Opdracht aan:  CW

Zywa Maar

In het theehuis doen wij alsof
we goede vrienden zijn – om de beurt
kaatseballen we onze dagen

Kon ik je maar raken
maar met woorden lukt dat niet
Onze handen liggen dicht bij elkaar

We staren naar buiten
het valt niet uit te leggen
al begrijpen we het wel

En dat komt al te dichtbij

But  Aber
Trein Amsterdam-Nijmegen, 2007-03-09
Bundel: De trek 
Trefwoord: Afscheid 

Zywa But

In the tearoom, we pretend
to be good friends – in turn
we bounceball our days

If only I could make contact
but with words, it doesn't work
Our hands are close together

We gaze outside
it can't be explained
although we understand it

And that already comes too close

Maar  Aber
Train-journey Amsterdam-Nijmegen, 2007-03-09
Bundel: De trek 

Zywa Verwachting

Willen wil ik niet, alleen
maar zijn als iedereen
mij warmen aan de zon

's ochtends op het balkon
ontvangen wat de dag mij biedt
en blij zijn, zelfs al ben ik dat niet

Willen wil ik niet, alleen
hopen dat mijn bloed niet vloeit
er nieuw leven groeit

mij warmen aan het kind
dat eigennamen verzint
en ongebaande wegen vindt

Willen wil ik niet, alleen
maar met een man
elkaar voldoen en dan

nog een keer, net zo vaak
nog een keer, tot het raak
is en ik verzadigd verder kan

Expecting  Erwartung
Trein Amsterdam-Wijchen, 2007-05-24
Bundel: HartenLust 
Trefwoord: Seks 

Zywa Expecting

I don't want to want, just
to be like everyone
warm me to the sun

on my balcony in the morning
receive what the day will offer me
and be happy, even if I'm not

I don't want to want, just
to hope that my blood doesn't flow
and new life will grow

warm me to the child
that invents personal names
and finds unbeaten roads

I don't want to want, just
to be with a man
satisfying each other and then

one more time, just as often
one more time, until I'm hit
and can go on, satiated

Verwachting  Erwartung
Amsterdam, 2007-07-22
Bundel: HartenLust 

Zywa Niet leuk

Aardige man
zaterdag lunchen
we voelen ons rijk

maar al gauw lachen we niet meer
hij huilt
om een probleem, ik weet niet wat

te doen
wat waait en draait er toch
in zijn hoofd en de mensen

wat zullen die wel niet denken
van hem van mij
zo ken ik hem niet

zo durf ik hem niet
te omarmen
dit is niet leuk

is er dan niemand
om mij te helpen?
Ik tel tot tien

Not nice  Nicht lustig
Vaison-la-Romaine, 2008-12-26
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Schaamte 

Zywa Not nice

Nice man
Saturday lunch
we feel rich

but soon we're not laughing anymore
he's crying
over a problem, I don't know what

to do
what is it that blows and turns
in his head and the people

what may they think
of him of me
I don’t know him like this

I don’t dare to
embrace him like this
this is not funny

is there then no one
to help me?
I count to ten

Niet leuk  Nicht lustig
Vaison-la-Romaine, 2008-12-26
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Inschrijving POZ

Een van de vele
relaties en projecten
die niet mislukt zijn
maar onaf gebleven

opgeschreven om af te leggen:
#NL2008000269348 in het Register
van Particuliere Onvoltooide Zaken

"Jij stond zomaar op
  we hadden niet gepraat
  niet gewoon zoals dat gaat

  je stond zomaar op
  liet mij achter in de zon
  met wolken in mijn gedachten

  of we wel vrienden zijn
  vrienden zijn geweest
  of en hoe het anders kan

  en of jij ook zomaar bloot
  naast mij zou kunnen komen staan
  een arm om mijn schouders slaan

  help! een idioot!
  ik hoor niet bij hem, echt
  ik ken hem niet, wat hij ook zegt"

Entry PUA  Registrierung PUA
Vaison-la-Romaine, 2008-12-28
Bundel: Manen 
Trefwoord: Afscheid 

Zywa Entry PUA

One of the many
relationships and projects
that have not failed
but not been finished

written down to be put aside:
#UK2008000269348 in the Register
of Private Unfinished Affairs

“You stood up, just like that
  we had no conversation
  not in a normal way

  you just stood up
  left me behind in the sun
  with clouds in my thoughts

  whether we are friends
  have been friends
  whether and how it can be otherwise

  and whether you could come and stand
  nude next to me, just like that
  putting an arm around my shoulders

  help! an idiot!
  I really don’t belong to him
  I don’t know him, whatever he says”

Inschrijving POZ  Registrierung PUA
Vaison-la-Romaine, 2008-12-28
Bundel: Manen 

Zywa Zwaartekracht

Het huis is opgeruimd
nu mijn hoofd nog

handen om een warm glas
lichten uit, staren

naar een vlam ongemerkt
mijn zorgen verbranden

Maar mijn schedel behoudt
diep verborgen iets zwaars

dat geen licht ziet, verscholen
een verlangen

te leven en ervaren
Mijn schedel behoudt

mijn zwaartepunt

Gravity  Gravitation
Vaals, 2009-01-31
Bundel: WoefWoef 
Trefwoord: Levenslust 

Zywa Gravity

The house is cleaned up
my head is next

hands around a warm glass
lights turned off, staring

at a flame, unnoticed
burning up my worries

But my skull retains
something heavy deeply hidden

seeing no light, concealed
a desire

to live and experience
My skull retains

my centre of gravity

Zwaartekracht  Gravitation
Rovio, 2009-07-16
Bundel: WoefWoef 

Zywa Vingerogen

Ik kneed jou voet voor voet
masseer je zool, omvat je hiel
Vanaf de mootjes van jouw kootjes
volg ik elk spoor jouw lichaam door
naar de hartslag van jouw ziel

Knijpen helpt me jou te begrijpen
van cel naar cel tast ik discreet
af wat jij droomt en wat er stroomt
voel ik dat liefde jouw huid ontsluit
herken ik wie jij van binnen bent

Ik kneed jou, raak je aan
masseer jou, raak je aan
ik streel jouw buiten en binnen, zie
met verliefde vingerogen wie
jij bent – ik heb jouw ziel verstaan

Finger eyes  Fingeraugen
Amsterdam, 2010-09-19
Reflexologie
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Trefwoord: Contact 

Zywa Finger eyes

I shape you, foot by foot
massage your soles and heels
From the slices of your tarsal bones
I follow the traces through your body
to the heartbeat of your soul

The pinching helps me to understand you
cell by cell I discreetly sense
your dreams, what is streaming
I feel that love discloses your skin
and recognize who you are, inside

I shape you, touch you
massage you, touch you
I caress your outs and ins, seeing
with amorous finger eyes who
you are – I understood your soul

Vingerogen  Fingeraugen
Amsterdam, 2010-10-02
Bundel: Ogen lippen borst en buik 

Zywa Zonder honing

We dronken thee zonder honing
Het gesprek vlotte niet
Wat zei je? vroeg ik
en hij zei het nog een keer

Wat zou hij bedoelen? Ik zocht
houvast en rekte het uitblijven
van duidelijke gedachten
door wat rond te kijken

In de barspiegel zag ik een draad
van mijn sjaal op mijn jas
die leek op een kras
Het heeft geen zin om te praten

als jij zo doet, dan ga ik
zei mijn vriend en hij ging
Een kwartier later stond ik op
De thee was koud geworden

Without honey  Ohne Honig
Amsterdam, 2014-07-01
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Afscheid 

Zywa Without honey

We had tea without honey
The conversation dragged
What did you say? I askied
and he said it again

What could he mean? Searching
for clues, I prolonged the failure
of clear thoughts
by looking around

In the bar mirror, I saw a thread
of my scarf on my coat
It was like a scratch
There's no sense in talking

if you behave like this, I'll go
my friend said and he went
Fifteen minutes later I got up
The tea had become cold

Zonder honing  Ohne Honig
Amsterdam, 2017-03-12
Bundel: Webhof 

Zywa Weerloos

Met mijn ogen afgewend
lees ik dat jij weerloos bent

ik trek en druk, ik wrijf jouw huid
kleed voorzichtig jouw gevoelens uit

en leg jouw binnenkanten bloot
word stil zwijgend deelgenoot

van de bedding van jouw bloed
ik voel de hartstocht in je voet

voor zachte mensen zoals jij
naar nu een stapje dichterbij

uit mijn handen liefdestover
jouw verlangend lichaam over

ja, ik heb je goed verstaan
het spijt me, maar – ik moet nu gaan

Defenceless  Wehrlos
Trein Amsterdam-Nijmegen, 2018-10-04
Voetreflexmassage
Bundel: HartenLust 
Trefwoord: Contact 

Zywa Defenceless

My eyes, turned away
read that you are defenceless

I pull and press, I rub your skin
carefully strip your feelings

and uncover your inner sides
tacitly sharing

the bed of your blood
in your foot, I feel the passion

for kind people like you
to now a little bit closer

the magic of love from my hands
over your longing body

yes, I understood you well
I'm sorry, but – I must go now

Weerloos  Wehrlos
Amsterdam, 2018-10-04
Bundel: HartenLust 

Zywa Fingeraugen

Ich knete dich Fuß für Fuß
massiere deine Sohle, umfasse deine Ferse
Von den Teilen deiner Gliedern folge ich
jeder Spur durch deinen Körper
zum Herzschlag deiner Seele

Drücken hilft mir, dich zu verstehen
von Zelle zu Zelle fühle ich diskret
ab was du träumst und was fließt
fühle ich, dass Liebe deine Haut aufschließt
erkenne ich, wer du im Inneren bist

Ich knete dich, berühre dich
massiere dich, berühre dich
ich streichle dein Außen und Innen, sehe
mit verliebten Fingeraugen wer
du bist – ich habe deine Seele verstanden

Vingerogen  Finger eyes
Amsterdam, 2019-12-24
Bundel: Ogen lippen borst en buik 

Zywa Registrierung PUA

Eine der vielen
Beziehungen und Projekte
die nicht gescheitert sind
aber unfertig geblieben

aufgeschrieben, um ab zu legen:
#DE2008000269348 im Register
des Privaten Unvollendeten Angelegenheiten

“Du bist einfach aufgestanden
  wir hatten nicht geredet
  nicht normal wie das geht

  du bist einfach aufgestanden
  hast mich in der Sonne hinterlassen
  mit Wolken in meinen Gedanken

  ob wir wohl Freunde sind
  Freunde gewesen sind
  ob und wie es anders sein kann

  und ob du dich ebenso einfach nackt
  neben mich stellen könntest
  einen Arm um meine Schultern legen

  hilfe! ein Idiot!
  ich gehöre nicht zu ihm, wirklich
  ich kenne ihn nicht, egal was er sagt”

Inschrijving POZ  Entry PUA
Amsterdam, 2020-03-11
Bundel: Manen 

Zywa Ohne Honig

Wir haben Tee ohne Honig getrunken
Das Gespräch stockte
Was hast du gesagt? fragte ich
und er sagte es noch einmal

Was würde er meinen? Ich suchte
Halt und verlängerte das Ausbleiben
von klaren Gedanken
indem ich mich umsah

Im Barspiegel bemerkte ich einen Faden
von meinem Schal auf meinem Mantel
der wie ein Kratzer aussah
Es macht keinen Sinn zu reden

wenn du dich so benimmst, dann gehe ich

sagte mein Freund und er ging
Eine Viertelstunde später stand ich auf
Der Tee war kalt geworden

Zonder honing  Without honey
Amsterdam, 2020-03-23
Bundel: Vrijnd 

Zywa Erwartung

Wollen will ich nicht, nur
wie alle anderen sein und
mich in der Sonne wärmen

morgens auf dem Balkon
empfangen, was mir der Tag bietet
froh, auch wenn ich es nicht bin

Wollen will ich nicht, nur
hoffen, dass mein Blut nicht fließt
neues Leben wachsen wird

mich an dem Kind wärmen
das Eigennamen erfindet
und ungebahnte Wege

Wollen will ich nicht, nur
mit einem Mann
einander genügen und dann

noch einmal, genauso oft
noch einmal, bis es trifft
und ich besät weiter kann

Verwachting  Expecting
Amsterdam, 2020-04-05
Bundel: HartenLust 

Zywa Wehrlos

Mit abgewandten Augen
lese ich, dass du wehrlos bist

ich ziehe und drücke, ich reibe deine Haut
ziehe vorsichtig deine Gefühle aus

und lege dein Inneres frei
nehme still schweigend teil

am Flussbett deines Blutes
ich spüre die Leidenschaft in deinem Fuß

für sanfte Menschen wie dich
zu jetzt einen Schritt näher

mit Liebeszauber aus meinen Händen
über deinen sehnsüchtigen Körper

ja, ich kann dich gut verstehen
es tut mir leid, aber – ich muss jetzt gehen

Weerloos  Defenceless
Amsterdam, 2020-04-06
Bundel: HartenLust 

Zywa Gravitation

Das Haus ist aufgeräumt
jetzt mein Kopf

Hände um ein warmes Glas
Licht aus, starren

auf eine Flamme, unbemerkt
meine Sorgen verbrennen

Aber mein Schädel erhält
tief versteckt etwas Schweres

das kein Licht sieht, verborgen
ein Verlangen

zu leben und erfahren
Mein Schädel erhält

meinen Schwerpunkt

Zwaartekracht  Gravity
Amsterdam, 2020-06-26
Bundel: WoefWoef 

Zywa Aber

Im Teehaus geben wir vor
gute Freunde zu sein – abwechselnd
prallen wir unsere Tage zurück

Wenn ich dich nur treffen könnte
aber mit Worten geht das nicht
Unsere Hände sind nah beieinander

Wir starren hinaus
können es nicht erklären
aber verstehen es doch

Und das kommt schon zu nahe

Maar  But
Amsterdam, 2020-07-01
Bundel: De trek 

Zywa Nicht lustig

Netter Mann
Mittagessen am Samstag
wir fühlen uns reich

aber bald hören wir auf zu lachen
er weint
um ein Problem, ich weiß nicht, was

ich tun soll
was bläst und dreht sich doch
in seinem Kopf und die Menschen

was werden sie denken
von ihm, von mir
so kenne ich ihn nicht

so wage ich es nicht
ihn zu umarmen
es ist nicht lustig

gibt es niemanden
der mir hilft?
Ich zähle bis zehn

Niet leuk  Not nice
Amsterdam, 2020-07-01
Bundel: Ongewrongen 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater