Eerbetuiging aan:  Yalom, Irvin

Zywa Rimpelingen [1]

Zintuigen om aangeraakt te worden
en te kunnen aanraken, het verschil
tussen zijn en niet zijn

Ik raak aan, dus ik besta

Als ik niet aangeraakt word
zal ik verkommeren, maar
als ik niet aanraak, besta ik niet

Ik kan een eenling zijn
planten en dieren aanraken
om van te leven

ik kan hun leven beïnvloeden
hun toekomst veranderen
ik kan voeden, doden en ook

alles daartussen heeft effecten
zelfs de kleinste rimpelingen
maken verschil, dat is het bestaan

zoals we het willen, verschil maken
met elke vleugelslag een klein
gunstig verschil maken

Ripples [1]  Rippeln [1]
Amsterdam, 2021-01-16
Tegen de zon in kijken: doodsangst en hoe die te overwinnen (Irvin Yalom) – 2008
"Butterfly effect" (vlindereffect: vergrote reactie)
Boek "Staring at the Sun: overcoming the terror of death"

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Inzicht 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa Ripples [1]

Senses, to be touched
and to be able to touch, the difference
between being and not being

I touch, so I exist

If I am not touched
I will wither, but
if I do not touch, I do not exist

I can be a loner
touch plants and animals
to live on

I can influence their lives
change their future
I can feed, kill and everything

in between has effects too
even the smallest ripples
make a difference, that is existence

the way we want it, making a difference
making a little positive difference
with each wing beat

Rimpelingen [1]  Rippeln [1]
Amsterdam, 2021-01-17
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa Rippeln [1]

Sinne, um berührt zu werden
und berühren zu können, der Unterschied
zwischen Sein und Nichtsein

Ich berühre, also existiere ich

Wenn ich nicht berührt werde
werde ich verkümmern, aber
wenn ich nicht berühre, existiere ich nicht

Ich kann ein Einzelgänger sein
Pflanzen und Tiere berühren
um davon zu leben

ich kann ihr Leben beeinflussen
ihre Zukunft verändern
ich kann nähren, töten und auch

alles dazwischen hat Auswirkungen
selbst die kleinsten Rippeln
machen einen Unterschied, das ist die Existenz

wie wir es wollen, einen Unterschied machen
mit jedem Flügelschlag einen kleinen
positiven Unterschied machen

Rimpelingen [1]  Ripples [1]
Amsterdam, 2021-01-17
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa Rimpelingen [2]

Kinderen trekken mij aan
ik wil geraakt worden
hun energie voelen
botsen op mij

en ik wil terugkaatsen
mijn ziel tegen hen aan
duwen als een streling

De bejaarden op de soos raken mij
hun aanwezigheid en hun lach
verwarmen mij, de verstandhouding
de knipoog van een raak woord
de wijsheid van hun rimpels

Ik heb vriendinnen
ik maak contact, ik gooi mezelf
in het water, de golven
raken hen en heel de wereld
in een wijde kring

licht drukken de rimpelingen op de mensen
met wie ik maar even omga, dieper
in wie mijn naam kent

en altijd veert er iets terug
altijd dringt er iets binnen
van wie ik ben, niemand ontkomt
eraan dat ik besta

Ripples [2]  Rippeln [2]
Amsterdam, 2021-01-17
Tegen de zon in kijken: doodsangst en hoe die te overwinnen (Irvin Yalom) – 2008
"Ripple effect" (rimpeleffekt: vermenigvuldigde reacties)
"Staring at the Sun: overcoming the terror of death"

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ethiek / Deugden 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa Ripples [2]

Children attract me
I want to be touched
feel their energy
bumping into me

and I want to bounce back
push my soul against them
as a caress

The elderly at the social club touch me
their presence and their smile
warm me, the understanding
the wink of a telling word
the wisdom of their wrinkles

I have girlfriends
I make contact, I throw myself
into the water, the waves
touch them and the whole world
in a wide circle

the ripples lightly press on people
I only meet briefly, more deeply
into those who know my name

and always something springs back
always something gets in, something
of who I am, no one can escape
the fact that I exist

Rimpelingen [2]  Rippeln [2]
Amsterdam, 2021-01-18
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa Rippeln [2]

Kinder ziehen mich an
ich möchte berührt werden
ihre Energie spüren
wie sie auf mich stößt

und ich möchte zurückprallen
meine Seele gegen sie
drücken wie eine Liebkosung

Die älteren Leute im Klub berühren mich
ihre Anwesenheit und ihr Lächeln
wärmen mich, die Einverständnis
das Zwinkern eines treffenden Wortes
die Weisheit ihrer Falten

Ich habe Freundinnen
ich trete in Kontakt, ich werfe mich
ins Wasser, die Wellen
berühren sie und die ganze Welt
in einem weiten Kreis

leicht drücken die Rippeln auf die Menschen
mit denen ich nur kurz verkehre, tiefer
in denen, die meinen Namen kennen

und immer federt etwas zurück
immer dringt was ein, etwas von dem
wer ich bin, niemand entkommt
daran, dass ich existiere

Rimpelingen [2]  Ripples [2]
Amsterdam, 2021-01-18
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater