Zywa Vossen

Geen gloeiende storm uit de woestijn
geen ziedende toorn uit de hemel
geen dageraad in het oosten

alleen het machtige leger
dat ons als opstandelingen doodslaat
en in de kuil gooit bij de botten

van misdadigers en verliezers
Heeft er iemand gebid en gesmeekt
om een paar rechtvaardigen te sparen?

Blijft om die enkelen de stad gespaard?
Wij die ontkomen zijn, schuilen huilend
in ons recht waar we de doden eren

wier vertrouwen is beschaamd. Waarom?
Ik kan niet slapen, ik adem vragen
maar hoor geen antwoorden

Ik luister, luister ook naar mij
wees genadig en antwoord mij
zoek mij zoals ik U zoek, blijf

niet verborgen, wijs mij niet af
help mij, verwerp me niet
verlaat mij niet, wees mij nabij

Gedicht 389
Vaison-la-Romaine, 2015-04-03

Simon 'Petrus' (Jeruzalem in het jaar 30)
Lucas 9:58, Klaagliederen 5:17-18, Jeremia 4:11-13,26, Genesis 18:32, Job 34:5, Psalm 22:2, 27:7-9

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Godsdienst: belofte 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa Foxes

No glowing storm from the desert
no seething wrath from heaven
no dawn in the east

only the mighty army
that kills us as rebels
and throws us with the bones

of criminals and losers in the pit
Has anyone prayed and begged
to spare a few righteous people?

Is the city spared for those few?
We who have escaped take shelter
in our right, where we weep
and honour the dead

whose trust has been betrayed. Why?
I cannot sleep, I breathe questions
but don't hear any answers

I listen, listen to me as well
be merciful and answer me
look for me as I am looking for You

do not hide, do not reject me
help me, do not turn me down
do not leave me, abide with me

Poem 2300
Amsterdam, 2019-06-24

Simon 'Peter' (Jerusalem AD 30)
Luke 9:58, Lamentations 5:17-18, Jeremiah 4:11-13,26, Genesis 18:32, Job 34:5, Psalm 22:2, 27:7-9

Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: Religion: promise 
Keyword: Bible^ 

Zywa Füchse

Kein heißer Sturm aus der Wüste
kein glühender Zorn vom Himmel
keine Morgenlicht im Osten

nur die mächtige Armee
die uns als Aufständischen tötet
und in die Grube wirft bei den Knochen

von Verbrechern und Verlierern
Hat jemand darum gebetet und gebeten
ein paar Gerechte zu schonen?

Ist die Stadt wegen den wenigen verschont?
Wir, die entkommen sind, suchen weinend
Schutz in unserem Recht, wo wir die Toten ehren

deren Vertrauen enttäuscht wurde. Warum?
Ich kann nicht schlafen, ich atme Fragen
bekomme aber keine Antworten

Ich höre, hör auch auf mich
sei gnädig und antworte mir
suche mich, wie ich Sie suche, bleib

nicht verborgen, weise mich nicht ab
hilf mir, verleugne mich nicht
verlass mich nicht, sei mir nah

Gedicht 3596
Amsterdam, 2021-03-30

Simon 'Petrus' (Jerusalem im Jahr 30 n. Chr.)
Lukas 9:58, Klagelieder 5:17-18, Jeremia 4:11-13,26, Genesis 18:32, Job 34:5, Psalm 22:2, 27:7-9

Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Religion: Versprechen 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto