Zywa De belofte

In stilte en duisternis
komen we samen – plechtig

wordt de belofte binnengedragen
Aan de kaarsen steken we plechtig

onze kaarsen aan, we zingen dank, zingen
voor onze voorvaderen, de panters – plechtig

We loven de leeuw van het verstand
We voeden de duif van de vrede

We vragen de zegen van de feniks die waakt
over onze kinderen en kleinkinderen

We herhalen de belofte – plechtig

    Panterwees onpartijdig
    Leeuwdood als dat nodig is
    Duifverraad niemand
    Fenikszorg voor iedereen

Wij zijn de panter en de leeuw
Wij zijn de duif en de feniks

dat beloven wij

aan elkaar en aan onze kinderen
hand in hand in hand – plechtig

Gedicht 222
Amsterdam, 2014-04-08

Levi, het gouden raam (Marc Chagall) - 1961
Raam in de Abbell synagoge te Jeruzalem
Compositie "Okna podle Marca Chagalla" ("Ramen naar Marc Chagall", 1976), uitgevoerd in het Orgelpark op 5 april 2014

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Godsdienst:  
Eerbetuiging: Chagall, Marc 
Componist: Eben, Petr 

Zywa The vow

In silence and darkness
we come together – solemnly

the vow is brought in
We solemnly light our candles

with the candles, we sing thanks, sing
for our ancestors, the panthers – solemnly

We praise the lion of reason
We feed the dove of peace

We ask the blessing of the phoenix that watches
over our children and grandchildren

We repeat the vow – solemnly

    Panterbe impartial
    Lionkill if necessary
    Dovedon’t betray anyone
    Phoenixtake care of everyone

We are the panther and the lion
we are the dove and the phoenix

that is our vow

to each other and to our children
hand in hand in hand – solemnly

Poem 1702
Amsterdam, 2018-03-17

Levi, the golden window (Marc Chagall) (1961)
Window in the Abbell synagogue in Jerusalem
Composition "Okna podle Marca Chagalla" ("Windows after Marc Chagall", 1976), performed in the Organpark on April 5th, 2014

Collection: org anp ark 
Keyword: Religion:  
Tribute to: Chagall, Marc 
Composer: Eben, Petr 

Zywa Das Versprechen

In Stille und Dunkelheit
kommen wir zusammen – feierlich

wird das Versprechen hereingetragen
An die Kerzen zünden wir feierlich

unsere Kerzen an, wir singen danke, singen
für unsere Vorfahren, die Panther – feierlich

Wir loben den Löwen des Vernunfts
Wir füttern die Taube des Friedens

Wir fragen den Segen des Phoenix, der
über unsere Kinder und Enkelkinder wacht

Wir wiederholen das Versprechen – feierlich

    Panthersei unparteiisch
    Löwetöte wenn das nötig ist
    Taubeverrate niemanden
    Phoenixsorge für alle

Wir sind der Panther und der Löwen
Wir sind die Taube und der Phoenix

das versprechen wir

miteinander und an unsere Kinder
Hand in der Hand in der Hand – feierlich

Gedicht 3727
Amsterdam, 2021-04-22

Levi, das goldene Fenster (Marc Chagall) (1961)
Fenster in der Abbell Synagoge in Jerusalem
Komposition "Okna podle Marca Chagalla" ("Fenstern nach Marc Chagall", 1976), aufgeführt im Orgelpark am 5. April 2014

Band: Org Elp Ark 
Stichwort: Religion:  
Ehrerweisung an: Chagall, Marc 
Komponist: Eben, Petr 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto