Zywa De mensen vragen erom

Voor de priesters is het helder
ze hebben het goddelijke antwoord

gegoten in hexameters en herhaald
tot ze het feilloos konden opzeggen
als vertaling van de wanklanken
uit de mond van hun gevangene

die ze dienen voor het oog
van boeren, burgers en gezanten

aan een voet van het huis
van de goden, de witte berg
van zwakke kalksteen
op het kruispunt

van verborgen scheuren
waarin de grond is weggezakt

's Avonds stijgt de hitte op
en mijn bloed verkoelt
ik dwaal rond over de rotsen
en bergterrassen, snuif naar sporen

van het zoete gas dat al eeuwen
succesvol het verstand tart

Gedicht 2372
Amsterdam, 2019-07-27

De Pythia, het orakel van Delfi
Berg Parnassus (Berg "Van het huis")

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Ellada% 

Zywa People ask for it

To the priests, it is clear
they have poured the divine answer

into hexameters and repeated it
until they could recite it flawlessly
as the translation of the dissonances
from the mouth of their prisoner

whom they serve for show
for farmers, citizens and envoys

at a foot of the house
of the gods, the white mountain
of weak limestone
at the intersection

of hidden cracks
in which the ground has sunk

In the evening the heat rises
and my blood cools
I roam the rocks and mountain
terraces, sniffing for traces

of the sweet gas that, for centuries
has successfully defied the mind

Poem 2375
Amsterdam, 2019-07-28

The Pythia, the Oracle of Delphi
Mount Parnassus (Mountain "Of the house")

Collection: Secrets & Believers 
Keyword: Religion:  
Keyword: Ellada% 

Gedicht 4412
Amsterdam, 2022-03-21

Die Pythia, das Orakel von Delphi
Berg Parnassus (Berg "des Hauses")

Band: Geheimnisse Geglaubt 
Stichwort: Religion:  
Stichwort: Ellada% 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto