
because you saw me

back in your city, married
to Carmen from Mexico, the woman
you wanted to be so badly

We bury you in silk
surround you with jasmine
and cover you with lilies
Amsterdam, 2020-03-17
Bundel: Ongewrongen 


Der Totengräber kannte deine Gefühle
für mich, deinen freien Helden aus Havanna
Er rief mich an und gab die Adresse

der Leichenhalle an, in der du dich befandest
ich küsste dich, deine Stirn
glühte eiskalt auf meinen Lippen

Ich küsste die Hand auf deinen Bauch
und auch deine weißen Schuhe, nein
ich konnte mich nicht verabschieden

Ach María, du bist in den Fluss gegangen
wo du vor Liebe gestorben bist
weil du mich gesehen hast

zurück in deiner Stadt, verheiratet
mit Carmen aus Mexiko, der Frau
die du so gerne sein wollte

Wir begraben dich in Seide
umgeben dich mit Jasmin
und bedecken dich mit Lilien
Amsterdam, 2020-03-17
Bundel: Ongewrongen 


Met een gebogen hoofd zwoegt Pilar
door het zand, ze heeft gespeeld
langs de rand, waar het water wit is
van schuim, dat komt en terugstroomt
veel verder dan ze kijken kan

Mama weet het meteen
Pilar, waar zijn je schoenen?
Vertel, waar heb je ze gelaten?
Hier Mevrouw, kijk, ik heb ze

Weet u, ik heb ook zo'n meisje
maar ze is ziek, ze heeft koorts
en koude voeten, we hebben geen geld
om schoenen te kopen, en ineens
had ze deze roze schoentjes aan!

Drie vrouwen luisteren mee
ze slaan hun zakdoek uit
wanneer Pilar haar hoepel geeft
haar emmer met de schep

en een kus als afscheid
van het zieke meisje
dat groot zal worden en
de roze schoenen zal bewaren
in een glazen pot
Amsterdam, 2020-03-17
De roze schoentjes – 1889
Gedicht “Los zapaticos de rosa”
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Gelijkheid 
Trefwoord: CUB-Cuba# 


With a bowed head, Pilar is toiling
through the sand, she's been playing
along the edge, where the water is white
from foam, coming and flowing back
much further than she can see

Mama knows right away
Pilar, where are your shoes?
Tell me, where did you put them?
Here Señora, look, I got them

You know, I have a girl like her
but she is ill, she has a fever
and cold feet, we don't have money
to buy shoes, and all of a sudden
she was wearing these pink shoes!

Three women listen in
they flap out their handkerchief
when Pilar gives her hoop
her bucket with the shovel

and a kiss as a goodbye
to the sick girl
who will grow up and
will keep the pink shoes
in a glass jar
Amsterdam, 2020-03-18
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: CUB-Cuba# 


Mit gesenktem Kopf arbeitet Pilar
durch den Sand, sie hat gespielt
entlang der Kante, wo das Wasser weiß ist
von Schaum, der kommt und zurückfließt
viel weiter als sie sehen kann

Mama weiß es sofort
Pilar, wo sind deine Schuhe?
Sag mir, wo hast du sie hingelegt?
Hier Señora, schauen Sie, ich habe sie

Wissen Sie, ich habe ein Mädchen wie sie
aber sie ist krank, sie hat Fieber
und kalte Füße, wir haben kein Geld
um Schuhe zu kaufen, und plötzlich
trug sie diese rosa Schuhe!

Drei Frauen hören zu
sie schlagen ihr Taschentuch aus
als Pilar ihren Reifen gibt
ihren Eimer mit der Schaufel

und ein Kuss zum Abschied
von dem kranken Mädchens
das erwachsen wird und
die rosa Schuhe aufbewahren wird
in einem Glas
Amsterdam, 2020-03-18
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: CUB-Cuba# 


In de ogen van het kind
lees ik wat het van mij vindt
het ziet of raadt hoe fijn
dromend ik een leeuwin wil zijn

machtig groot in raad en daad
elke dag opnieuw paraat
wilder dan de wijde zee
stormend met de winden mee
door het oerwoud, de woestijn
springend over elk ravijn

naar een plek waar ik wil zijn
en in de ogen van een kind
vanzelf de nieuwe vragen vind
waarmee een avontuur begint
Amsterdam, 2020-03-21
Dagdroom – 1882
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Dromen 


In the eyes of the child
I read its thoughts on me
it guesses or may see
how dreamily I like to be

wilder than the widest sea
storming with the winds, I free-
ly cross the desert and the wilderness
mighty as a lioness
queenly great in word and deed

ready every day to meet
the toiling people's need
prepared to intervene
jumping over any ravine

to a place I want to be
finding of itself the new
questions in the eyes of a child
with which an adventure begins
Amsterdam, 2020-03-23
Bundel: Ongewrongen 


In den Augen des Kindes
lese ich, was es von mir hält
es sieht oder errät, wie schön
ich träumend eine Löwin will sein

mächtig groß in Rat und Tat
jeden Tag bin ich parat
wilder als das weite Meer
mit den Winden hin und heer
stürme ich entlang der Küsten
durch den Dschungel und die Wüste
springe über alle Schluchten

zu dem Ort, an dem ich sein möchte
und in den Augen eines Kindes
von selbst die neuen Fragen finde
mit denen ein Abenteuer beginnt
Amsterdam, 2020-03-23
Bundel: Ongewrongen 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater