Zywa Een nieuw geheim

Ik vier het feest niet vandaag

Hebt U Zelf Uw handen gelegd
op de koning en hem beladen
met onze zonden?

Aan de soldaten overgeleverd
is hij geofferd aan wie anders
dan Uzelf, hij moet dus wel leven

ook al ligt hij in een grafkamer

Verblijft hij misschien als eerste
in een heel nieuwe wereld
nog leeg zoals de woestijn
waar de zondebok vrij is?

Is het dan nu al de Dag

van Vergevingen, een nieuw geheim
een nieuw geloof, volgens wetten
die voor mij verborgen zijn

maar toch ergens besloten liggen
in onze mislukte onderneming
in Uw Naam, Uw heilige Naam

die ik onwaardig ben uit te spreken?

Gedicht 565
Amsterdam, 2016-02-26

Hogepriester Simeon Barjona (zoon van Jona) "Kefas" (Petrus) in Jeruzalem op de paasdag van het jaar 30
Dag van Vergevingen: Jom Kippoer

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Godsdienst: geboden 

Zywa A new mystery

I can't celebrate today

Have You Yourself laid Your hands
on the king and burdened him
with our sins?

Delivered up to soldiers
he is sacrificed to whom else
but Yourself, so he must be alive

even though he lies in a tomb

May he be the first to reside
in a whole new world
still empty like the desert
where the scapegoat is free?

May now already be the Day

of Mercies, a new mystery
a new faith, according to laws
that are secret to me

but still are somehow implied
in our unsuccessful endeavour
in Your Name, Your holy Name

which I am unworthy to pronounce?

Poem 914
Amsterdam, 2016-12-24

High Priest Simeon Barjona (son of Jonah) "Cephas" (Petrus) in Jerusalem on Passover in year 30
Day of Mercies: Yom Kippur

Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: Religion: commandments 

Gedicht 3629
Amsterdam, 2021-04-04

Hohepriester Simeon Barjona (Sohn des Jona) "Kephas" (Petrus) in Jerusalem am Ostertag 30 n. Chr.
Tag der Vergebungen: Jom Kippur

Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Religion: Gebote 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto