Opdracht aan:  Lotte Woestenberg

, 2016-03-17
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Eerbetuiging: Van Leeuwen, Joke Amsterdam, 2016-07-05
Anna Maria Catharina Doremans (1876-1904)
Bundel: Maak vlug een foto 
Trefwoord: Liefdesrelatie Amsterdam, 2017-05-10
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Vriendschap 

Amsterdam, 2017-05-10
Bundel: Zonder reserve 


Great-great-grand does sound old
but he was younger than you

fifteen years, the toughest
boy in the street

and I used to be the prettiest
the happiest too: a girl

born on my birthday
We were fine

with the money from Dutch John
the sweet boarder, my lover

when tough Louis left leaving
only his name for our little

Francis, your great-grand
dead as well

when your time began
Amsterdam, 2017-08-17
Bundel: Maak vlug een foto 


De weg over was het land
boerderijen gemengd bedrijf
in zure lucht schraapten
de dieren hun keel, veilig

achter de tanden van de hond
ieder dienstbaar
aan een hogere orde
alleen de haan wist dat niet

Aan die stadsrand groeide ik
op en in mijn afwezigheid
werden de bedrijven reuzen
die het landschap opgegeten hebben

maar heuvels en kloven
lusten ze niet, ze verslikken
zich in bochtige wegen
en laten het Achterland in leven
Ufhusen, 2017-08-26
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Evenwicht 
Trefwoord: SUI-Hinterland# 


Die Straße hinüber war das Land
mischwirtschaftliche Gehöfte
in sauer Luft räuspern
die Tiere sich, sicher

hinten den Zähnen des Hundes
jeder dienstbereit
zu einer höheren Ordnung
nur der Hahn wusste das nicht

An diesem Stadtrand wuchs ich
auf und in meiner Abwesenheit
wurden die Wirtschaften Riesen
die die Landschaft aufgefressen haben

aber Hügel und Schluchten
mögen sie nicht, sie verschlucken
sich in schlängelnden Straßen
und lassen das Hinterland leben
Ufhusen, 2017-08-26
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: SUI-Hinterland# 


Across the road was the land
homesteads mixed farming
in acid air are the animals
clearing their throat, safe

behind the teeth of the dog
each of them servient
to a higher order
only the rooster didn't know that

I grew up at that fringe of the city
and in my absence the farms
have grown to giants
which have eaten the landscape

but they don't have an appetite
for hills and gorges, winding roads
choke them, so they leave
the Hinterland alive
Amsterdam, 2017-08-31
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: SUI-Hinterland# 

Amsterdam, 2018-04-21
Bundel: Zonder reserve 


De reuzin eet graag
koekepannen, knapperige
dierschalen met visinkt

kaasplankjes en celbekers
klierschilden, saladehuzaren
erwtkikkers en boonpronken

ze snuift worstrook op
en koolzuur, snoept
van vruchtstenen

neemt tomaten toe
met witte kaasgeiten
en heeft altijd zin

in hete bliksem
Amsterdam, 2019-09-08
Bundel: Meer 
Trefwoord: Lust 


The giantess likes to eat
cake pans, crunchy
fishshells with fishink

cheese boards and cell goblets
gland sweat, salad Russians
peachicks and bean runners

she sniffs up sausage smoke
and krautsauer, munches
on fruit stones

takes tomatoes for desert
with white cheese goats
and always hungers

for Himmel und Erde
Amsterdam, 2019-09-08
Bundel: Meer 


Die Riesin isst gern
Kuchpfannen, knusprige
Tierkrusten mit Füßerköpfe

Käsebretter und Zellbecher
Drüseschilde, Salat Husaren
Erbsenfelder und Bohnenfeuer

Sie schnaubt Wurstrauch ein
und Krautsauer, nascht
von Fruchtsteinen

isst Tomaten dazu
mit Weißkäseziegen
und hat immer Appetit

auf Himmel und Erde
Amsterdam, 2019-09-08
Bundel: Meer 

Amsterdam, 2019-12-12
Bundel: Alsloos 
Trefwoord: Vrede 

Amsterdam, 2020-01-19
Bundel: Maak vlug een foto 


Mensen kunnen sterk zijn
als een beer, met een geweer

of een kanon, en zwemmen
als de snelste vis, met zeilen

of een motor, zelfs vliegen
kunnen ze met grote vleugels

die niet hoeven te slaan
en dus geen echte vleugels zijn

Een vliegtuig is een tuig
de ware vlieger is de Vlieg

Alle vogels zijn jaloers op haar
want zij draagt de kroon

van haar naam, ere
wie ere toekomt: de Vlieg
Amsterdam, 2020-04-25
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Taal 


Humans can be strong
like a bear, with a gun

or a cannon, and swim
like the fastest fish, with sails

or a motor, they can
even fly with large wings

that don't need to strike
and therefore are not real wings

An airplane is a thing
the true flyer is the Fly

All birds are jealous of it
because it wears the crown

of its name, credit
where credit is due: the Fly
Amsterdam, 2020-04-26
Bundel: Wezen 


Die Menschen können stark sein
wie ein Bär, mit einer Waffe

oder einer Kanone, und schwimmen
wie die schnellsten Fische, mit Segeln

oder einem Motor, sie können
sogar fliegen, mit großen Flügeln

die nicht schlagen müssen
und daher keine echten Flügel sind

Ein Flugzeug ist ein Zeug
der wahre Flieger ist die Fliege

Alle Vögel sind eifersüchtig auf sie
denn sie trägt die Krone

ihres Namens, Ehre
wem Ehre gebührt: die Fliege
Amsterdam, 2020-04-26
Bundel: Wezen 

Zywa Dingen met een D

Oma Dory en
Lotte Dematons kennen wel
100 Dingen
met een D, en Opa
Paul is Dichter, hij schrijft ze op:
 
Dagboek – Dak – Dakkapel – Dakpannen – Dakterras – Dammen – Darten – Davidsster – Decor – Deksel – Diagonaal – Diamant – Diender – Dierenambulance – Discus – Discusvis – Discuswerper – Dobbelsteen – Doel – Dokter – Dolfijn – Dolk – Dolmen – Doodskist – Doorgeefluik – Doornenkroon – Doos – Dop – Doperwten – Dorp – Dorsvlegel – Dossier – Douchemat – Draagstoel – Draaitafel – Dracula – Dragers – Drijfhout – Drilboor – Droogbloemen – Dropjes – Druiven – Duikboot – Duikbril – Duikplank – Duivelsvis – Duiventil – Duizendpoot – Dynamiet
 
Het is Donker onder de buiken
van de Dinosaurus
en de Draak terwijl
hete Damp opstijgt
in de Douche, en binnenstebuiten
is een Dwerg verdwaald
in de Doorzichtige DraaiDeur, wat een
saaie Doolhof is dat:
net een Doodlopende weg!
 
In het Duin
bij de Dennen
en een Dahlia
kijkt de Dief
naar een Donut, achter hem
blaft het Damhert
op de Didgeridoo
als een Dingo
bij het Dreunen
van het Draaiorgel
dat de Dominostenen omver trilt
 
Op het Drumstel
trommelt De Deense Dog
en de Dalmatiër speelt
op de Doedelzak
Daar Dwars Doorheen
slaat het Doodshoofdaapje
op de Djembe
naast de Dwarsfluit
die een Deuntje blaast
en de Drie Koningen lokt
op de Dromedarissen
waarvan Dikkie Dik Droomt
 
Bij het Duiveltje
met de Drietand
staat een Driewieler
naast de Drieling, Die
kleine Dreumesen
met hun Duim in de mond
op een Deken
en de Dirigent met zijn
ogen Dicht slaat
in het Dwarrelende licht
strak de Driekwartsmaat, maar
in een Donald Duckhemd
zwiept de DJ
op het Dressoir met zijn platen
en de Dompteur zwiept met zijn zweep
 
Op een Driehoekig
kleedje Dansen
blij de Das
en de Dodo
voor de Dienares
en de Dikke Dame
op de Divan
met haar Decolleté
en een Diadeem
maar de Duif vliegt weg

Drawings with a D  Dinge mit einem D
Amsterdam, 2020-09-20
Bij het alfabet van Charlotte Dematons
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Taal 

Zywa Drawings with a D

Grandma Dory enjoys a
100 Drawings
with a D by
Lotte Dematons, and grand-
pa Paul Declares them:
 
Diary – Dagger – Damaged roof – Darts – Star of David – Decor – Devil fish – Diamond – Dice – Discus – Discus fish – Discus thrower – Diving board – Doctor – Dolmen – Dormer – Dossier – Dovecote – Dracula - Draughts – Dried flowers – Driftwood – Dynamite
 
It is Dark under the bellies
of the Dinosaur
and the Dragon while clouds
of hot Damp
hide the Dolphin
with the Diving goggles, and inside
out a Dwarf is lost
but not Disappearing in the round re-
volving Door, that boring maze:
it's one Dead end!
 
In the Dune
at the Douglas firs
and the Daffodils
with a Dahlia
a thief Doubts whether to
eat the Donut, behind
him the Deer barks
at the Didgeridoo
like a Dingo
at the Droning
of the Dutch street organ
trembling Down
all the Dominoes
The great Dalmatian plays the bagpipes
and the Danish Dane
beats the Drum Kit, with the squirrel monkey
on the Djembe, next
to the Dude who
blows a Ditty on his flute, luring
the three Dromedaries of which Fattie
Fat is Dreaming
 
Near the Devil
are three Dinky toddlers
sitting Docilely in front of the
music Director who strikes
glowing Dust particles
in a Duple metre, yet
in his Donald Duck
shirt, the DJ swishes his records
on the Dresser
and the Dompteur swishes his whip
 
On a Deltoid
rug the Dodo and the badger
are still Dancing
for the Domestic help
and the Dame
on the Divan
with her Decolletage
and a Diadem
but the Dove flies away

Dingen met een D  Dinge mit einem D
Amsterdam, 2020-09-21
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa Dinge mit einem D

Oma Dory und
Lotte Dematons wissen
100 Dinge mit
einem D, und Opa
Paul ist Dichter, er schreibt sie auf:
 
Dach – Dachgaube – Dachterrasse – Dachziegel – Damenspiel – Dart – Davidstern – Deckel – Dekor – Delphin – Diamant – Diskus – Diskusfisch – Diskuswerfer – Drops – Doktor – Dolch – Dolmen – Dorf – Dornenkrone – Dose – Dossier – Dosten – Dracula – Dreizack – Dreschflegel – Drillbohrer – Durchreiche – Duschematte – Dynamit
 
Es ist Dunkel
wie die Dämmerung unter den Bäuchen
des Dinosauriers
und der Drache während
heißer Dampf aufsteigt
in der Durchsichtigen Duschkabine, und
innen Draußen
ist ein Dreikäsehoch verlaufen
in der Drehtür, wie in einer Sackgasse!
 
In der Düne hinter
einer Dahlie
isst der Dieb
einen Donut, hinter ihm
bellt der Damwild
auf dem Didgeridoo
wie ein Dingo
bei dem Dröhnen der
großen Drehorgel
das die Dominosteine erschüttert
 
Auf dem Drum Kit
trommelt Die Deutsche Dogge
und der Dalmatiner
spielt am Dudelsack
Auf der Djembe geht der Totenkopfaffe los
und hoch Darüber lockt die
Flöte Drei Könige an
auf die Dromedare
von der Dicker Dierick träumt
 
Vor dem Dreirad
und den Drillingen
mit den Däumchen im Mund
schlägt der Dirigent im Wirbel
weißer Daunen
strikt den Dreivierteltakt, aber in
einem Donald Duck Shirt
peitscht der DJ seine Platten
und der Dompteur peitscht seine Peitsche
 
Auf dem Dreieckigen
gelben Deckchen tanzen
froh der Dachs
und der Dodo
für die Dienerin
und die Dicke Dame
auf dem Diwan mit
ihrer Dekolletee und
einem Diadem

Dingen met een D  Drawings with a D
Amsterdam, 2020-09-21
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Amsterdam, 2020-10-07
Geheim Agent Opa (Manon Sikkel) – 2020
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Verhalen 
Eerbetuiging: Sikkel Manon 

Amsterdam, 2020-10-08
Woestenberg: woeste berg
Nattenmüller: nachtmolenaar
Mühlerainweg 9: Molengrensweg

Bundel: Zomervogels 
Trefwoord: Orde 

Amsterdam, 2021-01-23
Bundel: Zomervogels 
Trefwoord: Spelen 

Amsterdam, 2021-01-24
Bundel: Zomervogels 

Amsterdam, 2021-01-24
Bundel: Zomervogels 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater