Zywa Wat zij niet hebben gezegd

Vergadering op hoog niveau
De koning kan niet anders
De reputatie van het land

wordt aangevallen, en verdedigd
met de grootste filosoof: zijn
de ongelovigen minderwaardig?

Moeten wij hen bekeren
met kanonnen en dwangarbeid
en daarvoor worden beloond?

Of beroven en vermoorden wij
beschaafde mensen tot verdoemenis
van onszelf, een onuitwisbare schuld?

De meningen blijven
verdeeld, de koning is machteloos
Hij kan geen besluit nemen

De wijzen gaan uiteen
Biddend verschonen ze hun ziel
van wat zij niet hebben gezegd

Gedicht 2402
Amsterdam, 2019-09-09

Valladolid in 1550
Vergadering onder leiding van Karel V, over de wreedheden jegens de Azteken in Mexico
De kolonisten verdedigen zich met argumenten van Aristoteles (384-322), de moralisten stellen daar zijn definitie van beschaving tegenover
In 1511 uitte Antonio de Montesinos dezelfde beschuldigingen tegen de Spaanse kolonisten op Hispaniola

Bundel: Het Halve Werk 
Trefwoord: Kolonialisme 

Zywa What they didn't say

High-level meeting
The king was bound to it
The reputation of the country

is attacked, and defended
with the greatest philosopher:
are the unbelievers inferior?

Should we convert them
with cannons and forced labour
and be rewarded for that?

Or are we robbing and killing
civilized people to damnation
of ourselves, an indelible debt?

The opinions remain
divided, the king is powerless
He cannot make a decision

The sages split up
Praying, they purify their souls
from what they didn't say

Poem 2403
Amsterdam, 2019-09-09

Valladolid in 1550
Meeting under the leadership of Charles V, about the atrocities against the Aztecs in Mexico
The settlers defend themselves with arguments from Aristotle (384-322), the moralists put his definition of civilization against that
In 1511 Antonio de Montesinos made the same accusations against the Spanish settlers in Hispaniola

Collection: Half The Work 
Keyword: Colonialism 

Zywa Was sie nicht gesagt haben

Sitzung auf hoher Rangstufe
Der König kann nicht anders
Der Ruf des Landes

wird angegriffen und verteidigt
mit dem größten Philosoph: sind
die Ungläubiger minderwertig?

M√ľssen wir sie bekehren
mit Kanonen und Zwangsarbeit
und daf√ľr belohnt werden?

Oder berauben und ermorden wir
zivilisierte Menschen zu Verdammnis
von uns, eine unauslöschliche Schuld?

Die Meinungen bleiben
aufgeteilt, der König ist machtlos
Er kann keine Entscheidung treffen

Die Weisen gehen auseinander
Betend entschuldigen sie ihre Seelen
von dem, was sie nicht gesagt haben

Gedicht 3863
Amsterdam, 2021-07-09

Valladolid in 1550
Sitzung unter Leitung von Karl V, √ľber die Gr√§ueltaten gegen die Azteken in Mexico

Die Siedler verteidigen sich mit Argumenten von Aristoteles (384-322), die Moralisten stellen seine Definition der Zivilisation dagegen

In 1511 sprach Antonio de Montesinos die gleichen Anschuldigungen gegen die spanischen Siedler in Hispaniola (Ha√Įti und der Dominikanischen Republik) aus

Band: Die Halbe Arbeit 
Stichwort: Kolonialismus 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto