Zywa Pinkstergedachten

Voor mijn ouders gelden aparte regels
maar de andere volwassenen vielen
steeds meer door de mand van hun geloof

eeuwenlang gevlochten
van voorbeelden hoe een mens hoort te zorgen
Meteen al Kaïn

en daarna boeken vol theologie
en wetenschap waarom
we overtreden wat goed is

voor ons. Er helpen geen heiligen aan
geen ernstige gezichten in het licht
van de kaarsen die voor hen branden

geen engelen die over ons waken
geen heiligheid op de tong, voorzichtig
doorgeslikt met mijn allerbeste voornemens

voor al mijn broeders en zusters
God is ver weg in de hemel
niet alomtegenwoordig op aarde

     zijn geest aan mijn zijde
     en inspirerend als een vriend
     in het diepst van mijn gedachten

maar in de ouderlingen gevaren
die schijnheilig tot elkaar preken
over de duivel in de ander

Gedicht 1276
Konstanz, 2017-04-19

Schiedam
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Godsdienst:  

Zywa Pentecostal thoughts

Separate rules apply for my parents
but increasingly exposed was the faith
of the other adults

braided over the centuries
from examples how people should take care
Cain the first

then books full of theology
and science why
we violate what is good

for us. Saints are no help
nor serious faces in the light
of the candles burning for them

nor angels watching over us
nor holiness on the tongue, swallowed
carefully with my very best intentions

for all my brothers and sisters
God is far away in heaven
not omnipresent on earth

     his spirit by my side
     and inspiring as a friend
     in the depths of my mind

but entered into the elders
who hypocritically preach to each other
about the devil in the other

Poem 1306
Amsterdam, 2017-04-25

Schiedam
Collection: Life line 
Keyword: Religion:  

Zywa Pfingstgedanken

Für meine Eltern gelten separate Regeln
aber die anderen Erwachsenen fielen
immer mehr durch den Korb ihres Glaubens

seit Jahrhunderten geflochten
aus Beispielen wie Menschen sorgen sollten
Sofort Kain

und dann Bücher voller Theologie
und Wissenschaft, warum
wir verstoßen gegen das, was gut ist

für uns. Keine Heiligen hilfen
keine ernsthaften Gesichter im Licht
der Kerzen, die für sie brennen

keine Engel, die auf uns aufpassen
keine Heiligkeit auf der Zunge, vorsichtig
verschluckt mit meinen besten Absichten

für alle meine Brüder und Schwestern
Gott ist weit weg im Himmel
nicht allgegenwärtig auf der Erde

     sein Geist auf meiner Seite
     und inspirierend als Freund
     in den Tiefen meiner Gedanken

sondern in den Ältesten gefahren
die einander heuchlerisch predigen
über den Teufel in der anderen

Gedicht 3544
Amsterdam, 2021-03-06

Schiedam
Band: Lebenslinie 
Stichwort: Religion:  
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto