Zywa Als wij wortels hebben, verkopen we ze

Door de wouden, over bergen
en zeeën reizen we, de wegen
zijn vrij

Wat bijzonder is, nemen we
onderweg mee, in lange karavanen
Langs de markten

langs kusten en ravijnen
door steppen, door stormen
en rovers

Wat goed is voor de buren
is nog beter voor ons
Het is welvaart

Vrije doorgang, vrije handel
zijn ons oorlogen waard
We lachen

om macht en land, die duur zijn
om te verdedigen en toch
verloren gaan

Gedicht 600
Amsterdam, 2016-03-23

Bundel: Mozaïekvirus 
Trefwoord: Handel 
Trefwoord: Nederland% 

Zywa If we have carrots, we sell them

Through the forests, over mountains
and seas we travel, the roads
are free

What is special, we take
along the way, in long caravans
Along the markets

along coasts and ravines
through steppes, through storms
and robbers

What is good for the neighbours
is even better for us
It is prosperity

Free passage, free trade
are worth wars to us
We laugh

at power and land, which are
expensive to defend and yet
get lost

Poem 2114
Amsterdam, 2019-02-22

Collection: Mosaic virus 
Keyword: Trade 
Keyword: Nederland% 

Zywa Wenn wir Karotten haben, verkaufen wir sie

Durch die Wälder, über Berge
und Meere reisen wir, die Straßen
sind frei

Was besonder ist, nehmen wir
unterwegs mit, in langen Karawanen
Entlang der Märkte

entlang der Küsten und Schluchten
durch Steppen, durch Stürme
und Räuber

Was für die Nachbarn gut ist
ist für uns noch besser
Es ist Wohlstand

Freier Durchgang, freier Handel
sind für uns Kriege wert
Wir lachen

über Macht und Land, die teuer sind
um zu verteidigen und doch
verloren gehen

Gedicht 3176
Amsterdam, 2020-09-20

Handel
Die Niederlande

Band: Mosaikvirus 
Stichwort: Handel 
Stichwort: Nederland% 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto