Zywa Namen geven

Om te begrijpen wat er gaande is
in mijn buik, het kriebelen en kietelen
van de zweepstaartjes die blind weten
waar ik op hoop, duik ik onder
in het collectieve onbewuste

ik jongleer met symbolen
noem het glanzen van de cellen
ziel en de cellen een belichaming
van de grote ziel, het onzichtbare
verband van alles, en tussen alles

bestaat het mysterie van de engelen
die ons wezen bewaren
en in hun handen mijn verlangen
dragen naar de nestelplaats
in mijn buik, kriebelend en kietelend

terwijl er zoveel vragen zijn
van de engelen van mijn verstand
die als duivels veroordeeld worden
door de angst voor zelfstandigheid
van anderen en van jezelf

vragen over wat gaande is
en meningen, voors en tegens
engelen en duivels, soms beiden gewapend
met bedrog en bedreiging, ontkennend
dat ze deel uitmaken van de grote ziel

Gedicht 1916
Amsterdam, 2018-11-12

Bundel: Korte Preken 
Trefwoord: Ziel 
Trefwoord: Engel / Duivel 

Zywa Giving names

To understand what is going on
in my belly, the tingling and tickling
of the flagella that know blindly
what I am hoping for, I dive down
in the collective unconscious

I juggle with symbols
name the gloss of the cells
soul and the cells an embodiment
of the great soul, the invisible
connection of everything, and among all

there is the mystery of the angels
who hold our essence
and carry in their hands my desire
to the nesting place
in my belly, tingling and tickling

while there are so many questions
from the angels of my mind
which are condemned as devils
by the fear of independence
of others and of yourself

questions about what is going on
and opinions, pros and cons
angels and devils, sometimes both armed
with deceit and threats, denying
that they are part of the great soul

Poem 1917
Amsterdam, 2018-11-12

Collection: Short Sermons 
Keyword: Soul 
Keyword: Angel / Devil 

Zywa Namen geben

Um zu verstehen, was los ist
in meinem Bauch, das Kribbeln und Kitzeln
der Flagellen, die blind wissen
was ich mir erhoffe, tauche ich ein
in das kollektive Unbewusste

ich jongliere mit Symbolen
nenne das Leuchten der Zellen
Seele und die Zellen eine Verkörperung
der großen Seele, der unsichtbare
Verband von allem, und zwischen all dem

gibt es das Mysterium der Engel
die unser Wesen bewahren
und in ihren Händen meine Sehnsucht
zum Nistplatz in meinem Bauch tragen
kribbelnd und kitzelnd

während es so viele Fragen gibt
von den Engeln meines Verstandes
die als Teufel verurteilt werden
durch die Angst vor der Selbständigkeit
von anderen und von sich selbst

Fragen zu dem, was los ist
und Meinungen, das F√ľr und Wider
Engel und Teufel, manchmal beide bewaffnet
mit Betrug und Drohung, leugnend
dass sie Teil der großen Seele sind

Gedicht 4841
Amsterdam, 2022-11-23

Band: Kurze Predigten 
Stichwort: Seele 
Stichwort: Engel / Teufel 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto