Zywa De rentmeesters

Niemand leeft voor zichzelf
zingen we op begrafenissen
We leven voor elkaar, de anderen
leven voor ons en werken voor ons

behalve de rentmeesters
die rijkdom vergaren
omdat ze willen geloven
dat dat het beste is, en omdat

niemand kan begrijpen
dat de schepping uit het niets
alles is, het heelal met de aarde
en de mensheid als dienaar

van de gewassen, eerst in Eden
daarna erbuiten, en dan
de tweede verdrijving, uit de stad
waar ze samenwerkten

verdreven naar alle streken
om God wereldwijd te eren
met landbouw, alsof de aarde
zonder dat niet goed genoeg zou zijn

Gedicht 4882
Amsterdam, 2022-12-07

Lied "Niemand leeft voor zichzelf" (tekst Huub Oosterhuis), voor de begrafenis van bisschop Wim Bekkers op 14 mei 1966)
Lukas 16:1-8 Gelijkenis van de rijke rentmeester die de schuldenaars helpt
Dienaar: Genesis 2:5,15, 3:23 De mens moet de aarde bewerken, eerst in de hof van Eden, daarna erbuiten
Samenwerken: Genesis 11:1,4 De mensen willen samenblijven, daarom bouwen ze een stad met een citadel
Verdreven: Genesis 11:9 De mensen worden uit hun stad verdreven om de gehele aarde te gaan bewerken

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Natuur: planten 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa The stewards

No one lives for himself
we sing at funerals
We live for each other, the others
live for us and work for us

except the stewards
who accumulate wealth
because they want to believe
that this is best, and because

no one can comprehend
that the creation from nothing
is all, the universe with the earth
and mankind as the servant

of the crop, first in Eden
then outside it, and after that
the second expulsion, from the city
where they worked together

expelled to all regions
to praise God world-wide
with agriculture, as if the earth
wouldn't be good enough without it

Poem 4883
Amsterdam, 2022-12-08

Song "Niemand leeft voor zichzelf" ("No one lives for himself", text Huub Oosterhuis), for the funeral of bishop Wim Bekkers on May 14th, 1966)
Luke 16:1-8 Parable of the rich steward helping the debtors
Servant: Genesis 2:5,15, 3:23 Man must till the earth, first in the garden of Eden, then outside it
Working together: Genesis 11:1,4 The people want to stay together, so they build a city with a citadel
Driven out: Genesis 11:9 The people are driven out of their city to till the whole earth

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Nature: plants 
Keyword: Bible^ 

Zywa Die Haushalter

Niemand lebt für sich
singen wir bei Beerdigungen
Wir leben füreinander, die anderen
leben für uns und arbeiten für uns

mit Ausnahme der Haushalter
die Reichtum anhäufen
weil sie glauben wollen
dass es das Beste ist, und weil

niemand begreifen kann
dass die Schöpfung aus dem Nichts
alles ist, das Universum mit der Erde
und der Menschheit als Diener

der Gewächsen, zuerst in Eden
dann außerhalb des Gartens, und
später die zweite Vertreibung, aus der Stadt
in der sie zusammengearbeitet haben

in alle Regionen vertrieben
um Gott weltweit zu loben
mit der Landwirtschaft, als ob die Erde
ohne sie nicht gut genug wäre

Gedicht 4884
Amsterdam, 2022-12-08

Lied "Niemand leeft voor zichzelf" ("Niemand lebt für sich", Text Huub Oosterhuis), für die Beerdigung von Bischof Wim Bekkers am 14. Mai 1966
Lukas 16:1-8 Gleichnis vom reichen Haushalter (Verwalter), der den Schuldnern hilft
Diener: Genesis 2:5,15, 3:23 Der Mensch muss die Erde bebauen, zuerst im Garten Eden, dann außerhalb des Gartens
Zusammenarbeiten: Genesis 11:1,4 Die Menschen wollen zusammenbleiben, also bauen sie eine Stadt mit einer Zitadelle
Vertrieben: Genesis 11:9 Die Menschen werden aus ihrer Stadt vertrieben, um die ganze Erde zu bebauen

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Natur: Pflanzen 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto