Opdracht aan:  Magda Sosnowska


Ik hak een gat om een gaatje
te vinden, er stroomt water
uit het beton, ik hak erin
tot ik niet meer kan en dan

hak ik verder, een groter gat
in het beton, sorry beste buren
sorry ook voor jullie plafond
maar het lekt en ik kan wel janken

dat ik er mijn vinger niet in kan steken
alles is zo goed geregeld
met buizen en werkende kranen
die ik nu helaas dicht moet draaien

het is een probleem van ons allemaal
ik geef niet op, van een lek
wil ik niet de eigenaar zijn
de dijken moeten dicht
Amsterdam, 2014-07-07
Lekkage bij Magda Sosnowska
Bundel: Het Halve Werk 
Trefwoord: Economie 


Ik droom mijzelf in de zon
op Italiaanse schoenen, ogen
volgen en bewonderen mij

dat is wat er mist, vanzelfsprekend
er had moeten zijn na jaren zwoegen:
moe maar voldaan op mijn plaats

wakker worden in een gemakkelijk leven
(vissen springen in mijn pan
  de katoen staat hoog
  te bloeien in de zomer)

Ik droom mijzelf in Amerika
schijnwerpers wachten op mij
ze volgen en bewonderen mij

waar ik kom, in lichte hallen
en schone straten geurend van
wolken jasmijn en lieve mannen

die buigen voor mijn analyse
(ik spreek lichtvoetig
  met grote wijze poezenogen
  Dank u. Ik heb gezegd.)
Amsterdam, 2014-07-10
Bundel: De trek 
Trefwoord: Ambitie 


I cut a hole to find a hole
water is flowing out
of the concrete, I cut into it
until I'm spent and then

I cut further, a larger hole
in the concrete, sorry dear neighbours
sorry for your ceiling too
but it's leaking and I can cry from it

that I can't put my finger in it
everything is arranged so well
with pipes and working faucets
which I, unfortunately, have to close now

it's a problem for all of us
I don't give up, I don't want to
be the owner of a leak
the dikes must be closed
Amsterdam, 2019-06-18
Bundel: Het Halve Werk 


I dream myself in the sun
on Italian shoes, eyes
follow and admire me

that is what's missing, naturally
should have been there after years of toil:
being in my place, tired but satisfied

waking up in an easy life
(fish jump into my pan
  the cotton is flowering
  high in the summer)

I dream myself in America
floodlights are waiting for me
they follow and admire me

where I come, in light halls
and clean streets smelling of
jasmine clouds and sweet men

who bow to my analysis
(I speak lightly
  with big wise cat eyes
  Thank you. I have said.)
Amsterdam, 2019-06-19
Bundel: De trek 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater