Zywa Een rib uit zijn lijf

Het is een verkeerd verhaal
een lokaal verhaal van vrouw en vrouwer
dat de wereld heeft overwoekerd
Alleen in het oosten

bleef vrouwen en mannen
de culturele leugen bespaard
dat de vrouw een gat is
in de borst van de man

hem steeds weer een rib kost
arme man, eerst door God
daarna met zeven paarden
uit de klei getrokken

Ik stap uit zijn fantasie
van mannin, het droombeeld
dat een vrouw moet spelen
om bekeken, niet gezien

te worden, een mann-eke
een beetje fee, een beetje hoer
soms een muze voor zijn ziel
en de moeder van zijn kinderen

Gedicht 4892
Amsterdam, 2022-12-18

(Genesis 2:23) Ish-sha werd gevormd uit Ish, Mann-in uit Man
Evolutionair gezien kun je beter zeggen: Vrouw en Vrouw-er (mannelijke vrouw), of Mens en Mens-er
Gelijkwaardige namen zijn het beste: vrouw en man
Mann-eke = "kleine man", een kleermakers-pop >> Mannequin
Fee en hoer zijn de twee woorden waarvan geen mannelijke woordvorm bestaat

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa Cost him a rib

It's a wrong story
a local story of wif and wiffor
that has overgrown the world
Only in the East

were wifs and men
spared from the cultural lie
that wif is a hole
in man's chest

continually costing him a rib
poor man, first drawn out
of the clay by God
then by seven horses

I step out of his fantasy
of wo-man, the dream image
a wif has to play
to be watched, not seen

a mann-equin
a bit of fairy, a bit of whore
sometimes a muse to his soul
and the mother of his children

Poem 4893
Amsterdam, 2022-12-19

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Equality: inequality 
Keyword: Bible^ 

Zywa Ein Loch in die Brust

Es ist eine falsche Geschichte
eine lokale Geschichte von Frau und Frauer
das die Welt √ľberwuchert hat
Nur im Osten

blieb Frauen und Männern
die kulturelle L√ľge erspart
die Frau sei ein Loch
in die Brust des Mannes

und koste ihn immer wieder eine Rippe
armer Mann, zuerst von Gott
aus dem Lehm gezogen
dann von sieben Pferden

Ich trete aus seiner Fantasie
von Männin, dem Traumbild
das eine Frau spielen muss
um beguckt, nicht gesehen

zu werden, ein Männchen
ein bisschen Fee, ein bisschen Hure
manchmal eine Muse f√ľr seine Seele
und die Mutter seiner Kinder

Gedicht 4894
Amsterdam, 2022-12-19

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Gleichheit: Ungleichheit 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto