Op de receptie

stuiter ik langs iedereen –


als silly putty.


At the receptionAm tollen Empfang
I am bouncing everyone –stoß ich an allen vorbei –

like silly putty.wie Hüpfender Kitt.

Amsterdam, 2011-12-17
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Contact 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater