Opdracht aan:  Maria Godschalk

Amsterdam, 2016-10-13
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Liefde 

Zywa Ik woluw

Waar ga je heen, of weet je dat niet?
En bevalt het leven dat je ziet?


zoals het is, vandaag
mijn eigen leven van vandaag
zachtjes zingend op weg

naar het volgende
kruispunt in het park
wetend waarheen ik ga

linksom of rechtsom
altijd terug naar vrienden
met wie ik gelukkig ben

Ook als ik niet meedoe
met de buren, heel Brussel
Berlijn, Beiroet en Beijing

dan nog doe ik mee
maar anders, leef ik
dicht op mezelf

"uitzichtloos" het leven
van vandaag, zachtjes
zingend op weg

I woluw  Ich woluwe
, 2016-12-01
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Levenslust 

Zywa I woluw

Do you know where you are going to?
Do you like the things that life is showing you?


the way it is, today
my own life today
softly singing on

my way to the next
crossing in the park
knowing where I'm going

left or right, always
back to friends
with whom I'm happy

Even if I don't participate
with the neighbours, all of Brussels
Berlin, Beyrouth, and Beijing

I still participate
but otherwise, living
close to myself

"viewless" today's
life, softly singing
on my way

Ik woluw  Ich woluwe
, 2016-12-01
Bundel: OverLeven 

Zywa Bloesems in Watermaal

Deze straat in wonderland
een laan van roze wolken
moet wel het einde zijn

van de gewone wereld, hier
begint het geluk en ginds
moet wel de poort zijn

maar daar wil ik nog niet heen
Laat me langzaam lopen en genieten
van bomen vol roze koeken

Laat me wegvliegen
uit pijn en misselijkheid
uit de heilige drie-eenheid

van mijn gedachten, mijn
organen en de rest, mijn
wanhoop, verdriet en angst

voor het onverdraaglijke
Laat me in de wolken lopen
Laat het bloesems blijven regenen

Blossoms in Waterwheel  Blüte in Wassermühl
, 2016-12-02
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 

Zywa Blossoms in Waterwheel

This street in wonderland
a lane of pink clouds
must be the end

of the normal world, happiness
begins here and over there
must be the gate

but I don't want to go there yet
Let me walk slowly and enjoy
trees full of pink cakes

Let me fly away
from pain and nausea
from the holy trinity

of my thoughts, my
organs and the rest, my
despair, grief, and fear

of the unbearable
Let me walk in the clouds
Let the blossoms keep raining

Bloesems in Watermaal  Blüte in Wassermühl
, 2016-12-02
Bundel: OverLeven 

Zywa So'ham

Het is een mooie herfstdag
het park prachtig bezaaid

met stekelbolletjes, ze woekeren
overal, ik kan het niet aanzien

Het slechte nieuws valt aan
ik trek mij terug binnen

de muren, sluit de poorten
Laat me met rust, vechten

met de feiten op mijn wereldwijd bureau
terwijl de dagen voorbijgaan en ik onzeker

passen zet in de dans naar het eindfeest
mijn Ik laat binnenstromen, langzaam

Het uitadem om heel te zijn, natuurlijk
gaat het, natuurlijk gaat het voorbij

maar nu een pilletje en dan
eten en weten dat buiten binnen

is – een mooie dag

Soham  Soham
, 2016-12-03
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 

Zywa Soham

It is a beautiful autumn day
the parc splendidly strewn

with spiny balls, they proliferate
everywhere, I can't watch it

The bad news attacks
I withdraw inside

the walls, close the gates
Leave me alone, let me fight

the facts on my worldwide desktop
as the days go by and I am uncertain

taking steps in the dance to the final party
letting my I flow in, slowly

exhaling It to be whole, it goes
naturally, it goes by naturally

but now a pill and then
eat and know that outside is inside

– a beautiful day

So'ham  Soham
, 2016-12-03
Bundel: OverLeven 

Zywa Roep de uilen

Als ik iets wil weten roep ik

iemand van het uitlegvolk
Onbekenden zijn mijn tolk
en mijn gids in het web

Wees mijn broer, mijn zus
geef mij een echte kus
We are family, dezelfde pluimage

We vliegen samen
over het net dat ons bindt
aan wat we weten

– onze gouden regel –
Hand In Hand Vertrouwen
in jezelf en in wat je doet

Call for the owls  Ruf nach den Eulen
, 2016-12-04
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Hulp 

Zywa Call for the owls

When I want to know something, I call

someone from the explanation folks
Strangers are my interpreters
and my guides in the web

Be my brother, my sister
give me a real kiss
We are family, birds of a feather

We fly together
over the net that binds us
to what we know

– our golden rule –
Have Hand In Hand Trust
in yourself and the things you do

Roep de uilen  Ruf nach den Eulen
, 2016-12-04
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa Anders

Deze omstandigheden, moeilijkheden
en hoe jij doet
de laatste tijd

Zo ken ik mijzelf niet
al zie ik wel wat meer
wie ik ben, en jij, wij

en hoe de dingen gaan
Ongevraagd
moet ik

er maar weer
het beste van maken
Wat zou er anders moeten?

Twee, drie dingen
nu je het vraagt
Als het kan

En daar dan het beste van
maken
samen

Different  Anders
, 2016-12-28
Bundel: Misthoorn 
Trefwoord: Liefdesrelatie 

Zywa Different

These circumstances, difficulties
and your behaviour
lately

I don't know myself that way
although I see a bit more
who I am, and you, we

and how things are going
Unsolicited
I just have to

make the best
of it again
What should be different?

Two, three things
now you that you ask
If it's possible

And then
make the best of it
together

Anders  Anders
, 2016-12-28
Bundel: Misthoorn 

Zywa Vóór de sprong

Sinds die dag sta ik

oude doorgestreepte tijger
in een jong lichaam

in een ander licht
dat mij ontkleedt, onverbiddelijk

de veters van mijn zekerheden losmaakt
mijn gewoontes en dromen losknoopt

mijn ogen open kust
voor de schoonheid

van de afgrond
en met zachte hand

mijn onsterfelijkheid uittrekt
De afgrond is geen afgrond

als ik vlieg en jij
mijn hand aanneemt: kijk naar mij

ik kijk naar jou
in een ander licht

sinds die dag dat ik zo blij was
nog te leven – ik ben

na diep zuchten klaar
voor de sprong

Before I jump  Vor dem Sprung
, 2017-01-28
Bundel: Zomervogels 
Trefwoord: Ziekte 

Zywa Before I jump

Since that day I

old striped out tiger
in a young body

stand in another light
that undresses me, inexorably

untying the laces of my certainties
unbuttoning my habits and dreams

kissing open my eyes
to the beauty

of the abyss
and with a soft hand

taking off my immortality
The abyss isn't an abyss

if I fly and you
accept my hand: look at me

I'm looking at you
standing in another light

since that day when I was so happy
to be still alive – I am

after deep sighs, ready
to jump

Vóór de sprong  Vor dem Sprung
, 2017-01-28
Bundel: Zomervogels 

Zywa Toverbal

Zolang de verf nat is
schrijft mijn vinger
bont overvloeiend
mijn dagboek

Onuitgesproken vragen
tint na tint en krul in krul
op het topje van mijn vinger
gedoopt, laag op laag

een toverbal van herinneringen
die ik langzaam aflik, elke keer
dat ik hun smaken wil proeven
en mijn leven herlees

Gobstopper  Monsterball
, 2017-02-06
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Herinneringen 

Zywa Gobstopper

As long as the paint is wet
my finger writes
my diary
in colourful blends

Unspoken questions
dipped hue after hue
and curl in curl on the tip
of my finger, layer on layer

a gobstopper of memories
which I slowly lick off, every time
I want to taste their flavours
and reread my life

Toverbal  Monsterball
, 2017-02-06
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa Tangen en messen

Tevreden over elke stap
die de tangen van niet
en de messen van wel

bewegen overwint
loop ik steeds meer buiten
de lijntjes van de maatschappij

in mijn eigen kringetje
Er rinkelt gevaar
in mijn lange adem

van stap voor stap
langzaam leven
Ik doe steeds meer

honing in de thee
maar ik weiger te vluchten
in de poedersneeuw van de nacht

Tongs and knives  Zangen und Messer
, 2017-02-07
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 

Zywa Tongs and knives

Content with each step
that overcomes the tongs
of don't and the knives of do

move, I walk
more and more outside
the lines of society

in my own circlet
There's danger tinkling
in my long breath

of slowly living
step by step
I pour more and more

honey in the tea
but I refuse to flee
in the powdery snow of the night

Tangen en messen  Zangen und Messer
, 2017-02-07
Bundel: OverLeven 

Zywa Bloemenkind

Vrienden weten zich geen raad
met mij: niet met zichzelf
en hun eigen zorgen

waarmee ze welkom zijn
maar die ze bedekken
met zorgen over mij

en mijn goede moed
tegen beter dromen in
tegen hun dromen in

omdat ik een stuk van mijn leven zou missen
als ik vandaag vergeet
voor een dag van morgen

Durf naar mij te kijken
terwijl het donker wordt
en ik lig uit te rusten

ik ben niet dood
ik ben een bloemenkind
in de schoot van Moeder Aarde

Flower child  Blumenkind
, 2017-02-08
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Ziekte 

Zywa Flower child

Friends don't know what to do
with me: not with themselves
and their own worries

with which they are welcome
but they cover them
with worries about me

and my high spirits
against one's better dreaming
against their dreams

because I would miss a part of my life
if I forget today
for a day to come

Dare to watch me
while it's getting dark
and I am lying to rest

I am not dead
I am a flower child
in Mother Nature's lap

Bloemenkind  Blumenkind
, 2017-02-08
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Spelenderwijs

Reinheid, rust en regelmaat
geven me zoveel energie
ik ga ervan springen
in spin, uit de band

naar het fruit, rijp en groen
een likkend wervelvuur
door het tuinfeest der lusten
elke dag opnieuw, het kan

niet op, zolang het duurt
en dan keer ik terug
schrijf steeds kleiner
cirkels om mijn middelpunt

diep onder de capriolen
te hoog nu om te grijpen
een weldaad
van reinheid, rust en regelmaat

The playing way  Spielerisch
, 2017-02-18
Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Levenslust 

Zywa The playing way

Cleanliness, rest and routine
give me so much energy
it makes me jump
in spin, out of control

to the fruit, ripe and green
a licking swirlfire
through the garden party of earthly delights
every day again, it has no end

as long as it lasts
and then I return
write smaller and smaller
circles around my centre

deep under the caprices
too high now to catch
a blessing
of cleanliness, rest and routine

Spelenderwijs  Spielerisch
, 2017-02-19
Bundel: Zonder reserve , 2017-02-22
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Ziekte 

, 2017-02-23
Bundel: Maak vlug een foto 

Zywa Supershots

Op goede dagen stift ik
     mijn lippen, trek mooie kleren aan
     voor het dagtheater

     van het leven
     in de straten en parken
     Mens onder de mensen

     Overal zien we rode rozen
     als regen uit de hemel stromen
     Wonder na wonder zal ons overkomen

     We krijgen alles dat we vragen
     en kunnen onze lasten samen dragen
     Dat zijn de goede dagen

na de tijdloze waanzin
van de verwoestende storm
Ik bots op en neer, paniek

raast door mijn bloed
kortsluitingen in mijn hoofd
Ik wankel van de cocktail

van de dokter, er zit een geest in
een reus die wild de supershots
in mijn lamme lichaam schudt

tot ik vormeloos en uitgeput
in slaap val en wonderlijk normaal
wakker word (op een goede dag)

Supershots  Superschüsse
, 2017-04-11
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Gezondheid 

Zywa Sjarazed (1)

Mijn dagboek is te eerlijk
om te bewaren, wat heb ik eraan

om me ongelukkig te lezen
en me suf te piekeren
over bedekte termen, turend

wat er nog te zien valt
door het matglas, schimmen
die ik overtrek met klare lijnen

van later. Het lijkt al gauw
echt, een paar strepen zijn genoeg
voor een sneeuwlandschap

dat ik kan laten ontdooien
door verder te tekenen:
weer een bladzijde, weer een dag

aan mijn leven geschreven
bloesems geschreven
op mijn pad vol doornen

in het spokenhuis
van mijn lichaam

Sharazed (1)  Scharazed (1)
, 2017-04-12
Bundel: Restanten 
Trefwoord: Overleven 

Zywa Sjarazed (2)

Mijn dagboek is te eerlijk
voor jouw ogen, wat heb je eraan

om je ongelukkig te lezen
als ik er niet meer ben
Je kunt je wel troosten

met mijn feuilleton van liefde
en verbondenheid, de geuren
aan kleuren van het leven

dat ik uit alle macht wil
verlengen, maar je weet ook wel
dat er een zwaard naast mij ligt

dat ik gek word van de heksen
in mijn lichaam en de spoken
in mijn hoofd die bijzinnen schrijven

in de kantlijnen en kerven
in jouw sprakeloze ziel
in onze liefde voor altijd

in wie we zijn

Sharazed (2)  Scharazed (2)
, 2017-04-12
Bundel: Restanten 
Trefwoord: Relatie 

Zywa Kantelpunt

Dit is geen vliegende verkoudheid
dit is de gewone dingen doen
in een gekantelde wereld

op zere knieën kruipen
over de scherpe rondjes in het metaal
van een omgevallen wenteltrap

Houd vol, houd vol, rust uit
in een hoekje van de bocht
tot de angst weer van mij houdt

tot mijn oren weer sporen
met wat ik zie en voel
in de storm van mijn gedachten

mijn ingewanden op hun plaats
vallen in de heksenketel
en mijn emoties thuiskomen

van lijden
aan het minste kwaad
bij iedereen die van mij houdt

Tipping point  Wendepunkt
, 2017-04-12
Bundel: Trage cirkels 
Trefwoord: Angst 

Zywa Schrijf me

Hoe erger het is, hoe minder ik
anderen lastig val met mijn ziek zijn
ik wil wel

verbonden zijn, maar weet niet hoe
mijn chaos in vriendschap te vangen
ik doe mijn best

er is geen geheim
er zijn geen verboden
gedachten, ik zie je graag

omarm je als het kan
onder de bloesembomen
maar wacht alsjeblieft

tot ik beter ben, nou ja, goed
genoeg om me niet te schamen
en van de zoemende lente te genieten

zonder dreigende wolken te zien
dus schrijf me liever lief en liefst
schrijf me dat ik van jou houd

Write me  Schreibe mir
, 2017-04-13
Bundel: Misthoorn 
Trefwoord: Vriendschap 

Zywa Smijtende branding

Mijn vrouw is een meermin
met het getij aanspoelend
uit de smijtende branding
waarin ze zich schrap zet

Ik laat haar rustig liggen
tot ze haar armen verlengt
en haar handen dwingt
om precies te werken

zolang het licht brandt tekens
uitzetten, wateruren, maanstanden
en weersvoorspellingen
voor mij een kaart

van haar liefde
Ik tel de reeksen
trek met een liniaal verbanden
bepaal haar positie

op de tikkende coördinaten
van de gulzige tijd
Fouten zijn niet toegestaan
in de gevarenzone

Hurling waves  Schmeißende Brandung
, 2017-04-19
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Relatie 

Zywa Hurling waves

My darling is a mermaid
drifting ashore with the tide
from the hurling waves
in which she braces herself

I let her lie down quietly
until she extends her arms
and forces her hands
to work precisely

as long as the light burns, setting
out signs, water hours, moon phases
and weather forecasts
a map

of her love
I count the series
draw links with a ruler
determine her position

on the ticking coordinates
of the greedy time
Mistakes are not allowed
in the danger zone

Smijtende branding  Schmeißende Brandung
, 2017-04-21
Bundel: Waaizand 

Zywa Supershots

On good days I apply
     lipstick, put on nice clothes
     for the day theater

     of life
     in the streets and parks
     One of the people

     Everywhere we see red roses
     pouring down from heaven like rain
     Miracle after miracle will befall us

     We get everything we ask for
     and can bear our burdens together
     Those are the good days

after the timeless madness
of the devastating storm
I bump up and down, panic

rushes through my blood
short circuits in my head
I'm staggering from the doctor's cocktail

there is a ghost in it
a giant wildly shaking
the supershots into my lame body

until I fall asleep amorphously
and exhausted, and wake up
wonderfully normal (on a good day)

Supershots  Superschüsse
, 2017-04-23
Bundel: Waaizand 

Zywa Sharazed (1)

My diary is too honest
to keep, what's the sense

in reading myself unhappy
and puzzling my head off
over covered terms, peering

what yet can be seen
through the frosted glass, shadows
which I trace with clear lines

of later. It easily looks
like real, a few lines are enough
for a snowy landscape

that I can make thaw
by continuing to draw:
another page, another day

written to my life
blossoms written
on my path full of thorns

in the ghost house
of my body

Sjarazed (1)  Scharazed (1)
, 2017-04-23
Bundel: Restanten 

Zywa Sharazed (2)

My diary is too honest
for your eyes, what's the sense

in reading yourself unhappy
when I'm not there anymore
You may comfort yourself

with my serial of love
and connection, the odours
of the colourful life

I want to extend with might
and main, but you also know
that there's a sword beside me

that I go crazy because of the witches
in my body and the ghosts
in my head writing clauses

in the margins and notches
in your speechless soul
in our eternal love

in who we are

Sjarazed (2)  Scharazed (2)
, 2017-04-23
Bundel: Restanten 

Zywa Tipping point

This is not a flying cold
this is doing the usual things
in a tilted world

crawling on sore knees
over the sharp rings in the metal
of a fallen spiral staircase

Keep going, keep going, take a rest
in a corner of the turn
till fear loves me again

till my ears go again
with what I see and feel
in the storm of my thoughts

till my intestines fall in place
in the witches' cauldron
and my emotions come home

from suffering
from the lesser evil
to everyone who loves me

Kantelpunt  Wendepunkt
, 2017-04-24
Bundel: Trage cirkels 

Zywa Write me

The worse it is, the less I
bother others with my illness
I do want to

be connected, but I don't know how
to catch my chaos into friendship
I'm trying my best

there is no secret
there are no forbidden
thoughts, I like to see you

embrace you if possible
under the flowering trees
but please wait

till I'm better, well, good
enough not to be ashamed
and to enjoy the buzzing spring

without seeing threatening clouds
so be sweet and write me sweeter sweetest
write me that I love you

Schrijf me  Schreibe mir
Amsterdam, 2017-04-24
Bundel: Misthoorn 

Zywa Hand in mijn bloed

Ik zit klem, hoe kom ik hier

uit, hier weg, wie helpt mij
vergezelt mij, desnoods alleen
in gedachten, naar de Gouden Poort
met vrije vogels in de glimp
van het licht tussen haar deuren?

Wie voelt mijn liefde trekken
aan de netten die ons verbinden

wie wast de harde korsten
van mijn lijf, kust mijn wonden
tot bloemen als de mooiste
jurk die ik ooit droeg, wie
legt zijn hand in mijn bloed

als een hart?

Hand in my blood  Hand in meinem Blut
Amsterdam, 2017-05-11
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Ziekte 

Zywa Hand in my blood

I'm stuck, how did I get here

how do I get out, who will help me
accompany me, if need be just
in the spirit, to the Golden Gate
with free birds in the glimpse
of the light between its doors?

Who feels my love tugging
at the nets that connect us

who will wash the hard crusts
from my body, kiss my wounds
into flowers as the most beautiful
dress I ever wore, who will
put his hand in my blood

as a heart?

Hand in mijn bloed  Hand in meinem Blut
Amsterdam, 2017-05-11
Bundel: Het drama 

Zywa Jan

Ik wil niet mooi schrijven over het ongemak
van zijn leven en het succes van zijn plannen

om daar een eind aan te maken
Het is verschrikkelijk

voor mij, voor mij
klopt het niet, is het anders

had het anders gemoeten, samen
op de een of andere manier

Ik herken hem soms in een voorbijganger
zo houd ik hem nog hier

maar elke keer ontglipt hij
zelfs als ik meteen op hem af spring

en een kus geef, is hij een ander
Geeneen kus was genoeg

om hem licht te maken
te licht om dood te kunnen gaan

en kussen zijn niet genoeg
om mij weer licht te maken

John  Jan
Amsterdam, 2017-05-19
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Dood 

Zywa John

I don't want to write nicely
about the discomfort of his life

and the success of his plans
to put an end to it. It's terrible

for me, for me
it isn't right, it is different

it should have been different, together
in one way or another

Sometimes I recognize him in a passer-by
that way I keep him here

but each time he escapes
even if I jump at him right away

and give a kiss, he is someone else
No kiss was enough

to make him light
too light to possibly die

and kisses are not enough
to make me light again

Jan  Jan
Amsterdam, 2017-05-19
Bundel: Het drama 

Zywa Sedona

In sluiers onzekerheid
sta ik op mijn balkon
de stenen verschieten

vergrijzen achter een bui
en zakken weg in de schaduw
van zwarte wolken, ik wacht

op dampende opklaringen
die weer kleuren schieten
in mijn stille huis

     De dag heeft veel tijd
     en al die tijd sta ik hier moe
     hard te werken, emoties

     heen en weer te kaatsen
     tussen alles en niets, een voor een
     ze te bundelen in het prisma

     van mijn hart en ver buiten mij
     hun kleuren te verstrooien, en dan
     kristalheldere stilte

Sedona  Sedona
Amsterdam, 2017-05-20
Bundel: Trage cirkels 
Trefwoord: Gevoelens 

Zywa Sedona

In veils of uncertainty
I stand on my balcony
the stones lose colour

turn grey behind a shower
and sink in the shadow
of black clouds, I'm waiting

for steaming clearances
that shoot colours again
in my quiet house

     The day has a lot of time
     and all that time I'm standing here tired
     working hard, bouncing

     emotions back and forth
     between all and nothing, bundling them
     one by one in the prism

     of my heart and scattering
     their colours far outside me, and then
     crystal clear silence

Sedona  Sedona
Amsterdam, 2017-05-20
Bundel: Trage cirkels 

Zywa In de tijd die er is

Soms word ik gek van al het leven
dat ik wil leven, maar dat niet past
in de tijd die er is

Emoties lopen me in de weg
ze woekeren en vullen
de tijd die er is

Ik moet ze kwijtraken met liefde
want met harde hand lukt het niet
in de tijd die er is

om mezelf open te breken
en mijn aandacht te verleggen
naar de zon

in het leven van nabij
waarmee ik me kan verbinden
in de tijd die er is

In the time I have  In der Zeit die es gibt
Amsterdam, 2017-05-21
Bundel: Maak vlug een foto 
Trefwoord: Leven 

Zywa In the time I have

Sometimes I go crazy with all the life
I want to live, but that does not fit
in the time I have

Emotions get in my way
they proliferate and fill
the time I have

I must shed them with love
because the hard way fails
in the time I have

to break myself open
and shift my attention
to the sun

in the life nearby
to which I can connect
in the time I have

In de tijd die er is  In der Zeit die es gibt
Amsterdam, 2017-05-21
Bundel: Maak vlug een foto 

Zywa Wat kan ik doen?

Opnieuw ziek. Paniek
in mijn eigen huid
in stukken te vallen

Uit alle macht proberen
mezelf vast te houden
Naar wapens zoeken
en van listen dromen
Wakker worden zonder

Het probleem de deur uit
lopen, ergens in het gras
moeten rusten, bloed zien
wellen uit een schaafwond

Verbijsterd ernaar kijken
Mijn waardeloze lichaam
vol vers bloed, vol kracht
Er is nog zoveel te doen

wat ik dacht te kunnen
uitstellen, tijd en aandacht
voor vrienden in de wacht-
kamers van mijn gretige leven

Kom op, ik leef, ik kan
bloeden en ziek zijn, zorgen
voor anderen, ik leef –
geen afgepaste uren

What can I do?  Was kann ich machen?
Amsterdam, 2017-05-25
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Ziekte 

Zywa What can I do?

Ill again. Panic
of falling into pieces
in my own skin

Trying all I can
to hold myself
Searching for weapons
and dreaming of ruses
Waking up without

Walking the problem out
the door, having to rest
somewhere in the grass, seeing blood
well up from an abrasion

Taking a baffled look at it
My worthless body full
of fresh blood, full of strength
There is still so much to do

what I thought I could
postpone, time and attention
for friends in the waiting
rooms of my eager life

Come on, I live, I can
bleed and be ill, take care
of others, I live –
no measured hours

Wat kan ik doen?  Was kann ich machen?
Amsterdam, 2017-05-25
Bundel: Het drama 

Zywa Kom, je hoeft niet

Is het huilen als ik huil
in gedachten, dobberend

als een drenkeling tussen drijfhout
de wrakstukken van mijn hoop

op mijzelf en verstandige dokters?
Zou de chemie van tranen meer

rust geven, adem geven
dan jij, jouw warme lichaam

in mijn rug, samen
in de landloze zee?

Woorden zouden hier net zo
nat en stuurloos drijven, vandaag

te klein om mij te dragen –
houd jij me maar vast

je hoeft niet te praten
mij niet te begrijpen

kom, je hoeft niet
mijn redder te zijn

Come on, you don't have to  Komm, du musst nicht
Amsterdam, 2017-05-26
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ziekte 

Zywa Come on, you don't have to

Is it crying when I cry
in my mind, bobbing

like someone drowning between driftwood
the wreckages of my hope

on myself and wise doctors?
Would the chemistry of tears give

more rest, more breath
than you, your warm body

in my back, lying
together in the landless sea?

Words would float here
just as wet and adrift, today

too small to carry me –
better you hold me, please

you don't have to talk
not to understand me

come on, you don't have to
be my saver

Kom, je hoeft niet  Komm, du musst nicht
Amsterdam, 2017-05-26
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Springstaart

Rusten hoef ik niet
meer dan ik nodig heb
de rest is tijdverlies

Leven is springen
en ervaringen eten:
alle dagen feest

Samen proeven en verteren
en 's avonds de maan
maar die interesseert jou niet

Bovendien is het 's winters koud
en 's zomers nog licht
wanneer ik moet gaan

slapen, de uitzonderingen
maken we ongeacht
de consequenties

voor anderen, voor
zorgeloos plezier, voluit
vierend dat we bestaan

Springtail  Springschwanz
Amsterdam, 2017-06-21
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Levenslust 

Zywa Springtail

I dont have to rest
ánymore than I need
the rest is a loss of time

Life is jumping
and eating experiences:
every day a Sunday

Tasting and digesting together
and the moon in the evening
but that doesnt interest you

Ánd it is cold in winter
and still light in summer
when I have to go

to sleep, we make the
exceptions whatever
the consequences

for others, for
carefree fun, fully
celebrating that we exist

Springstaart  Springschwanz
Amsterdam, 2017-06-21
Bundel: Zonder reserve 


Ik heb nog veel tijd nodig
om mij

over de golven te laten
gaan en in de tunnels

van brekende golven
daarmee één te zijn

Ik heb nog veel tijd nodig
om jou

te ontvangen, onze kleuren
met liefde te mengen

tot iets nieuws
van tweeën één te zijn

Ik heb nog veel tijd nodig
om samen

te komen in de stations
die ervoor bestaan

om te leren dat
we verbonden, één zijn
Amsterdam, 2017-07-10
Bundel: Debuteren moet je leren 
Trefwoord: Samen / Verbonden 


I need a lot more time
to see myself

go over the waves
and in the tunnels

of breaking waves
being one with them

I need a lot more time
to see you

with me, to mix
our colours with love

to something new
being one out of two

I need a lot more time
to see other people

in the stations
which are there

to teach that we are
being one, connected
Amsterdam, 2017-07-12
Bundel: Debuteren moet je leren 

Zywa Turbulentie

Ik ben een toeschouwer die nadenkt
en steeds een greep doet uit de feiten
en de buit te herschikken tot lichaamseigen

en de wereld, constructies
van fragmenten werkelijkheid
en mijzelf, de waarheid

van mijn bestaan, mijn metabesef
mijn wie ik ben: turbulente wolken
in mijn slaap en roekeloze piloten

van medicinale stofjes
die mij heen en weer gooien
als een speelbal, door de hel

die ze kneden uit mijn leven
Soms vliegen ze ook
overdag, ik ben machteloos

gedwongen het aan te zien
als een toeschouwer die niet nadenkt
maar uit haar bloedeigen geheugen

door vreemde stofjes wordt gedacht

Turbulence  Turbulenz
Amsterdam, 2017-08-05
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Identiteit 

Zywa Turbulence

I'm a thinking witness
always taking a grab of the facts
to rearrange the booty to body's own

and the world, constructions
of fragments of reality
and myself, the truth

of my existence, my metaconsciousness
my who I am: turbulent clouds
in my sleep and reckless pilots

of medicinal substances
that throw me back and forth
like a plaything, through the hell

they mold out of my life
Sometimes they also fly
by day, I am powerlessly

forced to watch it
as a witness who does not think
but from her very own memory

is thought by foreign substances

Turbulentie  Turbulenz
Amsterdam, 2017-08-05
Bundel: Het drama 

Zywa Gaande

Nippend van warmte
op mijn balkon kijken
naar de wisselluchten

Rode geraniums, het volle gewicht
van mijn ziel rustend op de aarde –
zinnelijk van welbehagen

flaneert mijn stem en vertelt ze
het aan een vriend, andante:
de muziek die ik ben

Daarna aan tafel
de potloden geschikt
in stilte tekenen, opgaan

in het scheppen, glimlachend
om de regenboogwaaier
van droge penselen

borstelstaartjes, kleine
penissen in mijn handigheid
(gaandeweg)

Easy go  Gehend
Amsterdam, 2017-09-25
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Zelfexpressie 

Zywa Easy go

Sipping warmth
on my balcony
watching the fluxskies

Red geraniums, the full weight
of my soul resting on the earth –
sensual of well-being

my voice strolls and tells
it to a friend, andante:
the music that I am

Then at the table
the pencils arranged
draw in silence, merge

in creating, smiling
at the rainbow fan
of dry paintbrushes

little brush tails, small
penises in my sleigh of hand
(easy going)

Gaande  Gehend
Amsterdam, 2017-09-25
Bundel: Wezen 

Zywa Ik geef me

Ik geef me
te lezen

dat is een daad
geen verlangen

het is overgave
geen gevaar duchten

het is delen en helen
wie we zijn

samen losmaken
wat vast zit

een band
van vrijheid

I give myself  Ich gebe mich
Amsterdam, 2017-10-02
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Vrijheid 

Zywa Halve dagen

Vertrouwd waren de winden
die me in hun wijde wereld vormden
mijn takken naar dezelfde kant

reikend over de rand
wijkend voor de druk, fier
in mijn eigen stand

IJzerwater heeft me gehard
en het patroon van mijn leven
vastgelegd in de botten

en in de aders
van mijn scheve balans
Ik maak elastische sprongen

die mijn broosheid breken
zouden zonder de precisie van mest
op uur en tijd, van tijd tot tijd

ontregeld door mijn levenslust
Ik leef niet in een kas, maar
in de winden van de wereld

Slanted balance  Schiefes Gleichgewicht
Amsterdam, 2017-10-13
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Identiteit 

Zywa Volmoedig

Kleiner dan ik ben
ben ik in mijn eigen armen

gevallen, in stukken
maar een en al liefde

likkend aan de wonden
ze zijn van mij

Het bed weet nergens van
draagt gewoon wie liggen wil

het is zacht voor zwaar
en stekelig, voor mij

Ik praat en schrijf mijn klachten
weg onder enthousiaste woorden

vrienden hopen wanmoedig mee
raden wat ik niet durf

te delen en achteraf
maak ik me zorgen

of ik hen tekort heb gedaan
ik ben zo moe

mijn lichaam is de grens
die ik over wil

Bravehearted  Vollmutig
Amsterdam, 2017-10-18
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Levenslust 

Zywa Slanted balance

Familiar were the winds
that shaped me in their wide world
my branches towards the same side

reaching over the edge
yielding to the pressure, proudly
my own posture

Iron water has hardened me
and captured the pattern
of my life in the bones

and in the veins
of my slanted balance
I make elastic jumps

which would break my fragility
without the precision of manure
on hour and time, from time to time

disrupted by my zest for life
I don't live in a greenhouse, but

in the winds of the world

Scheve balans  Schiefes Gleichgewicht
Amsterdam, 2017-10-19
Bundel: OverLeven 

Zywa Bravehearted

Smaller than I am
I fell into my own arms

to pieces
but all love

licking the wounds
they are mine

The bed doesn't know a thing
just carries whoever lies down

it is soft for heavy
and prickly, for me

I talk and write my complaints
away under enthusiastic words

friends desbravely hope with me
guessing what I don't dare

to share and afterwards
I am worried

whether I did them wrong
I am so tired

my body is the limit
I want to pass

Volmoedig  Vollmutig
Amsterdam, 2017-10-19
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Broos

Iedereen weet het wel
van het dagelijkse nieuws
de plaatsen en tijden

zijn soms verkeerd, ineens
leven er mensen niet meer en wij
vergeten dat weer, zo broos
zijn onze gevoelens

en gedachten ook
waar wij niet onder willen
lijden en gebukt gaan

Liever houden we groot
dat we veilig zijn, tweemaal daags
zien we naast de schermen

het goede van ons leven
en tegen de pech
die er tussendoor glipt
wapenen we ons met humor

Iedereen weet het wel
van stil zijn, alleen
of samen, dan is het minder erg

Frail  Anfällig
Amsterdam, 2017-10-20
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Veiligheid 

Zywa Frail

Everyone knows
from the daily news
the places and times

are wrong sometimes, suddenly
people are no longer alive and we
forget it again, so frail
are our feelings

and thoughts as well
under which we don't want
to suffer and be weighted down

Rather we keep up
that we are safe, twice a day
we see beside the screens

the good of our lives
and against the bad luck
that slips through
we arm ourselves with humor

Everyone knows
about being silent, alone
or together, then it is less bad

Broos  Anfällig
Amsterdam, 2017-10-20
Bundel: Waaizand 

Zywa I give myself

I give myself
to be read

that's an act
not a desire

it is surrender
not fearing danger

it is sharing and healing
who we are

releasing together
what is stuck

a bond
of freedom

Ik geef me  Ich gebe mich
Amsterdam, 2017-11-05
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Halve dagen

Wakker schrikkend duw ik zacht
jouw snurken om, gerustgesteld

zak ik terug in moeheid, dromend
in te halen waar ik niet aan toekom

in mijn halve dagen van het kleine
zorgen voor Missy, jou en mij

Soms moet ik je blijven kussen
moet ik je nat huilen om meer

tijd, meer te doen, groter te leven
met minder slaap, ik heb zoveel

te geven waar ik niet aan toekom
in mijn halve dagen van het kleine

zorgen voor Missy, jou en mij

Half days  Halbe Tage
Amsterdam, 2017-11-17
Bundel: Meer 
Trefwoord: Levenslust 

Zywa Half days

Awakening with a start, I softly push
over your snoring, reassured

I sink back in fatigue, dreaming
to catch up what I don''t come around to

in my half days of little
care for Missy, you and me

Sometimes I have to keep kissing you
have to weep you wet for more

time, doing more, living bigger
with less sleep, I do have so much

to give what I dont come around to
in my half days of little

care for Missy, you and me

Halve dagen  Halbe Tage
, 2017-11-17
Bundel: Meer 

Zywa Maskering

Schoonmakers spoken
door mijn huis, bazig
voeren ze het hoogste woord
nemen me mijzelf uit handen

en vertellen verhalen
waar ik me voor schaam
Machteloos lig ik te huilen
in jouw schoot, in de schaduw

van mijn angst steeds meer
mezelf aan hen te verliezen
Ik zou niet zonder ze kunnen
maar mijn bestwil lijdt

aan de bezetting
van mijn hoofd door het toneel-
masker van mijn gezicht
dat de schoonmakers dragen

Masking  Maskierung
, 2017-11-20
Bundel: Misthoorn 
Trefwoord: Identiteit 

Zywa Masking

Cleaners are haunting
my house, bossy
they do all the talking
take me off my hands

and tell stories
that I am ashamed of
I lie helplessly crying
in your lap, in the shadow

of my fear of losing myself
more and more to them
I couldn't live without them
but my sake is suffering

from the occupation
of my head by the stage
mask of my face
that the cleaners wear

Maskering  Maskierung
, 2017-11-22
Bundel: Misthoorn 

Zywa Mindmap

Onderweg maak ik een kaart
van de wegen naar de wegen
die ik nog niet ken
op de kleine aarde van mijn lichaam
in het grote lichaam van Het

Ik leer wat het nodig heeft, zie
de rozen bloeien, ruik de schimmels
en herken aan de zwammen gevoelens
die ik begraven heb

in bewaarholletjes in de grond
van mijn lichaam, mijn aarde
Onderweg maak ik een kaart
van mijn ontdekkingen, van de waarheid
van het leven, mijn ziel

de tijdelijke huid tussen binnen en buiten
gespannen van mens tot mens
door sommigen betast en gelezen
raakvlak

Mind map  Gedankenkarte
, 2018-01-11
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Identiteit 

Zywa Iklief

De draak heeft honger, hapt
mijn weerstand weg, vreet
mijn krachten aan, iklief

valt uit elkaar –
het gebeurt gewoon
en doet pijn

ik bestrijd haar met draken-
doders, ze doen hun best
mijn lief rent heen en weer

tussen andere fronten
hij verleidt mij niet
tot wat ik nodig heb

wat we zouden kunnen
een bancirkel trekken
dan maar mezelf

afzonderen, waarnemen waar
in mijn gehavende binnenste
de draak brult

om aandacht en liefde
om mijn beste zelf
bloot te geven

Sweet-I  Liebesich
, 2018-01-11
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 

Zywa Mind map

On the way, I make a map
of the roads to the roads
that I do not know yet
on the small earth of my body
within the large body of It

I learn what it needs
see the roses bloom
smell the fungi and recognize
by the mushrooms feelings
I have buried

in storage holes in the ground
of my body, my earth
On the way, I make a map
of my discoveries, of the truth
of life, my soul

the temporary skin
between inside and outside
tightened between human beings
an interface, touched
and read by a few

Mindmap  Gedankenkarte
, 2018-01-15
Bundel: Wezen 

Zywa Sweet-I

The dragon is hungry, biting
away my resistance, eating
my powers, sweet-I

is falling apart –
it just happens
and it hurts

I fight it with dragon-
killers, they do their best
my love runs back and forth

between other fronts
he doesn't tempt me
to what I need

what we could
draw a banning circle
so I just

retreat, observe where
in my battered inside
the dragon is roaring

for attention and love
for my best self
to be exposed

Iklief  Liebesich
, 2018-01-15
Bundel: Wezen 

Zywa Vipassana

Het is pas de derde dag
denk ik steeds en ook dat
ik niets aan die gedachte heb

Wel aan mijn adem en de rust
nu er voorlopig niets te doen valt
aan de feiten van bloed

steen, ijzer, de elementen
van het periodiek systeem
niets te doen, alleen te denken

En dat kan wel wat minder
het afwegen en bepalen
van mijn voortschrijdend inzicht

wat goed voor mij is
in de vlagen chaos
en paniek, alleen te denken

aan mijzelf
als schepper
van mijn leven

Vipassana  Vipassana
, 2018-01-18
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Nadenken 

Zywa Vipassana

It's only the third day
I keep thinking, and also that
this doesn't bring me anything

My breath does, and the peace
since, for the time being, there’s nothing
to do about the facts of blood

stone, iron, the elements
of the periodic table
nothing to do, only to think

And that may be a bit less
the weighing and determining
of my advancing insight

what is good for me
in the attacks of chaos
and panic, only to think

of myself
as the creator
of my life

Vipassana  Vipassana
, 2018-01-18
Bundel: Wezen 

Zywa Alleen onze liefde is groot genoeg

Etiketten laten weer los
gelukkig maar
het leven trekt en duwt

zich uiteindelijk vrij, wil zien
en laten zien: het lichaam
slechts gekleed in zijn ziel

de mens die we zijn
het leven dat we leiden
in het echt

niet te onderscheiden
van elkaar, verbonden
met het Allergrootste

dat te groot voor ons is
te groot voor kleinzieligheid
van beter weten of denken te zijn –

alleen onze daden
kunnen er in delen
onze zorgzaamheid

onze liefde
alleen onze liefde
is groot genoeg

Only our love is great enough  Nur unsere Liebe ist groß genug
, 2018-01-19
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Liefde 

Zywa Only our love is great enough

Labels come off again
fortunately
life is pulling and pushing

itself free, eventually, wishing
to see and show: the body
merely dressed in its soul

the human being we are
the life we lead
in reality

indistinguishable
from one another, connected
with the Very Greatest

which is too great for us, too great
for narrow-minds knowing-it-all
or thinking they are better –

only our deeds
can share in it
our caring

our love
only our love
is great enough

Alleen onze liefde is groot genoeg  Nur unsere Liebe ist groß genug
, 2018-01-19
Bundel: Stempels Maskers 


Alle luikjes opengezet
voelen wat er gaande is
in de schemering
in mij

niet fantaseren
voelen wat er gaande is
daar buiten een afscheid
hun armen om elkaar

en heel de laan lang
zijn mijn benen moe
van de trimmer die lacht
naar de gelukkige vrouw

tranen in mijn ogen
om de baby in haar wagen
het wordt donker
mijn raam een spiegel

waarin mijn voorlopige zelf
om liefde vraagt
voor mijn huwelijk
in aanbouw

en voor mijn lichaam
o spiegelbeeld
ik houd van jou
ik doe wat ik kan
, 2018-02-27
Bundel: Meer 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 


All the little shutters opened up
feeling what is going on
in the twilight
within me

not fantasizing
feeling what is going on
outside, over there, a farewell
their arms around each other

and all the way long
my legs are tired
from the runner who smiles
at the happy woman

tears in my eyes
over the baby in her pram
it is getting dark
my window a mirror

in which my preliminary self
asks for love
for my marriage
under construction

and for my body
oh mirror image
I love you
I do what I can
, 2018-02-28
Bundel: Meer 

Zywa Blakend bloed

Dag lieve mens in de spiegel
ik houd van jou, heel de dag

zal ik voor je zorgen en zo sterk
als mijn wensgedachten denken

dat ze uit mijn handen uitgroeien
tot mijn leven, geworteld

in lachende gezondheid
zo'n honger heb ik

naar zorgeloosheid
mijn angsten verankerd

in blakend bloed
mijn lichaam verankerd

in de grote ziel
van overal vrienden

zo'n honger heb ik
naar mijn beste zelf

Glowing blood  Blühendes Blut
Amsterdam, 2018-05-01
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 

Zywa Glowing blood

Good day, darling in the mirror
I love you, all day

I will take care of you and as strongly
as my wishful thoughts think

that they will grow from my hands
into my life, rooted

in smiling health
as hungry am I

for lightheartedness
my fears anchored

in glowing blood
my body anchored

in the great soul
of friends everywhere

as hungry am I
for my best self

Blakend bloed  Blühendes Blut
Amsterdam, 2018-05-01
Bundel: OverLeven 

Zywa Voor lang en gelukkig

Ik wil niet voor mezelf leven
daar ben ik niet goed in en leven
is ook niet zo bedoeld, maar

het is nodig: mijn lichaam
heeft het moeilijk

en wil verwend worden
meer verwend worden
meer dan ik weet

dat verstandig is; mijn verstand
heeft juist rust nodig

geen diepgravende gedachten
alleen praktische zorgen
voor mijzelf zorgen

en alleen als het kan
ook voor anderen, mijn lief

anders ben ik niets
waard, ben ik niet
wie ik wil en hoop

te kunnen zijn: gezond
genoeg voor lang en gelukkig

For happily ever after  Für glücklich bis ans Ende
Amsterdam, 2018-05-28
Bundel: Het Halve Werk 
Trefwoord: Gezondheid 

Zywa For happily ever after

I don't want to live for myself
I am not good at it and life isn't
meant to be that way either, but

it is necessary: my body
is having a hard time

and wants to be indulged
to be indulged more
more than I know

that is wise; my mind
just needs rest

no in-depth thoughts
only practical concerns
taking care of myself

and only if possible
also of others, my love

otherwise I am not
worth anything, not
who I want and hope

to be: healthy
enough for happily ever after

Voor lang en gelukkig  Für glücklich bis ans Ende
Amsterdam, 2018-05-28
Bundel: Het Halve Werk 


Jij op jouw balkon
met een herinnering
een mooie herinnering
een mooie avond, stilte
jij op het balkon, ik in de kamer

schemerende nevels een gloed
over de stad, zoals toen

je wakker werd uit de roes
verkleumd en klam
een paar mannen nog
aan het vissen, de geur
van de wijde kleine wereld

van grondmist, die sfeer
die zomaar over jaren heen stapt
van dat gras naar dit balkon
een herinnering om te delen
over dagelijkse zorgen heen
Amsterdam, 2018-06-04
Bundel: Groet van toen 
Trefwoord: Herinneringen 


You on your balcony
with a memory
a sweet memory
a sweet night, silence
you on the balcony, I in the room

dusky mists a glow
over the city, like then

when you woke up from the high
numb and clammy
a few men still
fishing, the scent
of the wide small world

of ground fog, that atmosphere
just stepping over all the years
from that grass to this balcony
a memory to share
over all the daily worries
Amsterdam, 2018-06-05
Bundel: Groet van toen 

Zywa Waffaqa

Kan een mens succesvol zijn
als tijdelijkheid het succes ontkent
en blootlegt dat het ijdel is, een illusie
van ijdelheid of zelfgenoegzaamheid?

Kan een mens succesvol zijn
als hij niet weet hoe lang hij overleefd wordt
door zijn prestatie, hoeveel generaties lang
hoeveel eeuwen van nuttig gebruik?

Kan een mens succesvol zijn
in zijn eigen ogen, gemeten
naar zijn wensen
en de jaren van zijn leven?

Kan een mens succesvol zijn
als hij zijn resultaten zwaarder
laat wegen dan zijn problemen
mislukkingen en inspanningen?

Of is een mens succesvol als
hij zo goed mogelijk laat verlopen
wat er gebeurt, het gewone
dagelijkse, waar hij ook is

als hij aandachtig en zorgzaam
voor het wel en wee van hemzelf
en zijn naasten, in harmonie
zijn energie laat stromen?

Waffaqa  Waffaqa
, 2018-09-29
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Succes 

Zywa Waffaqa

Can a person be successful
if temporality denies success
exposing that it is vain, an illusion
of vanity or complacency?

Can a person be successful
if he does not know how long he will be survived
by his performance, how many generations
how many centuries of utilization?

Can a person be successful
in his own eyes, measured
by his wishes
and the years of his life?

Can a person be successful
if he makes his results
outweigh his problems
failures and efforts?

Or is a person successful if
he makes go as well as possible
what happens, the normal
daily, wherever he is

if he lets his energy flow
in harmony, attentive and caring
for the ups and downs of himself
and his loved ones?

Waffaqa  Waffaqa
, 2018-09-29
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2018-11-07
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Levenslust 

Zywa Hoog geland

Mijn tent ligt in de kamer
opgerold in de hoek
naast het logeerbed

ik kijk even om
de deur is niet op slot
net als al de deuren

op deze hal, negentien hoog
in de hemel ben ik een bang vogeltje
in een vreemd nest

dat wiegt in de wind
Binnen ruist de lucht zacht
sensoren voelen wat ik wil

voelen met mijn eigen zintuigen:
het seizoen, het zand en de zon
maar ik durf niet naar buiten

500 treden is me te veel, de lift te klein
Ik ga lang onder de douche
trek andere kleren aan

over mijn angst:
hier ben ik, in jouw wereld
wil ik je zien

Landed high  Hoch gelandet
, 2018-11-27
Bundel: Zomervogels 
Trefwoord: Interesse 

Zywa Stromae (Meestroom)

Ik ken teveel mensen, serieus
ik heb het erg druk met hen

te bellen en samen thee te drinken
het is niet te doen, mijn dag

is te kort en het leven is zand
weglekkend uit mijn hand

Natuurlijk moet ik niet knijpen
het is maar een illusie

die verbergt dat ik lig
in het lichaam van de aarde

dat ik adem in haar longen
en eet in haar buik

meestroom in haar bestaan
met mijn liefde, mijn lief en mijn vrienden

samen, waar we ook zijn
tegelijkertijd in het volle bewustzijn

dat de weken door de jaren rennen
en de jaren door mijn leven

Streamo (Flowing)  Stromae (Mitstrom)
, 2018-11-28
Bundel: Meer 
Trefwoord: Leven 

Zywa Landed high

My tent is in the room
rolled up in the corner
next to the guest bed

I glance behind me
the door is not locked
just like all the doors

in this hall, nineteen high
in the sky, I am a scared little bird
in a strange nest

that rocks in the wind
Inside, the air rustles softly
sensors feel what I like

to feel with my own senses:
the season, the sand and the sun
but I do not dare to go out

500 steps are too much for me, the elevator too small
I take a long shower
put on other clothes

over my anxiousness:
here I am, in your world
to see you

Hoog geland  Hoch gelandet
, 2018-11-29
Bundel: Zomervogels 

Zywa Streamo (Flowing)

I know too many people, seriously
I am very, very busy

calling them and having tea together
it can not be done, my day

is too short and life is sand
leaking out of my hand

Of course, I must not clench
it is only an illusion

hiding that I am lying
in the body of the earth

breathing in her lungs
and eating in her belly

flowing in her existence
with my love, my lover and my friends

together, wherever we are
at the same time fully conscious

that the weeks are running through the years
and the years through our lives

Stromae (Meestroom)  Stromae (Mitstrom)
, 2018-11-29
Bundel: Meer 

Zywa Tussen normaal

Alles is al gezegd
jij snakt naar goede tijden
net als ik
     Wil je gaan
     slapen bij vrienden?

Je bent bang
dat het niet goed komt
je zou niet weten hoe
     Je gezicht zegt: laat me
     zolang maar met rust


Blijf, we zijn getrouwd
om contact te hebben
dat is normaal
     een intieme harmonie
     van jouw en mijn normaal

Nog steeds ontdekken we
samen stukjes van de wereld
en nieuwe stukjes van onszelf
     nog steeds kunnen we verder
     groeien met elkaar

Ik wil welkom zijn
bij jou, serieus
niet alleen lieve woorden
     zeggen zonder te praten
     over wat we hebben beloofd

Ik wil meer tederheid
dan de verwenbaden
van onstuimige energie
     ik wil onze liefde
     niet klemzetten

op onbereikbare plaatsen

In between normal  Zwischen Normal
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesverdriet 

Zywa In between normal

Everything has already been said
you long for good times
just like me
     Do you want to leave
     and sleep with friends?

You are afraid
it's not gonna be OK
you wouldn't know how
     Your face says: leave me
     alone for a while


Stay, we are married
to have contact
that is normal
     an intimate harmony
     of your and my normal

We still discover pieces
of the world together
and new bits of ourselves
     we still can continue
     to grow together

I want to be welcome
with you, seriously
not just saying nice words
     without talking
     about what we have promised

I want more tenderness
than the pampering baths
of impetuous energy
     I want our love
     not to be jammed

in unreachable places

Tussen normaal  Zwischen Normal
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 

Zywa Ons avontuur dreigt

We zijn eerlijk
we houden het spel gaande
met ernstige gezichten
zonder te spelen dat we spelen

We zeggen hardop dat
onze verwachtingen vechten
met de feiten die we zeggen

te accepteren
en we zoeken omzichtig
bij elkaar naar vaste grond
voor onze losgeslagen ankers

De mantel van de touwen
die ons verbinden, schuurt
aan flarden
en we zoeken omzichtig

onder water
naar plaatsen om te groeien
van elkaar en met elkaar

want ons avontuur dreigt
vast te lopen in onvermogen
als een project in een eindfase
zonder eind

Our adventure threatens  Unser Abenteur droht
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesrelatie 

Zywa Our adventure threatens

We are honest
we keep the game going
with serious faces
without playing that we play

We say out loud that
our expectations are fighting
with the facts we say

we accept
and we warily search
in each other for solid ground
for our loose anchors

The mantle of the ropes
that connect us, is being
scraped to shreds
and we warily search

under water
for places to grow
from and with each other

for our adventure threatens
to get stuck in inability
like a project in a final phase
without end

Ons avontuur dreigt  Unser Abenteur droht
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 

Zywa Mijn logees
(Kippekop, Zwartje en Mevrouw)

Kippekop kakelt alle kanten uit
want mijn man volgt weer eens
een eigen waarheid en vergeefs
zoek ik naar stilte

Zwartje zit diep in haar put
te zuchten dat ze stikt
in het donkerende donker
waar het nooit stil is

Zo gaat het niet!
Breng noten en repen chocola!
Mevrouw installeert zich
om in stilte te gaan genieten

Was het maar zo
simpel, krijst Kippekop
Kierewiet, Vetzak, Niksnut
honen ze; Stilte, Stilte, roep

ik, En nu wegwezen! Ik ga
aan iets anders denken
of gedachteloos
sporten, moe worden

Was het maar zo
simpel, krijst Kippekop
en de put kermt
en de divan snurkt

My guests (Chatterchick, Blacky and Madam)  Meine Gäste (Schwätzkopf, Schwarze und Madam)
Amsterdam, 2019-02-09
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Paniek 

Zywa My guests
(Chatterchick, Blacky and Madam)

Chatterchick is scattering cackles
because my husband follows
a truth of his own again and in vain
I am looking for silence

Blacky is in the dumps
sighing that she suffocates
in the darkening darkness
where it's never silent

It won't work!
Bring nuts and bars of chocolate!
Madam settles herself
to savour it in silence

I wish it were so
easy, Chatterchick cries
Bonkers, Fatty, Layabout
they taunt; Silence, Silence, I

shout, Go, go! I'm going
to think of something else
or thoughtlessly
do sports, get tired

I wish it were so
easy, Chatterchick cries
and the dumps are moaning
and the sofa is snoring

Mijn logees (Kippekop, Zwartje en Mevrouw)  Meine Gäste (Schwätzkopf, Schwarze und Madam)
Amsterdam, 2019-02-10
Bundel: Vrijnd 

Zywa Ja, ik ben ik

Het is rustig beneden in de put
alleen echo's uit mijn hart
die herhalen wie ik ben

tot mijn hoofd zich neerlegt
bij wie ik ben, keer op keer
ja zeggend

zonder mij namen te geven
van Goed, Slecht, Minder
en Vooruit dan maar

ik moet verder
met mijn eigenschappen
die ik nodig had en

die alleen in tegenwoordige tijd
gewogen dienen te worden
voor wat ik waard ben

Ik ga mezelf niet verdrinken
in verdriet en pijn
die de schuldigen aanwijzen –

ik ben alleen maar gewond

Yes, I am I  Ja, ich bin ich
Amsterdam, 2019-05-12
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Identiteit 

Zywa Poste restante

Het juiste moment bepaal ik
soms zelf, als ik genoeg denk

te weten, maar vaak word ik verrast
door wat er uit de hemel komt

precies op het moment
dat ik mijn ogen opendoe

     Ik kijk in de envelop
     die half verscholen ligt

     te wachten op mijn onbewuste
     weten van het juiste moment

     om te lezen wat nu
     betekenis heeft voor mij

Kon ik maar eens boven mijzelf staan
om de informatie te zien stromen

de windingen van de kanalen
uit het heelal in mijn lichaam

bewonderend te beschouwen
en begrijpend te genieten

van het leven, dat soms ligt
te wachten in mijn bewustzijn

als poste restante

Poste restante  Postlagernd
Amsterdam, 2019-05-12
Bundel: Trage cirkels 
Trefwoord: Leven 

Zywa Yes, I am I

It's quiet down in the dumps
only echoes from my heart
repeating who I am

until my head acquiesces
in who I am, saying yes
time and time again

without giving me names
of Good, Bad, Less
and Indulgent

I have to get on
with my qualities
which I needed and

which only in the present tense
should be weighed
for what I am worth

I'm not going to drown myself
in sorrow and pain
which point to the culprits –

I'm hurt, that's all

Ja, ik ben ik  Ja, ich bin ich
Amsterdam, 2019-05-12
Bundel: Stempels Maskers 

Zywa Poste restante

Sometimes I determine
the right moment myself, thinking

I know enough, but often I am surprised
by what comes from heaven

exactly at the moment
when I open my eyes

     I look in the envelope
     which half concealed

     is waiting for my unconscious
     knowing of the right moment

     to read what now
     is meaningful to me

If only I could stand above myself
to see the information flow

to behold and admire
the coils of the channels

from the universe in my body
and to understand and enjoy

life, that sometimes lies
waiting in my consciousness

as poste restante

Poste restante  Postlagernd
Amsterdam, 2019-05-12
Bundel: Trage cirkels 

Zywa B EÃU FORT motorrit

Ik zit op de volle kracht
van 210 paarden en ren
over het strand van De Haan
ik besta, ik leef
oerend hard

mijn ziel verslindt de branding
en het duin, het landschap
van mijn vrijheid, mijn droom
en de werkelijkheid vallen samen
op de grens van zee en vrienden

waar ik mijn Norton omhels
sterk, zelfstandig en vrij
schep ik beeld voor beeld
leven uit mijn verlangens
ik schep liefde in mijzelf

B EÃU FORT motor ride  B EÃU FORT Motortour
Amsterdam, 2019-06-03
Bundel: De trek 
Trefwoord: Levenslust 
Trefwoord: BEL-België# 

Zywa B EÃU FORT motor ride

I sit on the full power
of 210 horses, running
across Rooster beach
I exist, I live
ouring fast

my soul devours the surf
and the dune, the landscape
of my freedom, my dream
and reality fall together
on the border of the sea and friends

where I embrace my Norton
strong, autonomous and free
I create image by image
life from my desires
I create love in myself

B EÃU FORT motorrit  B EÃU FORT Motortour
Amsterdam, 2019-06-03
Bundel: De trek 
Trefwoord: BEL-België# 

Zywa Mezelf in de hand

Ik kan mezelf van alles aandoen
me klem zetten in dilemma's
me ziek piekeren, me oppeppen
of niets doen en afwachten
afwisselend op de bank, mijn bed
of in de tuin, hangend
tussen eik en linde

Ik kan me druk maken
over mijn gezondheid
en jou, eindeloos
afwegingen maken
en besluiten nemen

     Als dat tenminste waar is
     want denken is nadenken
     achter de gebeurtenissen aan
     rennend mezelf wijs maken

     dat ik mezelf in de hand heb
     plannen kan maken
     over mijn werk en mijn leven
     met jou, nu alles anders wordt

     en toch later nagenoeg hetzelfde
     gebleven zal blijken te zijn
     maar dan zonder deze baan
     en zonder jou, onwennig

     is alleen de overgang

In control  Mich selbst in der Hand
Amsterdam, 2019-07-08
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Relatie 

Zywa Wie verkwikt me?

Ik schrik van de vraag
aan mezelf: wie verkwikt me?
Waar zijn de armen

die me gelukkig wiegen
en een mooie toekomst beloven?
Bij wie kan ik geborgen zijn?

     Kom op meid, er is meer
     onder de zon, ze schijnt
     kijk om je heen, ruik
     het weer, je hebt je neus

     je ogen, oren en mond
     en je handen natuurlijk
     niet alleen voor de liefde
     van een man, van een kind

Maar de wereld is zo groot
ik wil een mens
voor mezelf, een thuis

waar ik me oplaad
ik wil een mens
omarmen, vier armen

die samen voelen
dat ik een vrouw ben
om van te houden

Who will comfort me?  Wer erfrischt mich?
Amsterdam, 2019-07-08
Bundel: Het Grote Geheim 
Trefwoord: Geborgenheid 

Zywa In control

I can do anything to myself
get me stuck in dilemmas
ponder myself sick, activate me
or do nothing and wait
alternately on the couch, my bed
or hanging in the garden
between oak and lime

I can worry
about my health
and you, endlessly
make considerations
and decisions

     At least, if that is true
     because thinking is re-
     flecting, chasing after
     the events, telling myself

     that I have control over myself
     that I can make plans
     about my work and my life
     with you, now that everything changes

     and yet later will turn out
     to have stayed almost the same
     but then without this job
     and without you, only

     the transition is uneasy

Mezelf in de hand  Mich selbst in der Hand
Amsterdam, 2019-07-08
Bundel: Andere tijden 

Zywa Who will comfort me?

I am shocked by the question
to myself: who will comfort me?
Where are the arms

that rock me happy
and promise me a bright future?
With whom will I be safe?

     Come on girl, there is more
     under the sun, it shines
     look around you, smell
     the weather, you have your nose

     your eyes, ears, and mouth
     and your hands of course
     not just for the love
     of a man, of a child

But the world is so big
I want someone
for myself, a home

where I recharge
I want someone
to embrace, four arms

that feel together
that I am a woman
to love

Wie verkwikt me?  Wer erfrischt mich?
Amsterdam, 2019-07-09
Bundel: Het Grote Geheim 


Raak me niet aan, ik sla
vuur uit mijn onvergoten tranen
om de tentakels in mijn buik
ik verschroei elke hand
(ook de mijne)

Raak me niet aan, mijn huid
staat strak om de oude wonden
gehard tot een schurend harnas
tegen wat niemand mag doen
(en toch is gebeurd)

Raak me niet aan, mijn buik
verdraagt geen enkele druk
op het weivlies om de stekels
op de wonden van de lust
(van mannen)

Raak me niet aan, ik huil
het woekerende verleden
mijn lichaam uit voor nieuwe
cellen die van niets weten
(maagdelijk)
Amsterdam, 2019-08-11
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Aanraking 


Don't touch me, I strike
fire from my unshed tears
for the tentacles in my belly
I scorch every hand
(including mine)

Don't touch me, my skin
is tight around the old wounds
hardened to an abrasive armour
against what nobody should do
(and yet it happened)

Don't touch me, my belly
does not tolerate any pressure
on the serous membrane around
the spines on the wounds of lust
(of men for me)

Don't touch me, I cry
out the invasive past
from my body for new
cells that know nothing
(virginally)
Amsterdam, 2019-08-12
Bundel: OverLeven 

Amsterdam, 2019-09-01
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Delen 

Amsterdam, 2019-10-13
Bundel: WoefWoef 
Trefwoord: Ontvangen 

Zywa Hij zei lieve dingen

Hij zei lieve dingen

om me te laten denken
dat hij van me hield en ik
heel speciaal voor hem was

Ik was zo jong –
beschikbaar, in zijn ogen
en in zijn handen

Eerst lief, heel lief
maar een spel
dat niets met mij te maken had

We deelden een geheim
zei hij, en ik twijfelde
tot ik het niet meer wist

Ik hoopte te ontkomen
aan de vertrouwde intimiteit
Ik droomde van liefde

He said sweet things  Er hat süße Dinge gesagt
Amsterdam, 2019-11-05
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Misbruik 

Zywa He said sweet things

He said sweet things

to make me think
he loved me and I
was very special to him

I was so young –
available, in his eyes
and in his hands

At first sweet, so sweet
but a game
that had nothing to do with me

We shared a secret
he said, and I doubted
until I no longer knew

I hoped to escape
the familiar intimacy
I dreamed of love

Hij zei lieve dingen  Er hat süße Dinge gesagt
Amsterdam, 2019-11-06
Bundel: Vrijnd 

Zywa Mezelf vlooien

Ik kijk schuin opzij naar de bloemen
die ik vanochtend plukte in het bos
ze rekken zich uit in de warmte
van mijn slaapkamer

buiten ruist de regen
over het verkeer, de stad
gaat schuil achter de zachte wand
van de gordijnen

het licht van de wolken
schijnt ruim rondom
de kaarsen op de borden
op de grond naast mijn bed

mijn huid is glad gedoucht
ik streel de donshaartjes
dit ben ik, om van te houden
en te verwennen

ik strijk over mijn hart
het is niet opwindend
om mezelf toe te fluisteren
ik houd van jou

ik rek me uit, stapel kussens
onder mijn billen, wat zal ik
fantaseren, ik lig hier
als een koningin

Fleaing myself  Mich flöhen
Amsterdam, 2019-12-03
Elkaar vlooien is niet: elkaar ontvlooien, maar: huidschilfers uit de vacht halen
Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 

Zywa Fleaing myself

I look sideways at the flowers
I picked in the woods this morning
they stretch in the warmth
of my bedroom

outside, the rain rustles
over the traffic, the city
hidden behind the soft wall
of the curtains

the light from the clouds
shines broadly around
the candles on the plates
on the floor next to my bed

my skin is showered smooth
I brush the downy hair
this is me, to be loved
and coddled

I stroke my heart
it is not arousing
to whisper to myself
I love you

I stretch and pile pillows
under my buttocks, what shall I
fantasize, here I lie
as a queen

Mezelf vlooien  Mich flöhen
Amsterdam, 2019-12-03
Bundel: Ik ben 

Amsterdam, 2019-12-21
Bundel: Ogen lippen borst en buik 

Amsterdam, 2020-01-22
Bundel: Maak vlug een foto 

Zywa In der Zeit die es gibt

Manchmal bin ich verrückt von allem Leben
das ich leben möchte, aber das nicht passt
in der Zeit die es gibt

Emotionen kommen mir in den Weg
sie wuchern und füllen
die Zeit aus, die es gibt

Ich muss sie mit Liebe loswerden
denn mit harter Hand klappt es nicht
in der Zeit die es gibt

um mich auf zu brechen
und meine Aufmerksamkeit zu verlegen
auf die Sonne

im Leben von nahem
mit dem ich mich verbinden kann
in der Zeit die es gibt

In de tijd die er is  In the time I have
Amsterdam, 2020-01-25
Bundel: Maak vlug een foto 

Amsterdam, 2020-02-09
Bundel: Groet van toen 


Het is fijn dat je aan mij denkt
maar een fantasie zou teveel zijn
ik ben van mezelf, niet van jou

wanneer ik alleen thuis ben
aan tafel of in bed, verlangend
naar gezelschap of aandacht

of niet, ik eet en ik slaap gewoon
in de kreukels van de nacht
onwetend of de maan schijnt

's Ochtends word ik wakker
de vogels wekken mijn zenuwen
en soms regent het

ik moet plassen en dringend
bezig zijn, denk niet dat
jij je tanden moet poetsen

om mij te kussen en in jouw
warmte te laten smelten
zo eenzaam ben ik niet
Amsterdam, 2020-03-10
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Aandacht 


It's nice that you think of me
but fantasy would be too much
I am mine, not yours

when I am alone at home
at the table or in bed, longing
for company or attention

or not, I just eat and sleep
in the creases of the night
ignorant whether the moon is shining

In the morning, I awake
the birds arouse my nerves
and sometimes it rains

I have to pee and urgently
be busy, do not think that
you should brush your teeth

to kiss me and melt
me in your warmth
I'm not that lonely
Amsterdam, 2020-03-11
Bundel: Blauwe plekken 


Es ist schön, dass du an mich denkst
aber eine Fantasie wäre zu viel
ich gehöre mir, nicht dir

wenn ich alleine zu Hause bin
am Tisch oder im Bett, verlangend
nach Gesellschaft oder Aufmerksamkeit

oder nicht, ich esse und schlafe einfach
in den Falten der Nacht
unwissend ob der Mond scheint

Morgens wache ich auf
die Vögel wecken meine Nerven
und manchmal regnet es

ich muss pinkeln und dringend
beschäftigt sein, denke nicht
dass du deine Zähne putzen solltest

um mich zu küssen und mich zu
schmelzen in deiner Wärme
so einsam bin ich nicht
Amsterdam, 2020-03-11
Bundel: Blauwe plekken 


Ach lieverd, ik ken je, echt
waar, ik houd van je, ik wil je
dicht bij me, we kunnen het
zo leuk hebben samen, waar
ben je, nu het moeilijk is?

Werk is geen vakantie
maar we helpen elkaar
Dat is toch okee? ja
hier is dat okee, bij mij
ben je okee als je wilt

Dus waarom niet?

Luister, doe niet zo moeilijk
jij maakt de rotzooi in huis
jij saboteert wat je afspreekt
en wat je belooft, waarom
heb ik me zo uitgesloofd

voor jou, wat verberg je
voor mij, het is niet eerlijk
wees een man en geef toe
dat ik gelijk heb
en jou kan vertrouwen
Amsterdam, 2020-03-12
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Ego / ~isme / ~centrisme 


Dear darling, I know you, really
I love you, I want you
close to me, we can
have so much fun together, where
are you now it's hard?

Work is not a holiday
but we help each other
That's okay, isn't it? yes
here it's okay, with me
you are okay if you want

So why not?

Listen, don't be so hard
you make the mess in the house
you sabotage what you agree on
and what you promise, why
did I go out of my way

for you, what are you hiding
from me, it's not fair
be a man and admit
that I'm right
and can trust you
Amsterdam, 2020-03-13
Bundel: Vrijnd 


Mein Liebling, ich kenne dich, wirklich
ich liebe dich, ich will dich
in meiner Nähe, wir können so viel
Spaß zusammen haben, wo
bist du jetzt, wo es schwer ist?

Arbeit ist kein Feiertag
aber wir helfen uns gegenseitig
Das ist gut, oder? ja
hier ist das gut, mit mir
geht's dir gut, wenn du willst

Also, warum nicht?

Hör zu, sei nicht so hart
du machst das Chaos im Haus
du sabotierst, was du verabredest
und was du versprichst, warum
habe ich mir Mühe gegeben

für dich, was versteckst du
vor mir, es ist nicht fair
sei ein Mann und gebe zu
dass ich Recht habe
und dir vertrauen kann
Amsterdam, 2020-03-13
Bundel: Vrijnd 


Ik weet het nog
ik heb het vaak gezien
aan hun gezichten, hun eis

een grote meid te zijn
niet tomeloos te komen zeuren
om aandacht

    Ontplof maar, je bent sterk
    het woedende bewijs
    van ons gelijk


niet te hoeven zorgen
voor mij, ze hadden recht
op hun eigen leven

dus deed ik onoverwinnelijk
mijn mond open, krachtig
voor mezelf en iedereen

Ik duld geen onrecht
waar ik bij sta, hoor je me?
Wat is er toch met de mensen?

Ze lopen blind door de stad
mijden vreemden en oma's
negeren hongerige poesjes

en gooien hun planten weg, tsja
ik heb een tomeloze energie, maar
waar is het leger dat mij helpt?
Amsterdam, 2020-03-13
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Strijdvaardigheid 


I do remember
I have seen it many times
on their faces, their demand

to be a big girl
not unbridledly whining
for attention

    Just explode, you are strong
    the furious evidence
    of our right


not to take care
of me, they were entitled
to their own lives

so I opened my mouth
invincible, powerful
for myself and everyone

I do not tolerate injustice
in front of me, do you hear me?
What is it with the people?

They walk blindly through the city
avoid strangers and grannies
ignore hungry pussycats

and throw away their plants, well
I have boundless energy, but
where is the army to help me?
Amsterdam, 2020-03-14
Bundel: Stempels Maskers 


Ich erinnere mich
ich habe es oft gesehen
in ihren Gesichtern, ihre Anforderung

ein großes Mädchen zu sein
nicht ungezügelt zu jammern
nach Aufmerksamkeit

    Explodiere mal, du bist stark
    der wütende Beweis
    unseres Rechts


sich nicht zu kümmern
um mich, sie hatten Anspruch
auf ihr eigenes Leben

also öffnete ich unbesiegbar
meinen Mund, mächtig
für mich und alle

Ich toleriere keine Ungerechtigkeit
vor mir, hörst du mich?
Was ist mit den Leuten?

Sie gehen blind durch die Stadt
meiden Fremde und Omas
ignorieren hungrige Kätzchen

und werfen ihre Pflanzen weg, na ja
ich habe grenzenlose Energie, aber
wo ist die Armee, um mir zu helfen?
Amsterdam, 2020-03-14
Bundel: Stempels Maskers 


Ik zou
ontsnappen, niet beter weten
en ervandoorgaan, misschien bang
zonder straatkat die mij helpt
maar vrij

Ik zou
afgaan op mijn dromen
de geuren waar ik niet bij kan
door heggen en tuinen struinen
dat zal ik nooit vergeten

Zou het
zo gegaan zijn
en wil jij dat ook
of is aandacht genoeg
wanneer je miauwt

Vermaak me, Streel me
of vraag je: Troost me
je hebt gewoon geen idee
wat een gevangenis is
laat me vrij
Amsterdam, 2020-03-14
Bundel: De trek 
Trefwoord: Vrijheid 


I would
escape, not know better
and run off, maybe scared
without a street cat helping me
but free

I would
go straight for my dreams
the smells that I can't reach
stroll through hedges and gardens
I'll never forget it

Would it
have happened that way
and do you want that too
or is attention enough
when you meow

Entertain me, Caress me
or are you asking: Comfort me
you just have no idea
what prison is
set me free
Amsterdam, 2020-03-15
Bundel: De trek 


Ich würde
fliehen, nicht besser wissen
und abhauen, vielleicht ängstlig
ohne eine Straßenkatze, die mir hilft
aber frei

Ich würde
losgehen auf meine Träume
die Gerüche, die ich nicht erreichen kann
durch Hecken und Gärten streifen
ich werde das nie vergessen

Würde es
so passiert sein
und willst du das auch
oder ist Aufmerksamkeit genug
wenn du miaust

Unterhalte mich, Streichle mich
oder fragst du: Tröste mich
du hast einfach keine Ahnung
was ein Gefängnis ist
lass mich frei
Amsterdam, 2020-03-15
Bundel: De trek 


Kom je mee, Angelina
     weg van heisasa hopsa?
Als de klokken versnellen
     is het tijd voor jezelf
veilig onder de pannen
     van een eigen gewelf
Kom je mee, Angelina?
     We staan zelf op het spel
     en de lucht waait vaarwel

Schrijf een dagboek dat schept
     wat je nodig hebt, orde
die persoonlijk in woorden
     tot jouw waarheid kan worden
nooit en nimmer te verslinden
     door een haastige horde
Kom je mee, Angelina?
     Er zit storm in de lucht
     hoor de wolken, ze slaken een zucht

Verkies langzaam te leven
     dat vergroot juist je kansen
ook al droom je van elfjes
     die jij tango's laat dansen
op de daken en torens
     hun kantelen en transen
Kom je mee, Angelina?
     Er regeert een gerucht
     van verstikkende lucht

Aan de wijzers van de klok
     hangt vergeefsheid als tijdbom
maar de rust in je hoofd
     is bij iedereen welkom
Om gelukkig te leven
     is jouw aandacht jouw rijkdom
Kom je mee, Angelina?
     Neem mijn hart in jouw hand
     want de lucht staat in brand
Amsterdam, 2020-03-30
Vaarwel, Angelina – 1965
Lied "Farewell, Angelina"
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Rust 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 
Eerbetuiging: Baez, Joan 


Please come, Angelina
     away from huzzaza hoopla
Take more time for yourself
     when the clockworks accelerate
tuck away safely under
     any vault you create
Please come, Angelina
     there's a fear in the sky
     hear, the winds blow goodbye

Set the order you need
     in a personal journal
which in words of your own
     will be vivid and truthful
never, ever devoured
     by a hurrying hurdle
Please come, Angelina
     there's a storm drawing near
     please come to a sky that is clear

Living slowly will help
     to increase your achievements
while you play with the fairies
     that dance cha-cha-cha movements
on the roofs and the towers
     with their merlons and battlements
Please come, Angelina
     I've heard rumours that sigh
     for a stifling hot sky

On the hands of the clock
     hangs the time bomb of vanity
but the peace in your head
     is releases humanity
Your attention is your wealth
     to enjoy your life happily
Please come, Angelina
     take my heart in your hand
     while the sky burns the land
Amsterdam, 2020-03-31
Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 
Eerbetuiging: Baez, Joan 


Bitte komm, Angelina
     weg von Trarara hoppla
Wenn die Uhren beschleunigen
     ist es Zeit für dich selbst
sicher unter der Haube
     deines eigenen Gewölbe
Bitte komm, Angelina
     es sind wir selbst, die auf dem Spiel stehen
     und die Lüfte wehen auf Wiedersehen

Schreibe ein Tagebuch, das schafft
     was du brauchst, eine Ordnung
deine eindeutige Wahrheit
     in persönlicher Formulierung
nie und nimmer von einer
     hastigen Hürde verschlungen
Bitte komm, Angelina
     höre das Seufzen der Stürme
     sie rauschen durch die Lüfte

Entscheide dich, langsam zu leben
     dann wirst du Chancen gewinnen
auch wenn du von Elfen träumst
     die Tangos zu tanzen beginnen
auf den Dächern und Türmen
     ihren Wehrgang und ihre Zinnen
Bitte komm, Angelina
     weil es gibt Gerüchte
     von erstickenden Lüfte

Vergeblichkeit hängt an den Zeigern
     der Uhr wie eine Zeitbombe
aber die Ruhe in deinem Kopf
     ist allen willkommen
Den Reichtum deiner Aufmerksamkeit hast du
     in allem, der bleibt dir unbenommen
Bitte komm, Angelina
     nimm mein Herz in deine Hand
     weil die Luft gerät in Brand
Amsterdam, 2020-03-31
Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 
Eerbetuiging: Baez, Joan 


Alle Kläppchen geöffnet
fühlen was los ist
in der Dämmerung
in mir

nicht fantasieren
fühlen was los ist
da draußen ein Abschied
ihre Arme umeinander

und die ganze Allee hinunter
sind meine Beine müde
vom Jogger, der
die glückliche Frau anlächelt

Tränen in meinen Augen
über das Baby in ihrem Wagen
es wird dunkel
mein Fenster ein Spiegel

in dem mein vorläufiges Selbst
bittet um Liebe
für meine Ehe
im Anbau

und für meinen Körper
oh Spiegelbild
ich liebe dich
ich mache was ich kann
Amsterdam, 2020-04-07
Bundel: HartenLust 

Amsterdam, 2020-04-12
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Liefde 


Op de rug van het beest
strijd ik Mijn Strijd
door een eeuwige storm
rondgesmeten in mezelf

Ik lach me sterk
en houd genoeg van mezelf
om te willen veranderen
maar het is wel vermoeiend

om steeds opnieuw te beginnen
Grapje! Ik weet al wie ik ben
ik kan alles uitleggen
ook waarom
ik graag uit balans ben
binnen mijn grenzen

De feestjes zijn elders
en de hemel bestaat niet
maar ik ben veilig
ik verveel me niet

de bijen zoemen
het leven fluit
eigenzinnig
door de scheuren heen
Amsterdam, 2020-04-12
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Balans 

Amsterdam, 2020-04-13
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Balans 


Bladerend door mijn foto's
koos ik de kleurige olifant
als mijn naambordje in het web

Mijn huid voelt elke vlieg
die met telepootjes op mij landt
alsof ik ooit beloofd heb

om voor altijd verbonden
te zijn met hen en voor hen
klaar te staan

Maar ik wil er zijn
voor wie het voelt trillen
wanneer ik op grond stamp

De vliegen zwiep ik weg met een kus
misschien vinden ze zonder vleugels
hun thuis dichtbij op de grond

Daar ben ik ook, in elke kleur
te herkennen terwijl ik woon
waar ik woon en werk waar ik werk

Er valt zoveel te beleven
dat niemand ergens heen hoeft
als hij aandacht geeft
Amsterdam, 2020-04-13
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Rust 


Jullie leven nog in mijn huid
en in mijn buik, mijn cellen
weten alles nog
alsof jullie geest erin geslopen is

Ik ben niet veilig
soms worden jullie wakker
onder een andere naam
dreigend

te herhalen wat nooit had gemogen
Wat kan ik doen?
Wat moet ik roepen?
Ik ken jullie repelsteeltjesnamen
Ze doen me pijn

met onmacht en paniek
voor wat er gebeuren kan
Ik wil erover zwijgen
bij wijze, lieve mensen
die mijn lijden toch wel zien
Amsterdam, 2020-04-14
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Misbruik 


You are still living in my skin
and in my belly, my cells
still remember everything
as if your spirit has crept into them

I am not safe
sometimes you wake up
under a different name
threatening

to repeat what should never have been
What can I do?
What should I call out?
I know your rumpelstiltskin names
They hurt me

with impotence and panic
for what can happen
I rather am silent about it
with wise, dear people
who see my suffering anyway
Amsterdam, 2020-04-15
Bundel: Blauwe plekken 


Ihr lebt immer noch in meiner Haut
und in meinem Bauch, meine Zellen
erinneren sich noch an alles
als ob sich euer Geist hineingeschlichen hat

Ich bin nicht sicher
manchmal wacht ihr auf
unter einem anderen Namen
drohend

zu wiederholen, was niemals hätte dürfen
Was kann ich tun?
Was soll ich rufen?
Ich kenne eure Rumpelstilzchennamen
Sie tun mich weh

mit Impotenz und Panik
für das, was passieren kann
Ich schweige lieber darüber
bei weise, liebe Leute
die mein Leiden ohnehin sehen
Amsterdam, 2020-04-15
Bundel: Blauwe plekken 


Browsing through my photos
I chose the colourful elephant
as my nameplate in the web

My skin feels every fly
that lands on me with telelegs
as if I ever promised

to be connected with them
and ready for them
forever

But I want to be there
for those who feel the vibration
when I stamp on the ground

I sweep away the flies with a kiss
maybe they find without wings
their home close by on the ground

I am there too, in every colour
recognizable while I dwell
where I dwell and work where I work

There is so much to experience
that nobody needs to go anywhere
if he gives attention
Amsterdam, 2020-04-15
Bundel: Lilith's Krachten 


Durch meine Fotos stöbernd
entschied ich mich für den bunten Elefanten
als mein Namensschild im Web

Meine Haut fühlt jede Fliege
die mit Telebeinen auf mir landet
als hätte ich jemals versprochen

für immer mit ihnen
verbunden und für sie
bereit zu sein

Aber ich möchte da sein
für diejenigen, die fühlen, wie es vibriert
wenn ich auf den Boden stampfe

Mit einem Kuss fege ich die Fliegen weg
vielleicht finden sie ohne Flügel
ihr Zuhause in der Nähe auf dem Boden

Da bin ich auch, in jeder Farbe
erkennbar, während ich wohne
wo ich wohne und arbeite wo ich arbeite

Es gibt so viel zu erleben
dass niemand irgendwohin gehen muss
wenn er Aufmerksamkeit schenkt
Amsterdam, 2020-04-15
Bundel: Lilith's Krachten 


On the back of the beast
I struggle My Struggle
thrown around in myself
by an eternal storm

I laugh me strong
and love myself enough
to be willing to change
but it is tiring

to start over and over again
Just kidding! I already know who I am
I can explain everything
including why
I like to be out of balance
within my limits

The parties are elsewhere
and heaven does not exist
but I'm safe
not bored

the bees buzz
life whistles
idiosyncraticly
through the cracks
Amsterdam, 2020-04-15
Bundel: Lilith's Krachten 


Auf dem Rücken der Bestie
kämpfe ich meinen Kampf
von einem ewigen Sturm
in mir herumgeworfen

Ich lache mich stark
und liebe mich genug
um mich ändern zu wollen
doch es ist anstrengend

immer wieder von vorne anzufangen
Nur ein Scherz! Ich weiß schon, wer ich bin
ich kann alles erklären
auch warum
ich innerhalb meiner Grenzen
aus dem Gleichgewicht geraten möchte

Die Partys sind woanders
und der Himmel existiert nicht
aber ich bin in Sicherheit
mir ist nicht langweilig

die Bienen summen
das Leben pfeift
eigenwillig
durch die Risse
Amsterdam, 2020-04-15
Bundel: Lilith's Krachten 


De muziek roept, vier het
met mij, met ons allen
ik daag je uit

raak me niet aan
het gaat je niet aan
waarom

dat wil ik
liever zelf
niet eens weten

Wat ik ervan snap
is onbespreekbaar
Raak me niet aan

de littekens zijn gevoeliger
dan ik verdragen kan
Ik laat ze niet zien

De muziek roept
ik daag je uit
ik daag je uit
Amsterdam, 2020-04-19
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Misbruik 


Het alarm ging af
in mijn buik, dacht ik
maar het loeide al

veel eerder op mijn huid
voor onbegrepen gevaar
Dan ging ik ervandoor

sloeg om me heen, of dicht
als een ijzeren klem
Ik was een wandelend fort

vermomd als meisje
verlangend naar contact
dat ik niet verdroeg

zonder noodzaak
en harde afspraken
Nog steeds wil ik niet

bedrogen worden
door begrip en lieve woorden
mijn lichaam duldt niets

zeker geen verwachtingen
Amsterdam, 2020-04-19
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Misbruik 


The music is calling, celebrate it
with me, with all of us
I challenge you

don't touch me
it's not your concern
why

I rather don't
even want to
know it myself

What I understand of it
is not up for discussion
Don't touch me

the scars are more sensitive
than I can bear
I don't show them

The music is calling
I challenge you
I challenge you
Amsterdam, 2020-04-20
Bundel: Blauwe plekken 


Die Musik ruft, feier es
mit mir, mit uns allen
Ich fordere dich heraus

fass mich nicht an
es geht dich nichts an
warum

ich selbst würde es
lieber nicht einmal
wissen

Was ich davon verstehe
kann nicht besprochen werden
Fass mich nicht an

die Narben sind empfindlicher
als ich ertragen kann
Ich zeige sie nicht

Die Musik ruft
ich fordere dich heraus
ich fordere dich heraus
Amsterdam, 2020-04-20
Bundel: Blauwe plekken 


The alarm went off
in my belly, I thought
but it was already blasting

much earlier on my skin
for puzzling danger
Then I would run away

strike out or clench
like an iron clamp
I was a walking fortress

disguised as a girl
longing for contacts
that I could not bear

without necessity
and hard agreements
I still don't want to

be cheated
by understanding and sweet words
my body tolerates nothing

certainly no expectations
Amsterdam, 2020-04-20
Bundel: Blauwe plekken 


Der Alarm ging los
in meinem Bauch, dachte ich
aber es brüllte schon

viel früher auf meiner Haut
für nicht verstandene Gefahr
Dann rannte ich weg

wehrte oder schloss ich mich
wie eine eiserne Klammer
Ich war eine wandelnde Festung

als Mädchen getarnt
sehnend nach Kontakten
die ich nicht ertragen konnte

ohne Notwendigkeit
und harte Vereinbarungen
Ich will immer noch nicht

betrogen werden
durch Verständnis und süße Worte
Mein Körper toleriert nichts

schon gar keine Erwartungen
Amsterdam, 2020-04-20
Bundel: Blauwe plekken 


Wanneer de zon nog geen warmte geeft
sta ik op met het dekbed om me heen
en kijk ik half achter het gordijn
de straat in, de eerste mensen

lopen nergens heen, een blokje om
met honden die geuren volgen
Ik vind het altijd eng
of ze me willen bijten

Weer denk ik aan jou, aan de uren
dat ik tussen verwijten en verlangen
half achter het gordijn op je wachtte
in de vensterbank en de straat in keek

Ik kijk naar de honden en ik kijk
naar mijn lege handen
mijn wettelijk lege handen
ongeschonden, niets aan te zien

Alleen uit mijn blote hart
heb je jezelf weggebeten
Het is koud
ik trek het dekbed over me heen
Amsterdam, 2020-04-20
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesverdriet 


Ik heb twee volle dozen post
en een la met oude spullen
een herfstblad uit 1989
de vleugels die mama me aandeed
om te zien wat ik moest zijn

en een paar restjes van haar stem
uit de verstolen momenten
dat ik mijn adem inhield
om de geheimen te horen
die ze onderaan de trap besprak

Ik ruik weer wat ik wilde
heel de dag haar liefde
en dat ze dan gelukkig was
maar ik had een engel moeten zijn
om dat voor elkaar te krijgen

Alleen deze spullen zijn gebleven
steeds weer meeverhuisd
naar een nieuwe versie van mezelf
Soms snuif ik eraan, lees antwoorden
van toen en vind vragen voor nu
Amsterdam, 2020-04-20
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Erfenis 


When the sun does not yet give warmth
I get up with the duvet around me
and half behind the curtain I look
down the street, the first people

don't go anywhere, around the block
with dogs that follow scents
I always find it scary
whether they want to bite me

Again I think of you, of the hours
in which I was waiting for you
in the windowsill half behind the curtain
between reproach and longing
looking down the street

I look at the dogs and I look
at my empty hands
my legally empty hands
unharmed, nothing to tell

You only bit yourself out
of my bare heart
It is cold
I pull the duvet over me
Amsterdam, 2020-04-21
Bundel: Vrijnd 


Wenn die Sonne noch keine Wärme gibt
stehe ich mit der Bettdecke um mich herum auf
und halb hinter dem Vorhang schaue ich
die Straße hinunter, die ersten Leute

gehen nirgendwo hin, um den Block herum
mit Hunden, die Gerüchen folgen
Ich finde es immer beängstigend
ob sie mich beißen wollen

Wieder denke ich an dich, an die Stunden
in denen ich zwischen Vorwürf und Verlangen
halb hinter dem Vorhang auf der Fensterbank
auf dich gewartet habe und die Straße hinunterschaute

Ich schaue auf die Hunde und ich schaue
auf meine leeren Hände
meine legal leeren Hände
unverletzt, nichts zu sehen

Nur aus meinem bloßen Herzen
hast du dich weggebissen
Es ist kalt
ich ziehe die Bettdecke über mich
Amsterdam, 2020-04-21
Bundel: Vrijnd 


I have two full boxes of mail
and a drawer with old stuff
an autumn leaf from 1989
the wings mama put on me
to see what I had to be

and a few scraps of her voice
from the stealthily moments
when I held my breath
to hear the secrets
she discussed downstairs

Again, I smell what I wished for
her love all day long
and she being happy accordingly
but I should have been an angel
to accomplish it

Only these items have remained
moved over and over with me
to a new version of myself
Sometimes I sniff it, read answers
from then and find questions for now
Amsterdam, 2020-04-21
Bundel: Stempels Maskers 


Ich habe zwei Kartons voller Post
und eine Schublade mit alten Sachen
ein Herbstblatt von 1989
die Flügel, die Mama mir angelegt hat
um zu sehen was ich sein musste

und ein paar Fetzen ihrer Stimme
von den verstohlen Momenten
in denen ich den Atem anhielt
um die Geheimnisse zu hören
die sie unten besprach

Ich rieche wieder, was ich wollte
ihre Liebe den ganzen Tag
und sie glücklich deshalb
aber ich hätte ein Engel sein sollen
um es zu schaffen

Nur diese Sachen sind geblieben
immer wieder mit mir umgezogen
zu einer neuen Version von mir
Manchmal schnuppere ich daran
lese Antworten von damals
und finde Fragen für heute
Amsterdam, 2020-04-21
Bundel: Stempels Maskers 


Onder de tafel loopt niemand
met reuzenschoenen in de weg
mijn wereld kan er bestaan –
tot aan het avondeten

de huizen, wegen en bouwprojecten
met al de gedachten van de mensen
die ik lezen en beantwoorden kan –
met nieuwe plannen

's Zomers staan er tafels in de tuin
met klemmen op de lange lakens
die wiegen in het licht van de wind –
mijn tent na het eten

die eerst klein en donker was
vol benen van de volwassenen
maar vrolijk van hun stemmen –
mijn andere wereld

Ik streel er het droge gras
baan paden voor de mieren
en adem de vreemde lucht –
van rozen en zweet
Amsterdam, 2020-04-24
Verlaten tafels – 2020
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Realisme 
Eerbetuiging: Xue, Juane 


Under the table, no one
gets in the way with giant shoes
my world can exist there –
until dinner

the houses, roads and construction projects
with all the thoughts of the people
I can read and answer –
with new plans

In the summer there are tables in the garden
with clips on the long cloths
swaying in the light of the wind –
my tent after dinner

which was small and dark at first
full of adults' legs
but cheerful with their voices –
my other world

I stroke the dry grass
clear ways for the ants
and breathe the strange air –
of roses and sweat
Amsterdam, 2020-04-25
Bundel: Stempels Maskers 
Eerbetuiging: Xue, Juane 


Unter den Tisch geht niemand
mit riesigen Schuhen im Weg
meine Welt kann existieren –
bis zum Abendessen

die Häuser, Straßen und Bauprojekte
mit all den Gedanken der Menschen
die ich lesen und beantworten kann –
mit neuen Plänen

Im Sommer gibt es im Garten Tische
mit Klammern an den langen Tüchern
die im Licht des Windes schwanken –
mein Zelt nach dem Essen

das zuerst klein und dunkel war
voller Beine der Erwachsenen
aber fröhlich mit ihren Stimmen –
meine andere Welt

Ich streichle das trockene Gras
bahne Wege für die Ameisen
und atme die seltsame Luft –
von Rosen und Schweiß
Amsterdam, 2020-04-25
Bundel: Stempels Maskers 
Eerbetuiging: Xue, Juane 


Kom, dit is onze eigen film
we doen het nog een keer
over, denk ik 's nachts

na het plassen, terug in bed
blijf ik het overdoen
maar jij doet niet mee

en ligt daar maar
de slaap te slapen
die ik zo hard nodig heb

Ik wil niet vluchten
maar moeite doen, vechten
voor wie we kunnen zijn

en toch krijg ik het koud
van jou, ik bevries
van een angst die ik niet ken

Mijn hart, de vonken
van verlangen springen niet
over
Amsterdam, 2020-04-26
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesverdriet 


Come on, this is our own movie
we'll do another take
I think at night

after peeing, back in bed
I keep redoing it
but you don't participate

and just lie there
sleeping the sleep
that I need so badly

I don't want to flee
but make an effort, fight
for who we can be

and yet I get cold
from you, I freeze
from fear I don't know

My heartbeat, the sparks
of desire do not skip
over
Amsterdam, 2020-04-27
Bundel: Vrijnd 


Komm schon, es ist unser eigener Film
wir versuchen es aufs neue
denke ich nachts

nach dem Pinkeln, wieder im Bett
wiederhole ich es immer wieder
aber du machst nicht mit

du liegst einfach da
und schlaft den Schlaf
den ich so dringend brauche

Ich will nicht flüchten
aber mich anstrengen, kämpfen
für wen wir sein können

und doch wird mir kalt
von dir, ich friere
von einer Angst, die ich nicht kenne

Mein Herzschlag, die Funken
des Verlangens springen nicht
hinüber
Amsterdam, 2020-04-27
Bundel: Vrijnd 

Amsterdam, 2020-05-12
Film “Being there” (1979)
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Leven 
Eerbetuiging: Sellers, Peter 


Fass mich nicht an, ich schlage
Feuer aus meinen unvergossenen Tränen
um die Tentakel in meinem Bauch
ich versenge jede Hand
(meine auch)

Fass mich nicht an, meine Haut
ist straff um die alten Wunden
zu einer scheuernden Rüstung abgehärtet
gegen das, was niemand tun darf
(und doch passiert ist)

Fass mich nicht an, mein Bauch
verträgt keinen Druck
auf die Serosa um die Stacheln
auf die Wunden der Lust
(der Männer)

Fass mich nicht an, ich weine
die wuchernde Vergangenheit
aus meinem Körper für neue
Zellen, die nichts wissen
(jungfräulich)
Amsterdam, 2020-06-09
Bundel: Blauwe plekken 

Amsterdam, 2020-06-12
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Leefomgeving 

Amsterdam, 2020-06-14
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Levenslust 

Amsterdam, 2020-06-14
De hond aan de lijn – 215
Geciteerd in "De weerlegging van alle ketterijen" door tegenpaus Hippolytus van Rome, ca. 200
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Vrijheid 
Eerbetuiging: Zeno(n) - Citium 

Amsterdam, 2020-06-14
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Illusies 

Amsterdam, 2020-06-15
Bundel: Zomervogels 
Trefwoord: Levenslust 

Amsterdam, 2020-06-19
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 

Amsterdam, 2020-06-19
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 

Amsterdam, 2020-06-19
Tumoren
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 

Amsterdam, 2020-06-19
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Zorgen 

Amsterdam, 2020-06-19
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 

Amsterdam, 2020-06-20
Dule si (Tempel van de Vreugde der Alleenstaanden, in Tianjin, gewijd aan Guanyin, gebouwd in 984)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vreugde 

Amsterdam, 2020-06-21
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Seks 

Amsterdam, 2020-07-01
Bundel: Verf overschreven 
Trefwoord: Identiteit 

Zywa Ich gebe mich

Ich gebe mich
zum Lesen

das ist eine Handlung
kein Verlangen

es ist Hingabe
keine Gefahr fürchten

es ist teilen und heilen
wer wir sind

zusammen losmachen
was feststeckt

ein Band
der Freiheit

Ik geef me  I give myself
Amsterdam, 2020-07-06
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Nur unsere Liebe ist groß genug

Etiketten lösen sich wieder
glücklicherweise
das Leben zieht und schiebt

sich schließlich frei, will sehen
und zeigen: den Körper
nur in seine Seele gekleidet

den Mensch, der wir sind
das Leben, das wir führen
in Wirklichkeit

nicht voneinander zu unterscheiden
verbunden mit dem Allerhöchsten

das zu groß für uns ist
zu groß für die Kleinlichkeit
besser zu wissen oder denken zu sein –

nur unsere Handlungen
können daran teilhaben
unsere Sorge

unsere Liebe
nur unsere Liebe
ist groß genug

Alleen onze liefde is groot genoeg  Only our love is great enough
Amsterdam, 2020-07-07
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Wer erfrischt mich?

Die Frage an mich selbst
macht mir Angst: wer erfrischt mich?
Wo sind die Armen

die mich glücklich wiegen
und eine glänzende Zukunft versprechen?
Mit wem kann ich geborgen sein?

     Komm Mädchen, es gibt mehr
     unter der Sonne, sie scheint
     sieh dich um, rieche
     das Wetter, du hast deine Nase

     deine Augen, Ohren und deinen Mund
     und natürlich deine Hände
     nicht nur für die Liebe
     eines Mannes, eines Kindes

Aber die Welt ist so groß
ich will eine Person
für mich, ein Zuhause

in dem ich mich auflade
ich will eine Person
umarmen, vier Arme

die zusammen fühlen
dass ich eine Frau bin
zum Lieben

Wie verkwikt me?  Who will comfort me?
Amsterdam, 2020-07-07
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Sedona

In Schleier der Unsicherheit
stehe ich auf meinem Balkon
die Steine verblassen

ergrauwen hinter einem Schauer
und versinken in den Schatten
schwarzer Wolken, ich warte

auf dampfenden Lichtungen
die wieder Farben schießen
in mein stilles Haus

     Der Tag hat viel Zeit
     und die ganze Zeit stehe ich hier müde
     und arbeite hart, pralle

     hin und her Emotionen ab
     zwischen allem und nichts, bündle sie
     eins nach dem anderen im Prisma

     meines Herzens und streue ihre Farben
     weit über mich hinaus, und dann
     kristallklare Stille

Sedona  Sedona
Amsterdam, 2020-07-12
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Was kann ich machen?

Wieder krank. Panik
in meiner eigenen Haut
zu zerbrechen

Mit aller Macht versuchen
mich festzuhalten
Nach Waffen suchen
und von Listen träumen
Aufwachen ohne

Das Problem aus der Tür
gehen, irgendwo im Gras
mich ausruhen zu müssen, Blut quellen
sehen aus einer Schürfwunde

Es erstaunt betrachten
Mein wertloser Körper
voller frischem Blut, voller Kraft
Es gibt noch so viel zu tun

dass ich dachte, verschieben
zu können, Zeit und Aufmerksamkeit
für Freunde in den Warte-
räumen meines begierigen Lebens

Komm schon, ich lebe, ich kann
bluten und krank sein, mich kümmern
um andere, ich lebe –
keine abgemessenen Stunden

Wat kan ik doen?  What can I do?
Amsterdam, 2020-07-12
Bundel: Vrijnd 

Zywa Komm, du musst nicht

Ist es weinen, wenn ich weine
in Gedanken, dümpelnd

wie ein Ertrinkender zwischen Treibholz
die Wrackstücke meiner Hoffnung

auf mich und vernünftige Ärzte?
Würde die Chemie der Tränen mehr

Frieden geben, Atem geben
als du, dein warmer Körper

in meinem Rücken, zusammen
im landlosen Meer?

Worte würden hier genauso
nass und ruderlos herumtreiben, heute

zu klein, um mich zu tragen –
halte du mich nur fest

du musst nicht reden
mich nicht verstehen

komm, du musst nicht
mein Retter sein

Kom, je hoeft niet  Come on, you don't have to
Amsterdam, 2020-07-12
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Ervaringsapparaat

Mijn gedachten komen
van buiten, niet van binnen

Ze vinden hun weg
van mijn ogen, oren, neus, tong
en handen naar mijn brein
waar ze een plaats zoeken
tussen de waarnemingen

die eerder binnenkwamen
en samen geven ze me een idee
wie ik ben als hun som:
een ervaringsapparaat
dat onthoudt wat het beleeft

en zich daar soms goed bij voelt
tevreden, gelukkig, blij
of boos, verdrietig, bang
precies zoals het heeft geleerd
van de buitenwereld

Ik denk dus ik ben
in staat om het verschil te merken

tussen oordelende gedachten en
gevoelens, die me opsluiten
in oude ervaringen
wanneer ik weer boos ben
weer verdrietig, weer bang

en gevoelens die me verbinden
met alles om me heen, en niets
mij beperkt
tot het stelsel van aangeleerde
gedachten en gevoelens

Empirical device  Erfahrungsgerät
Amsterdam, 2020-07-28
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Identiteit 

Zywa Empirical device

My thoughts are coming
from the outside, not from the inside

They find their way
from my eyes, ears, nose, tongue
and hands to my brain
where they look for a place
among the perceptions

that came in earlier on
and together they give me an idea
who I am as their sum:
an empirical device
that remembers what it experiences

and sometimes feels good with it
satisfied, happy, glad
or angry, afraid, sad
just as it has learned
from the outside world

I think, therefore I am
able to tell the difference

between judgmental thoughts and
feelings, which lock me
in old experiences
when I'm angry again
afraid again, sad again

and feelings that connect me
with everything around me, and nothing
confines me
to the system of learned
thoughts and feelings

Ervaringsapparaat  Erfahrungsgerät
Amsterdam, 2020-07-29
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Erfahrungsgerät

Meine Gedanken kommen
von außen, nicht von innen

Sie finden ihren Weg
von meinen Augen, Ohren, Nase, Zunge
und Hände zu meinem Gehirn
wo sie nach einen Platz suchen
zwischen den Wahrnehmungen

die vorhin hereinkamen
und zusammen geben sie mir eine Idee
wer ich als ihre Summe bin:
ein Erfahrungsgerät
das behaltet was es erlebt

und sich dabei manchmal gut fühlt
zufrieden, glücklich, froh
oder sauer, traurig, ängstlich
genau wie es gelernt hat
von der Außenwelt

Ich denke, also bin ich
in der Lage, den Unterschied zu erkennen

zwischen wertenden Gedanken und
Gefühle, die mich einschließen
in alten Erfahrungen
wenn ich wieder sauer bin
wieder traurig, wieder ängstlich

und Gefühle, die mich verbinden
mit allem um mich herum, und nichts
mich beschränkt
auf das System der gelernten
Gedanken und Gefühle

Ervaringsapparaat  Empirical device
Amsterdam, 2020-07-29
Bundel: Ongewrongen 

Zywa In de Kracht

De oude mensen op de soos
zijn vrolijk en mobiel
genoeg om te komen
Andere bejaarden zijn gebrekkig
thuis in hun lichamelijke ongemakken

Ik denk me wel eens in, dat het 2050 is
en ik in een gemakkelijke stoel zit
te fantaseren hoe het vroeger was

en dat ik door een wonder
ineens terug ben in die tijd
weer 24 volle uren per dag
mag voelen hoe het leven was
in mijn 38 jaar oude lichaam

in het licht van later, van half verdoofd
pijnlijk versleten zijn, bijna weg
uit het leven dat ik koester

weer midden in de Kracht
die door mijn verdriet heen stroomt
en die straalt terwijl ik haar doorgeef
aan mensen die haar zoeken
en gevonden hebben zoals ik

In the Force  In der Macht
De Koog, 2020-09-08
Heimpret (Ellen Deckwitz) – 2020
Column in nrc.nxt
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 

Zywa In the Force

The old people at the club
are cheerful and mobile
enough to come
Other elderly people are handicapped
at home in their physical discomfort

I sometimes fantasize that it is 2050
and I am sitting in an easy chair
imagining what it was like in the past

and that by a miracle I am
suddenly back in that time
again feeling 24 full hours a day
what life was like
in my 38-year-old body

in the light of later, of being half-sedated
painfully worn out, almost gone
from the life I cherish

in the middle of the Force again
that flows through my sorrow
and that shines as I pass it on
to people looking for it
and having found it as I have

In de Kracht  In der Macht
Amsterdam, 2020-09-12
Bundel: OverLeven 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 

Zywa In der Macht

Die alten Leute im Klub
sind fröhlich und mobil
genug, um zu kommen
Andere ältere Menschen sind gebrechlich
zu Hause in ihren körperlichen Beschwerden

Ich fantasiere manchmal, dass es 2050 ist
und ich in einem Sessel sitze und
mir vorzustelle, wie es früher war

und dass ich durch ein Wunder
plötzlich zurück in dieser Zeit bin
wieder 24 volle Stunden am Tag
fühlen darf, wie das Leben war
in meinem 38-jährigen Körper

im Lichte von später, von halb betäubt
schmerzhaft verschlissen zu sein, fast weg
aus dem Leben, das ich schätze

wieder mitten in der Macht
die durch meinen Kummer fließt
und die ausstrahlt, während ich sie weitergebe
an Leute, die sie suchen
und gefunden haben wie ich

In de Kracht  In the Force
Amsterdam, 2020-09-12
Bundel: OverLeven 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 

Zywa Lief lijfhuis (2)

Het is niet gezellig
in mijn lijfhuis, zwetend
op bed strek ik me wijd uit

tot een X
(waarde onbekend)
om af te koelen

maar er staat geen wind
en de lucht is vochtig
van verdriet om mijn lot

en van angst dat dit het laatste is
wat ik nog vol kan houden, dat
het daarna te erg zal zijn

(ik weet niet precies wat –
  soms is het te donker
  dan schijnt het licht weer te fel)

Ik wil ruimte en adem
om te strijden, ik ben een krijger
in mijn hoofd en mijn buik

Daar word ik omsingeld
ingesnoerd en verstikt
Er is lucht genoeg

Waarom niet voor mij?
Ik verdraag de steken
en het verkrampen

om het gevaar –
de gong gaat
(voor een nieuwe ronde)

Dear bodyhome (2)  Liebes Körperheim (2)
Amsterdam, 2020-09-16
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 

Zywa Dear bodyhome (2)

It is not cosy
in my bodyhome, sweating
on the bed, I stretch out wide

to an X
(value unknown)
to cool down

but there is no wind
and the air is damp
with sorrow for my fate

and with fear that this is the last
I am able to sustain, that
thereafter, it will be too bad

(I'm not sure what –
  then again it is too dark
  then the light shines too bright)

I want space and breath
to fight, I am a fighter
in my head and my belly

I am surrounded there
constricted and suffocated
There is plenty of air

Why not for me?
I bear the stings
and the cramping

for the danger –
the gong rings
(for a new round)

Lief lijfhuis (2)  Liebes Körperheim (2)
Amsterdam, 2020-09-17
Bundel: OverLeven 

Zywa Liebes Körperheim (2)

Es ist nicht gemütlich
in meinem Körperheim, schwitzend
auf dem Bett, erstrecke ich mich weit

zu einem X
(Wert unbekannt)
um mich abzukühlen

aber es gibt keinen Wind
und die Luft ist feucht
vor Kummer um mein Schicksal

und vor Angst, dass dies das Letzte ist
was ich noch aushalten kann, dass
es danach zu schlimm sein wird

(Ich bin nicht sicher was –
  mal ist es zu dunkel
  dann scheint das Licht zu hell)

Ich brauche Raum und Atem
um zu kämpfen, ich bin ein Kämpfer
in meinem Kopf und meinem Bauch

Dort bin ich umzingelt
eingesnürt und erstickt
Es gibt viel Luft

Warum nicht für mich?
Ich ertrage die Stiche
und das verkrampfen

für die Gefahr –
der Gong läutet
(für eine neue Runde)

Lief lijfhuis (2)  Dear bodyhome (2)
Amsterdam, 2020-09-17
Bundel: OverLeven 

Zywa Helden om mij heen

We zien elkaar als helden
en dat helpt, ja, ook ik
kan wijs en vaardig omgaan
met de energie van het leven

in het besef dat ook helden
moe zijn na hun krachttoeren
– het levensgrote afweren
van niet leven

Mijn ouders begonnen daarmee
Ik voelde hun angsten aan
en ontdekte stap voor stap
steeds meer zelf

wat onveilig is
Soms wacht ik in een hoekje
op wat er kan gaan gebeuren
en kapsel ik met liefde en dons

in wat zich opdringt
in en buiten mij
Ik laat het los, laat het doorstromen
Ik balanceer in het krachtenveld

Ik wil gezond zijn
niets verdoven en toch
onbezorgd leven alsof
wij altijd weer wakker worden

Heroes around me  Helden um mich herum
Amsterdam, 2020-09-30
Zhineng Qigong = Wijs en Vaardig met Levensenergie Omgaan
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Held(in) 

Zywa Heroes around me

We see each other as heroes
and that helps, yes, I too
can be wise and skillful
in handling the energy of life

realizing that heroes too
are tired after their tours de force
– the life-size warding off
not-living

My parents started it
I sensed their fears
and discovered step by step
more and more for myself

what is unsafe
Sometimes I wait in a corner
for what might happen
encapsulating with love and down

what imposes itself
inside and outside of me
I let it go, let it flow on
I'm balancing in the force field

I want to be healthy
not anaesthetize anything and yet
live a carefree life as if
we always wake up again

Helden om mij heen  Helden um mich herum
Amsterdam, 2020-10-01
Bundel: OverLeven 

Zywa Helden um mich herum

Wir sehen uns als Helden
und das hilft, ja, auch ich
kann weise und geschickt
mit der Energie des Lebens umgehen

in der Erkenntniss, dass auch Helden
müde sind, nach ihren Glanzleistungen
– das lebensgroße Abwehren
von Nichtleben

Meine Eltern haben damit angefangen
Ich spürte ihre Ängste
und entdeckte nach und nach
immer mehr selbst

was unsicher ist
Manchmal warte ich in einer Ecke
auf das, was passieren könnte
und kapsele ich mit Liebe und Daunen

das ein, was sich innerhalb
und außerhalb von mir aufdrängt
Ich lasse es los, lasse es weiterfließen
Ich balanciere im Kraftfeld

Ich möchte gesund sein
nichts betäuben und dennoch
sorglos leben, als ob
wir immer wieder aufwachen

Helden om mij heen  Heroes around me
Amsterdam, 2020-10-01
Bundel: OverLeven 

Zywa Liebesich

Der Drache ist hungrig, schnappt
meinen Widerstand weg, frisst
meine Kräfte an, liebesich

fällt auseinander –
es passiert einfach
und tut weh

ich kämpfe gegen ihn mit Drachen-
tötern, sie geben ihr Bestes
mein Liebling läuft hin und her

zwischen anderen Fronten
er verführt mich nicht
zu dem, was ich brauche

was wir könnten
einen Bannkreis zeichnen
dann mal mich

zurückziehen, beobachten, wo
in meinem ramponierten Inneren
der Drache brüllt

nach Aufmerksamkeit und Liebe
nach der Entblößung
meines besten Selbst

Iklief  Sweet-I
Amsterdam, 2020-10-28
Bundel: Wezen 

Zywa Gedankenkarte

Unterwegs mache ich eine Karte
der Straßen zu den Straßen
die ich noch nicht kenne
auf der kleinen Erde meines Körpers
im großen Körper des Das

Ich lerne
was er braucht, sehe
die Rosen blühen, rieche die Pilze
und erkenne von ihnen Gefühle
die ich beerdigt habe

in Lagerlöchern im Boden
meines Körpers, meiner Erde
Unterwegs mache ich eine Karte
meiner Entdeckungen, der Wahrheit
des Lebens, meiner Seele

der temporären Haut
zwischen Innen und Außen
gespannt von Person zu Person
die Berührungsebene, von einigen
betastet und gelesen

Mindmap  Mind map
Amsterdam, 2020-10-28
Bundel: Wezen 

Zywa De stille passen

Na het springen leer ik
tussen tranen en lach
met vaste partners
de stille passen

Soms huil ik om later
steeds weer om vroeger
en de herhaling ervan
alsof het over moet

Dansend denk ik
ook aan het fijne
dat niet mogelijk is en
waar ik van verlost ben

ofschoon ik het mis
wat ik rijm als ik rust –
door een oude kier
sluipt fantasie binnen

en er is wat er was

The silent steps  Die stille Schritte
Amsterdam, 2020-10-30
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Herinneringen 

Zywa The silent steps

After jumping I learn
between tears and laughter
with steady partners
the silent steps

Sometimes I cry for later
always about bygone days
and their repetition
as if they have to be redone

Dancing I also think
about the pleasant things
that are not possible and
that I am released from

although I miss them
which I reconcile when I rest –
through an old crack
fantasy sneaks in

and there is what was

De stille passen  Die stille Schritte
Amsterdam, 2020-10-31
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Die stille Schritte

Nach dem Springen lerne ich
zwischen Tränen und Lachen
mit festen Partnern
die stillen Schritte

Manchmal weine ich über später
immer wieder über früher
und seine Wiederholung
als müsste es noch einmal

Tanzend denke ich
auch an das Angenehme
das nicht möglich ist und
von dem ich befreit bin

obwohl ich es vermisse
was ich reime, wenn ich mich ausruhe –
durch einen alten Riss
schleicht Fantasie sich hinein

und da ist, was war

De stille passen  The silent steps
Amsterdam, 2020-10-31
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Ruf nach den Eulen

Wenn ich etwas wissen will, rufe ich

jemanden der Erklärungsleuten
Fremde sind meine Dolmetscher
und meine Führer im Web

Sei mein Bruder, meine Schwester
gib mir einen echten Kuss
We are family, haben die gleiche Feder

Wir fliegen zusammen
über das Netz, das uns bindet
an das, was wir wissen

– unsere goldene Regel –
Hand In Hand Vertrauen
in dir und in dem, was du tust

Roep de uilen  Call for the owls
Amsterdam, 2020-10-31
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Anders

Diese Umstände, Schwierigkeiten
und dein Verhalten
in letzter Zeit

So kenne ich mich nicht
obwohl ich ein bisschen mehr sehe
wer ich bin, und du, wir

und wie die Dinge laufen
Ungebeten
muss ich

mal wieder
das Beste daraus machen
Was sollte anders sein?

Zwei, drei Dinge
jetzt wo du fragst
Wenn es möglich ist

Und dann das Beste daraus
machen
gemeinsam

Anders  Different
Amsterdam, 2020-10-31
Bundel: Vrijnd 

Zywa Vor dem Sprung

Seit diesem Tag stehe ich

alter durchgestrichener Tiger
in einem jungen Körper

in einem anderen Licht
das mich entblößt, unerbittlich

die Schnürsenkel meiner Gewissheiten löst
meine Gewohnheiten und Träume aufknöpft

meine Augen offen küsst
für die Schönheit

des Abgrunds
und mit einer sanften Hand

meine Unsterblichkeit auszieht
Der Abgrund ist kein Abgrund

wenn ich fliege und du
meine Hand nimmst: sieh mich

ich sehe dich
in einem anderen Licht

seit diesem Tag, an dem ich so glücklich war
noch zu leben – ich bin

nach einem tiefen Seufzer bereit
für den Sprung

Vóór de sprong  Before I jump
Amsterdam, 2020-11-01
Bundel: OverLeven 

Zywa Blumenkind

Freunde wissen sich keinen Rat
mit mir: nicht mit sich selbst
und ihren eigenen Sorgen

mit denen sie willkommen sind
aber die sie bedecken
mit Sorgen um mich

und meine gute Laune
wider besseres Träumen
wider ihre Träume

weil ich einen Teil meines Lebens vermissen würde
wenn ich heute vergesse
für einen Tag von morgen

Habe den Mut mich anzusehen
während es dunkel wird
und ich mich ausruhe

ich bin nicht tot
ich bin ein Blumenkind
im Schoß von Mutter Natur

Bloemenkind  Flower child
Amsterdam, 2020-11-01
Bundel: OverLeven 

Zywa Blüte in Wassermühl

Diese Straße im Wunderland
eine Allee aus rosa Wolken
muss wohl das Ende

der gewöhnlichen Welt sein, hier
beginnt das Glück und da drüben
muss wohl das Tor sein

aber ich möchte noch nicht dorthin
Lass mich langsam gehen und genießen
von Bäumen voller rosa Kuchen

Lass mich wegfliegen
vor Schmerz und Übelkeit
vor der heiligen Dreifaltigkeit

meiner Gedanken, meiner
Organe und des Restes, meiner
Verzweiflung, Trauer und Angst

vor dem Unerträglichen
Lass mich in den Wolken gehen
Lass die Blüten weiter regnen

Bloesems in Watermaal  Blossoms in Waterwheel
Amsterdam, 2020-11-01
Bundel: OverLeven 

Zywa Ich woluwe

Wohin gehst du, oder weißt du nicht?
Und magst du das Leben, das du siehst?


so wie es ist, heute
mein eigenes Leben heute
leise singend auf dem Weg

zur nächsten
Kreuzung im Park
wissend, wohin ich gehe

links oder rechts herum
immer zurück zu Freunden
mit denen ich glücklich bin

Auch wenn ich nicht teilnehme
mit den Nachbarn, ganz Brüssel
Berlin, Beirut und Beijing

mache ich trotzdem mit
aber anders, lebe ich
nahe an mir

"aussichtslos" das Leben
heute, leise singend
auf dem Weg

Ik woluw  I woluw
Amsterdam, 2020-11-02
Bundel: OverLeven 

Zywa Soham

Es ist ein schöner Herbsttag
der Park ist prächtig übersät

mit Stachelkugeln, sie wuchern
überall, ich kann es nicht sehen

Die schlechten Nachrichten greifen an
ich ziehe mich innerhalb

der Mauern zurück, schließe die Tore
Lass mich in Ruhe, kämpfen

mit den Fakten auf meinem weltweiten Schreibtisch
während die Tage vergehen und ich unsicher

Schritte mache in den Tanz zum Abschlussball
mein Ich einfließen lasse, langsam

Das ausatme um ganz zu sein, natürlich
geht es, natürlich geht es vorbei

aber jetzt eine Pille und dann
essen und wissen, dass draußen drinnen

ist – ein schöner Tag

So'ham  Soham
Amsterdam, 2020-11-02
Bundel: OverLeven 

Zywa Monsterball

Solange die Farbe nass ist
schreibt mein Finger
in bunten Mischungen
mein Tagebuch

Unausgesprochene Fragen
Ton für Ton und Kringel in Kringel
auf der Spitze meines Fingers
getunkt, Schicht auf Schicht

ein Monsterball von Erinnerungen
die ich langsam ablecke, jedes Mal
wenn ich ihre Aromen schmecken möchte
und mein Leben wiederlese

Toverbal  Gobstopper
Amsterdam, 2020-11-02
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa Zangen und Messer

Zufrieden mit jedem Schritt
der die Zangen von nicht
und die Messer von wohl

bewegen überwindet
gehe ich immer mehr außerhalb
der gesellschaftlichen Linien

in meinem eigenen Kreis
Die Gefahr klingelt
in meinem langen Atemzug

von Schritt für Schritt
langsam leben
Ich gebe immer mehr

Honig in den Tee
aber ich weigere mich, zu fliehen
im Pulverschnee der Nacht

Tangen en messen  Tongs and knives
Amsterdam, 2020-11-02
Bundel: OverLeven 

Zywa Superschüsse

An guten Tagen schminke ich
     meine Lippen, ziehe schöne Kleider an
     für das Tagestheater

     des Lebens
     in den Straßen und Parks
     Mensch unter den Menschen

     Überall sehen wir rote Rosen
     wie Regen aus dem Himmel strömen
     Wunder nach Wunder werden wir erleben

     Wir bekommen alles, was wir verlangen
     und können unsere Lasten zusammen tragen
     Das sind die guten Tage

nach dem zeitlosen Wahnsinn
des verheerenden Sturms
Ich stoße auf und ab, Panik

rauscht durch mein Blut
Kurzschlüsse in meinem Kopf
Ich wankele vom Cocktail

des Arztes, da ist ein Geist drin
ein Riese, der wild die Superschüsse
in meinem lahmen Körper schüttelt

bis ich formlos und erschöpft
einschlafe und wunderbar normal
aufwache (an einem guten Tag)

Supershots  Supershots
Amsterdam, 2020-11-02
Bundel: OverLeven 

Zywa Scharazed (1)

Mein Tagebuch ist zu ehrlich
um es zu behalten, was nützt es mir

mich unglücklich zu lesen
und mich den Kopf zu zerbrechen
über verhüllende Wörter, starrend

was noch zu sehen ist
durch das Milchglas, Schatten
die ich durchpause, mit klaren Linien

von später. Es sieht leicht aus
wie echt, ein paar Streifen reichen
für eine verschneite Landschaft

die ich auftauen kann
durch weiteres Zeichnen:
noch eine Seite, noch ein Tag

zu meinem Leben hinzu geschrieben
Blüten geschrieben
auf meinem Weg voller Dornen

im Geisterhaus
meines Körpers

Sjarazed (1)  Sharazed (1)
Amsterdam, 2020-11-02
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa Scharazed (2)

Mein Tagebuch ist zu ehrlich
für deine Augen, was nützt es dir

dich unglücklich zu lesen
wenn ich nicht mehr da bin
Du kannst dich trösten

mit meinem Feuilleton von Liebe
und Verbundenheit, den Düften
der Farben des Lebens

das ich mit aller Kraft verlängern
möchte, aber du weißt auch
dass neben mir ein Schwert ist

dass ich verrückt werde wegen den Hexen
in meinem Körper und den Geistern
in meinem Kopf, die Nebensätze schreiben

in den Rändern und Kerben
in deiner sprachlosen Seele
in unserer Liebe für immer

in dem, wer wir sind

Sjarazed (2)  Sharazed (2)
Amsterdam, 2020-11-03
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa Wendepunkt

Dies ist keine fliegende Erkältung
dies ist die üblichen Dinge machen
in einer gekanteten Welt

auf schmerzenden Knien kriechen
über die scharfen Ringe im Metall
einer gefallenen Wendeltreppe

Halte durch, halte durch, ruhe
dich aus in einer Ecke der Kurve
bis die Angst mich wieder liebt

bis meinen Ohren wieder harmonisieren
mit dem, was ich sehe und fühle
im Sturm meiner Gedanken

meine Eingeweide an ihren Platz
fallen in den Hexenkessel
und meine Emotionen

vom Leiden
unter dem geringsten Übel
nach Hause kommen

zu jedem, der mich liebt

Kantelpunt  Tipping point
Amsterdam, 2020-11-03
Bundel: OverLeven 

Zywa Schreibe mir

Je schlimmer es ist, desto weniger
störe ich andere wegen meiner Krankheit
ich möchte schon

verbunden sein, weiß aber nicht, wie
mein Chaos in Freundschaft zu fangen
ich gebe mein Bestes

es gibt kein Geheimnis
es gibt keine verbotenen
Gedanken, ich sehe dich gern

umarme dich, wenn möglich
unter den Blütenbäumen
aber bitte warte

bis es mir besser geht, na, gut
genug, um sich nicht zu schämen
und den summenden Frühling zu genießen

ohne drohende Wolken zu sehen
also schreib mir lieber lieb und liebst
schreibe mir, dass ich dich liebe

Schrijf me  Write me
Amsterdam, 2020-11-03
Bundel: OverLeven 

Zywa Schmeißende Brandung

Meine Liebste ist eine Meerjungfrau
mit der Flut anspülend
von der schmeißenden Brandung
in der sie sich bereit macht

Ich lasse sie ruhig liegen
bis sie ihre Arme verlängert
und ihre Hände zwingt
präzise zu arbeiten

Solange das Licht brennt, Zeichen
markieren, Wasserstunden, Mondphasen
und Wettervorhersagen
für mich eine Karte

ihrer Liebe
Ich zähle die Serien
ziehe Verbände mit einem Lineal
bestimme ihre Position

auf den tickenden Koordinaten
der gierigen Zeit
Fehler sind nicht erlaubt
in der Gefahrenzone

Smijtende branding  Hurling waves
Amsterdam, 2020-11-03
Bundel: OverLeven 

Zywa Hand in meinem Blut

Ich stecke fest, wie komme ich hier

raus, weg von hier, wer hilft mir
begleitet mich, wenn es sein muss
nur in Gedanken, zum Goldenen Tor
mit freien Vögeln im Schimmer
des Lichts zwischen seinen Türen?

Wer spürt, wie meine Liebe zieht
an den Netzen, die uns verbinden

wer wäscht die harten Krusten
von meinem Körper, küsst meine Wunden
zu Blumen wie das schönste
Kleid, das ich je getragen habe, wer
legt seine Hand in mein Blut

wie ein Herz?

Hand in mijn bloed  Hand in my blood
Amsterdam, 2020-11-04
Bundel: OverLeven 

Zywa Jan

Ich möchte nicht schön schreiben
über die Beschwerden seines Lebens

und den Erfolg seiner Pläne es zu beenden
Es ist schrecklich

für mich, für mich
ist es nicht richtig, ist es anders

hätte es anders sein sollen
irgendwie zusammen

Manchmal erkenne ich ihn in einem Passanten
so halte ich ihn noch hier

aber jedes Mal entwischt er
selbst wenn ich sofort zu ihm springe

und einen Kuss gebe, ist er ein anderer
Kein Kuss genügte

um ihn leicht zu machen
zu leicht, um sterben zu können

und Küsse sind nicht genug
um mich wieder leicht zu machen

Jan  John
Amsterdam, 2020-11-04
Bundel: Vrijnd 

Zywa Springschwanz

Ich habe nicht mehr Ruhe
nötig als ich brauche
der Rest ist Zeitverlust

Leben heißt springen
und Erfahrungen essen:
immer Feiertag

Gemeinsam schmecken und verdauen
und abends den Mond
aber der interessiert dich nicht

Außerdem ist es im Winter kalt
und im Sommer immer noch hell
wenn ich schlafen gehen muss

die Ausnahmen
machen wir unabhängig
von den Konsequenzen

für andere, für
sorglosen Spaß, voll
feiernd, dass wir existieren

Springstaart  Springtail
Amsterdam, 2020-11-04
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Turbulenz

Ich bin ein Zuschauer, der denkt
und immer einen Griff aus den Fakten tut
und die Beute neu zu ordnen zu körpereigen

und der Welt, Konstruktionen
von Fragmenten der Realität
und mir selbst, der Wahrheit

meiner Existenz, mein Metabewusstsein
mein wer ich bin: turbulente Wolken
im Schlaf und rücksichtslose Piloten

von medizinischen Substanzen
die mich hin und her werfen
wie eine Spielfigur, durch die Hölle

die sie aus meinem Leben heranbilden
Manchmal fliegen sie auch
tagsüber, ich bin machtlos

gezwungen, es anzusehen
wie ein Zuschauer, der nicht denkt
sondern aus ihrem eigenen Gedächtnis

von seltsamen Substanzen gedacht wird

Turbulentie  Turbulence
Amsterdam, 2020-11-05
Bundel: OverLeven 

Zywa Gehend

Nippend an Wärme
auf meinen Balkon die
Wechsellüfte beobachten

Rote Geranien, das volle Gewicht
meiner Seele ruhend auf der Erde –
sinnlich vor Wohlgefallen

flaniert meine Stimme und erzählt
sie es einem Freund, andante:
die Musik, die ich bin

Dann am Tisch
die Stifte anordnen
in Stille zeichnen, aufgehen

im Schaffen, lächelnd
über den Regenbogenfächer
von trockenen Pinseln

Bürstenschwänzchen, kleinen
Penissen in meiner Fingerfertigkeit
(ruhig gehend)

Gaande  Easy go
Amsterdam, 2020-11-05
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Schiefes Gleichgewicht

Vertraut waren die Winde
die mich in ihrer weiten Welt gebildet
haben, meine Äste nach derselben Seite

über den Rand reichend
dem Druck nachgebend, stolz
in meinem eigenen Stand

Eisenwasser hat mich gehärtet
und das Muster meines Lebens
festgehalten in den Knochen

und in den Adern
meines schiefen Gleichgewichts
Ich mache elastische Sprünge

die meine Sprödigkeit zerbrechen
würden ohne die Präzision von Mist
auf Stunde und Zeit, von Zeit zu Zeit

durcheinander von meiner Lebensfreude
Ich lebe nicht in einem Gewächshaus
sondern in den Winden der Welt

Scheve balans  Slanted balance
Amsterdam, 2020-11-05
Bundel: OverLeven 

Zywa Halbe Tage

Aufschreckend schiebe ich sanft
dein Schnarchen hinüber, beruhigt

versinke ich wieder in Müdigkeit und träume
davon, das nachzuholen, wozu ich nicht komme

in meinen halben Tagen der kleinen
Sorgen für Missy, dich und mich

Manchmal muss ich dich immer wieder küssen
muss ich dich nass weinen um mehr

Zeit, mehr zu tun, größer zu leben
mit weniger Schlaf, ich habe so viel

zu geben, wozu ich nicht komme
in meinen halben Tagen der kleinen

Sorgen für Missy, dich und mich

Halve dagen  Half days
Amsterdam, 2020-11-05
Bundel: OverLeven 

Zywa Maskierung

Putzleute spuken
in meinem Haus, herrisch
führen sie das große Wort
nehmen mich mir aus der Hand

und erzählen Geschichten
wofür ich mich schäme
Ich liege machtlos weinend
in deinem Schoß, im Schatten

meiner Angst, mich
immer mehr an sie zu verlieren
Ich könnte nicht ohne sie leben
aber mein Wohl leidet

unter der Besetzung
meines Kopfes durch die Bühnen-
maske meines Gesichts
die die Putzleute tragen

Maskering  Masking
Amsterdam, 2020-11-05
Bundel: OverLeven 

Zywa Blühendes Blut

Tag, lieber Mensch im Spiegel
ich liebe dich, den ganzen Tag

werde ich auf dich aufpassen und so stark
wie meine Wunschgedanken denken

dass sie sich von meinen Händen
zu meinem Leben auswachsen, verwurzelt

in lächelnder Gesundheit
so hungrig bin ich

nach Unbesorgtheit
meine Ängste verankert

in blühendem Blut
mein Körper verankert

in der großen Seele
von Freunden überall

so hungrig bin ich
nach meinem besten ich

Blakend bloed  Glowing blood
Amsterdam, 2020-11-06
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Für glücklich bis ans Ende

Ich will nicht für mich selbst leben
ich bin nicht gut darin und leben
soll auch nicht so sein, aber

es ist notwendig: mein Körper
hat es schwer

und möchte verwöhnt werden
mehr verwöhnt werden
mehr als ich weiß

dass weise ist; mein Verstand
braucht eben Ruhe

keine tiefgehenden Gedanken
nur praktische Sorgen
für mich sorgen

und nur wenn möglich
auch für andere, mein Liebling

ansonsten bin ich nichts
wert, bin ich nicht
der, den ich will und hoffe

sein zu können: gesund
genug für glücklich bis ans Ende

Voor lang en gelukkig  For happily ever after
Amsterdam, 2020-11-06
Bundel: OverLeven 

Zywa Waffaqa

Kann ein Mensch erfolgreich sein
wenn die Zeitlichkeit den Erfolg leugnet
und freilegt, dass er eitel ist, eine Illusion
von Eitelkeit oder Selbstzufriedenheit?

Kann ein Mensch erfolgreich sein
wenn er nicht weiß, wie lange er überlebt wird
von seiner Leistung, wie viele Generationen
wie viele Jahrhunderte nützlicher Verwendung?

Kann ein Mensch erfolgreich sein
in seinen eigenen Augen, gemessen
an seinen Wünschen
und den Jahren seines Lebens?

Kann ein Mensch erfolgreich sein
wenn er seine Ergebnisse seine Probleme
Misserfolge und Bemühungen
überwiegen lässt?

Oder ist ein Mensch erfolgreich, wenn
er so gut wie möglich geschehen lässt
was passiert, das normale
tägliche, wo immer er ist

wenn er aufmerksam und fürsorglich
für das Wohl und Wehe seiner selbst
und seiner Lieben, in Harmonie
seine Energie fließen lässt?

Waffaqa  Waffaqa
Amsterdam, 2020-11-06
Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa Hoch gelandet

Mein Zelt ist im Zimmer
zusammengerollt in der Ecke
neben dem Gästebett

ich schaue zurück
die Tür ist unverschlossen
wie alle Türen

in dieser Halle, neunzehn hoch
im Himmel bin ich ein ängstliches Vögelchen
in einem fremden Nest

das im Wind schwankt
Drinnen murmelt die Luft leise
Sensoren fühlen was ich fühlen möchte

mit meinen eigenen Sinnen:
die Jahreszeit, den Sand und die Sonne
aber ich wage mich nicht raus

500 Stufen sind zu viel für mich, der Aufzug ist zu klein
Ich dusche lange
ziehe andere Kleider an

über meine Angst:
hier bin ich, in deiner Welt
will ich dich sehen

Hoog geland  Landed high
Amsterdam, 2020-11-06
Bundel: De trek 

Zywa Stromae (Mitstrom)

Ich kenne zu viele Leute, im Ernst
ich bin sehr damit beschäftigt

sie anzurufen und zusammen Tee zu trinken
es ist nicht zu schaffen, mein Tag

ist zu kurz und das Leben ist Sand
der aus meiner Hand versickert

Natürlich sollte ich nicht kneifen
es ist nur eine Illusion

die verbirgt, dass ich
im Körper der Erde liege

dass ich in ihren Lungen atme
und in ihrem Bauch esse

mitströme in ihrer Existenz
mit meiner Liebe, meinem Liebling und meinen Freunden

zusammen, wo immer wir sind
zur gleichen Zeit in vollem Bewusstsein

dass die Wochen durch die Jahre rennen
und die Jahre durch mein Leben

Stromae (Meestroom)  Streamo (Flowing)
Amsterdam, 2020-11-06
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Zwischen Normal

Alles wurde bereits gesagt
du sehnst dich nach guten Zeiten
genau wie ich
     Möchtest du gehen
     und bei Freunden schlafen?

Du hast Angst
dass es nicht gut wird
du würdest nicht wissen, wie
     Dein Gesicht sagt: lass mich
     solange in Frieden


Bleib, wir sind verheiratet
um miteinander Kontakt zu haben
das ist normal
     eine intime Harmonie
     von deinem und meinem Normal

Zusammen entdecken wir
immer noch Teile der Welt
und neue Teile von uns
     zusammen können wir
     immer noch wachsen

Ich möchte willkommen sein
bei dir, im Ernst
nicht nur süße Worte
     sagen ohne darüber zu sprechen
     was wir versprochen haben

Ich möchte mehr Zärtlichkeit
als die Verwöhnbäder
ausgelassener Energie
     ich will unsere Liebe
     nicht einklemmen

an unerreichbaren Orten

Tussen normaal  In between normal
Amsterdam, 2020-11-06
Bundel: Vrijnd 

Zywa Unser Abenteur droht

Wir sind ehrlich
wir halten das Spiel am Laufen
mit ernsten Gesichtern
ohne so zu spielen, als würden wir spielen

Wir sagen laut, dass
unsere Erwartungen die Tatsachen
bekämpfen, von denen wir sagen

wir akzeptieren sie
und wir suchen umsichtig
beieinander nach festem Boden
für unsere losen Anker

Der Mantel der Seile
die uns verbinden, reibt
sich in Fetzen
und wir suchen umsichtig

unter Wasser
nach Orten, an denen wir voneinander
und miteinander wachsen können

denn unser Abenteuer droht
in Unfähigkeit zu versinken
wie ein Projekt in einer Endphase
ohne Ende

Ons avontuur dreigt  Our adventure threatens
Amsterdam, 2020-11-07
Bundel: Vrijnd 

Zywa Meine Gäste
(Schwätzkopf, Schwarze und Madam)

Schwätzkopf gackert in alle Richtungen
weil mein Mann wieder eine eigene
Wahrheit folgt und vergebens
suche ich nach Stille

Schwarze ist tief in ihrem Loch
und seufzt, dass sie erstickt
in der sich verdunkelnden Dunkelheit
in der es niemals still ist

So geht es nicht!
Bring Nüsse und Schokoriegel!
Madam installiert sich
um in Stille zu genießen

Wenn es nur so einfach wäre
schreit Schwätzkopf
Plemplem, Fettkloß, Nichtsnutz
verhöhnen sie; Stille, Stille, rufe

ich, Und jetzt raus! Ich werde
an etwas anderes denken
oder gedankenlos
trainieren, müde werden

Wenn es nur so einfach wäre
schreit Schwätzkopf
und das Loch stöhnt
und die Couch schnarcht

Mijn logees (Kippekop, Zwartje en Mevrouw)  My guests (Chatterchick, Blacky and Madam)
Amsterdam, 2020-11-07
Bundel: OverLeven 

Zywa Ja, ich bin ich

Es ist ruhig unten im Loch
nur Echos aus meinem Herzen
die wiederholen, wer ich bin

bis mein Kopf sich fügt
in den, der ich bin, immer
wieder ja sagend

ohne mir Namen zu geben
von Gut, Böse, Weniger
und Nachgiebig

ich muss weitermachen
mit meinen Eigenschaften
die ich brauchte und

die nur in der Gegenwart
für das gewogen werden sollten
was ich wert bin

Ich werde mich nicht ertrinken
in Trauer und Schmerz
die auf die Schuldigen hinweisen –

ich bin nur verletzt

Ja, ik ben ik  Yes, I am I
Amsterdam, 2020-11-07
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Postlagernd

Den richtigen Zeitpunkt bestimme ich
manchmal selbst, wenn ich denke

genug zu wissen, aber oft bin ich überrascht
von dem, was vom Himmel kommt

genau zu dem Moment
dass ich meine Augen öffne

     Ich schaue in den Umschlag
     der halb versteckt wartet

     auf mein unbewusstes
     Kenntnis der richtigen Zeit

     um zu lesen was jetzt
     Bedeutung für mich hat

Wenn ich nur über mir stehen könnte
um den Informationsfluß zu sehen

die Windungen der Kanäle
aus dem Universum in meinen Körper

bewundernd zu betrachten
und das Leben verstehend

zu genießen, das manchmal
in meinem Bewusstsein

postlagernd wartet

Poste restante  Poste restante
Amsterdam, 2020-11-07
Bundel: Ongewrongen 

Zywa B EÃU FORT Motortour

Ich sitze auf die volle Stärke
von 210 Pferden und renne
über den Strand von Der Hahn
ich existiere, ich lebe
urig schnell

meine Seele verschlingt die Brandung
und die Düne, die Landschaft
meiner Freiheit, mein Traum
und die Realität fallen zusammen
auf der Grenze von Meer und Freunde

wo ich meinen Norton umarme
stark, eigenständig und frei
erschaffe ich Bild für Bild
Leben aus meinen Wünsche
ich erschaffe Liebe in mir

B EÃU FORT motorrit  B EÃU FORT motor ride
Amsterdam, 2020-11-07
Bundel: De trek 

Zywa Mich selbst in der Hand

Ich kann mir alles mögliche antun
mich verklemmen in Dilemmas
mich krank grübeln, mich aktivieren
oder nichts tun und warten
abwechselnd auf der Couch
meinem Bett oder im Garten
hängend zwischen Eiche und Linde

Ich kann mich aufregen
über meine Gesundheit
und dich, endlos
Abwägungen treffen
und Entschlüsse fassen

     Zumindest wenn das stimmt
     denn Denken heißt Nachdenken
     den Ereignissen nach
     rennend mir vormachen

     dass ich mich in der Hand habe
     Pläne machen kann
     für meine Arbeit und mein Leben
     mit dir, jetzt, wo sich alles ändert

     und später sich doch herausstellen wird
     beinahe dasselbe geblieben zu sein
     aber dann ohne diesen Job
     und ohne dich, unbequem

     ist nur der Übergang

Mezelf in de hand  In control
Amsterdam, 2020-11-07
Bundel: Vrijnd 

Zywa Er hat süße Dinge gesagt

Er hat süße Dinge gesagt

um mich glauben zu lassen
dass er mich liebte und ich
sehr speziell für ihn war

Ich war so jung –
verfügbar, in seinen Augen
und in seinen Händen

Zuerst süß, sehr süß
aber ein Spiel
das nichts mit mir zu tun hatte

Wir teilten ein Geheimnis
sagte er, und ich zweifelte
bis ich es nicht wusste

Ich hoffte, der vertrauten
Intimität zu entkommen
Ich habe von Liebe geträumt

Hij zei lieve dingen  He said sweet things
Amsterdam, 2020-11-08
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Mich flöhen

Ich schaue seitwärts auf die Blumen
die ich heute Morgen im Wald gepflückt habe
sie erstrecken sich in der Wärme
meines Schlafzimmers

draußen rauscht der Regen
über dem Verkehr, die Stadt
versteckt hinter der weichen Wand
der Vorhänge

das Licht der Wolken
scheint weit herum
um die Kerzen auf den Tellern
auf dem Boden neben meinem Bett

meine Haut ist glatt geduscht
ich streichle das flaumige Haar
das bin ich, zu lieben
und zu verwöhnen

ich streiche über mein Herz
es ist nicht aufregend
mir selbst zu zu flüstern
ich liebe dich

ich strecke mich, staple Kissen
unter mein Gesäß, was soll ich
mir vorstellen, ich liege hier
wie eine Königin

Mezelf vlooien  Fleaing myself
Amsterdam, 2020-11-08
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Anfällig

Jeder weiß wohl
aus den täglichen Nachrichten
die Orte und Zeiten

sind manchmal falsch, plötzlich
leben Menschen nicht mehr und wir
vergessen das wieder, so anfällig
sind unsere Gefühle

und Gedanken auch
unter denen wir nicht leiden
und uns nicht beugen wollen

Lieber halten wir groß
dass wir in Sicherheit sind, zweimal täglich
sehen wir neben den Schirmen

das Gute unseres Lebens
und gegen das Pech
das dazwischen rutscht
bewaffnen wir uns mit Humor

Jeder weiß wohl
von still sein, allein
oder zusammen, dann ist es weniger schlimm

Broos  Frail
Amsterdam, 2020-11-08
Bundel: OverLeven 

Zywa Vollmutig

Kleiner als ich bin
bin ich in meine eigenen Armen

gefallen, in Stücke
aber ganz Liebe

die die Wunden leckt
sie gehören mir

Das Bett weiß nichts davon
trägt einfach, wer sich hinlegen will

es ist weich für schwer
und stachelig, für mich

Ich rede und schreibe meine Beschwerden
unter begeisterten Worten weg

Freunde hoffen losmutig mit
raten, was ich nicht wage

mit ihnen zu teilen und danach
mache ich mir Sorgen

ob ich ihnen unrecht getan habe
ich bin so müde

mein Körper ist die Grenze
die ich überschreiten möchte

Volmoedig  Bravehearted
Amsterdam, 2020-11-09
Bundel: OverLeven 

Zywa Binnenskamers

Ineens was het anders
lagen de tuimelaars om
en werd ik opgehaald

Ik lig schrap, ben ergens
doorheengevallen, een vlies
tussen orde en overmacht

Draag mij weg, ik wil hemels
van pastel en grijs na mijn uitjes
binnenskamers en op de gang
geen systeemplafond

Weer thuis, in het licht
van mijn eigen ramen
tussen de planten, het kastje
en de muur van pijn

dun behangen met angstdromen
waarin ik niet wil ondersneeuwen
hoe strak de banden ook knellen

In pyjama lijd ik mijzelf
ik klem mijn kom in mijn handen
ik laat niet los

In my rooms  In meinen Zimmern
Amsterdam, 2020-11-09
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Dood 

Zywa In my rooms

Suddenly it was different
the toggles turned over
and I was picked up

I brace myself, fallen through
something, a membrane
between order and overpower

Carry me away, I want heavens
of pastel and gray after the outings
in my room and in the hallway
not a dropped ceiling

Back home, in the light
of my own windows
between the plants, the pillar
and the post of pain

thinly covered with anxious dreams
in which I don't want to be snowed under
no matter how tight the ties squeeze

In pyjamas I suffer myself
clamping my cup in my hands
I won't let go

Binnenskamers  In meinen Zimmern
Amsterdam, 2020-11-10
Bundel: OverLeven 

Zywa In meinen Zimmern

Plötzlich war es anders
sind die Kippschalter um
und ich wurde abgeholt

Ich bin angespannt, durch etwas
hingefallen, eine Membran
zwischen Ordnung und Übermacht

Trage mich weg, ich will Himmel
von Pastell und Grau nach den Ausflügen
in meinem Zimmer und auf dem Flur
keine abgehängte Decke

Wieder zu Hause, im Licht
meiner eigenen Fenstern
zwischen den Pflanzen, das Hü
und Hott des Schmerzes

dünn tapeziert mit Angstträumen
unter denen ich nicht eingeschneit werden möchte
egal wie einengend die Bänder quetschen

Im Pyjama leide ich mich
ich klemme meine Schüssel in meine Hände
ich werde nicht loslassen

Binnenskamers  In my rooms
Amsterdam, 2020-11-10
Bundel: OverLeven 

Zywa

Wissellichaam (Qiflow)

Het heeft mij
niet nodig, ongeacht wat
ik doe, laat en denk


Het is
Het stroomt
of verzamelt zich


Als ik me overgeef
en Het vanzelf laat gaan
zonder iets te hoeven doen


besef ik Het
ervaar ik Het
gedachtenloos


ziel in de Ziel
stroom met de Stroom
een wissellichaam van Het


Ik adem en neem
Het waar, waar Het
niet stroomt gaat het stromen

Metamorphic body (Qiflow)  Wechselkörper (Qiflow)
Amsterdam, 2020-11-13
Bundel: Wissellichaam 
Trefwoord: Reiki^ 

Zywa

Metamorphic body (Qiflow)

It does not need
me, no matter what
I do, leave and think


It is
It flows
or gathers


If I surrender
and let It go by Itself
without having to do anything


I become conscious of It
I experience It
thoughtlessly


soul in the Soul
flow with the Flow
a metamorphic body of It


I breathe and perceive
It, where It
does not flow It will flow

Wissellichaam (Qiflow)  Wechselkörper (Qiflow)
Amsterdam, 2020-11-14
Bundel: Wissellichaam 
Trefwoord: Reiki^ 

Zywa

Wechselkörper (Qiflow)

Es hat mich
nicht nötig, egal was
ich tue, lasse und denke


Es ist
Es fließt
oder sammelt sich


Wenn ich mich hingebe
und Es von selbst gehen lasse
ohne etwas tun zu müssen


ist Es mir klar
erlebe ich Es
gedankenlos


Seele in Der Seele
Fluß mit Dem Fluß
ein Wechselkörper des Es


Ich atme und nehme
Es wahr, wo Es
nicht fließt, wird Es fließen

Wissellichaam (Qiflow)  Metamorphic body (Qiflow)
Amsterdam, 2020-11-14
Bundel: Wissellichaam 
Trefwoord: Reiki^ 

Zywa Vipassana

Es ist erst der dritte Tag
denke ich ständig und auch dass
dieser Gedanke mich nicht weiter bringt

Nur mein Atem und die Ruhe
jetzt, wo es vorerst nichts unternommen
werden kann gegen die Fakten von Blut

Stein, Eisen, die Elemente
des Periodensystems
nichts zu unternehmen, nur zu denken

Und das kann schon etwas weniger sein
das Abwägen und Bestimmen
meiner zunehmenden Einsicht

was gut für mich ist
in den Anfällen des Chaos
und Panik, nur zu denken

an mich
als Schöpfer
meines Lebens

Vipassana  Vipassana
Amsterdam, 2020-11-28
Bundel: Ongewrongen 

Amsterdam, 2020-12-11
Verdwijnpunt (Wytske Versteeg) – 2020
Verhaal
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Zelfexpressie 
Eerbetuiging: Versteeg, Wytske 

Zywa Wond

Ben jij mijn oefening
in mijn lichaam adem
te voelen en te voelen
opsteken tot een storm?

Ben ik jouw oefening
om te luisteren, alleen
een vraag te stellen
als ik niet verder durf

om fragmenten van feiten
en verwarring uit te braken
in een horten en stoten
van stiltes

die jij ondergaat
zonder comfort, zonder
dichterbij te komen
zo dichtbij ben je al

vol vertrouwen
dat ik diep durf
te ademen, te huilen
en verder te gaan

zoekend
in het donker
ontdekkend hoe
ik dat kan?

Injury  Verletzung
Amsterdam, 2020-12-11
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Trauma 

Zywa Injury

Are you my exercise
of feeling breath
in my body and feeling it
rise to a storm?

Am I your exercise
of listening, only
asking a question
when I dare not go on

to throw up fragments
of facts and confusion
in fits and starts
of silences

which you undergo
without comfort, without
getting closer, that close
you are already

confident
that I dare to
breathe deeply, cry
and go on

searching
in the dark
discovering
how I can?

Wond  Verletzung
Amsterdam, 2020-12-12
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Verletzung

Bist du meine Übung
Atem in meinem Körper
zu empfinden und zu empfinden
wie er aufkommt zu einem Sturm?

Bin ich deine Übung
zuzuhören, nur dann
eine Frage zu stellen
wenn ich nicht weiter

Fragmenten von Fakten
und Verwirrung zu erbrechen wage
in Rücke und Stöße
von Stille

die du erleidest
ohne Komfort, ohne
näher zu kommen
so nah bist du schon

zuversichtlich
dass ich es wage, tief
zu atmen, zu weinen
und weiter zu gehen

suchend
im Dunkeln
entdeckend wie
ich das kann?

Wond  Injury
Amsterdam, 2020-12-12
Bundel: Blauwe plekken 

Amsterdam, 2020-12-22
Zhineng Qigong = wijs en vaardig met levensenergie omgaan, zodat die evenwichtig stroomt (yin en yang)
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Meditatie 

Amsterdam, 2020-12-23
Ik denk, dus ik ben – 1644
“Je pense, donc je suis” (“Cogito ergo sum” / “Ik denk, dus ik ben”, 1644, “Discours de la Méthode”, René Descartes) gaat over de vraag of het fysieke bestaan echt is, en brengt daaarbij een scheiding aan tussen de lichamelijke en geestelijke kant van het bestaan; deze scheiding is denkbeeldig, maar kan een hulpmiddel zijn bij ethische keuzes en voor de wilskracht
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Evenwicht 
Eerbetuiging: Descartes, René 

Amsterdam, 2020-12-30
Bundel: Alsloos 
Trefwoord: Contact 

Amsterdam, 2020-12-31
Revalidatie
Bundel: Nieuw Geleden 
Trefwoord: Levenslust 

Amsterdam, 2020-12-31
Universele levensenergie
Zhineng Qigong

Bundel: Nieuw Geleden 
Trefwoord: Reiki^ 

Amsterdam, 2021-01-12
Bundel: Nieuw Geleden 
Trefwoord: Begin 

Amsterdam, 2021-01-13
Bundel: Nieuw Geleden 

Amsterdam, 2021-01-13
Bundel: Nieuw Geleden 

Amsterdam, 2021-01-14
Wen = treffen
>> Wond = getroffen
>> Wonder = gebeurtenis waardoor men getroffen wordt

Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Vriendschap 

Amsterdam, 2021-01-15
Bundel: Zonder reserve 

Amsterdam, 2021-01-15
Bundel: Zonder reserve 

Amsterdam, 2021-01-15
De metgezellen van de angst (René Magritte) – 1942
Schilderij “Les compagnons de la peur”
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Angst 
Eerbetuiging: Magritte, René 

Amsterdam, 2021-01-16
Bundel: Waartussen 
Eerbetuiging: Magritte, René 

Amsterdam, 2021-01-16
Bundel: Waartussen 
Eerbetuiging: Magritte, René 

Amsterdam, 2021-01-16
Tegen de zon in kijken: doodsangst en hoe die te overwinnen (Irvin Yalom) – 2008
“Butterfly effect” (vlindereffect: vergrote reactie)
Boek “Staring at the Sun: overcoming the terror of death”

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Inzicht 
Eerbetuiging: Yalom, Irvin 

Amsterdam, 2021-01-16
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Rust 

Amsterdam, 2021-01-16
De zon en de dood kunnen elkaar niet aanstaren (François VI, hertog van La Rochefoucauld) – 1665
“Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement” (Morales XXVI)
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Leven 
Trefwoord: Reiki^ 
Eerbetuiging: De La Rochefoucauld, François VI 

Amsterdam, 2021-01-17
Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Yalom, Irvin 

Amsterdam, 2021-01-17
Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Yalom, Irvin 

Amsterdam, 2021-01-17
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-01-17
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-01-17
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Rust 

Amsterdam, 2021-01-17
Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: De La Rochefoucauld, François VI 

Amsterdam, 2021-01-17
Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: De La Rochefoucauld, François VI 

Amsterdam, 2021-01-17
Tegen de zon in kijken: doodsangst en hoe die te overwinnen (Irvin Yalom) – 2008
“Ripple effect” (rimpeleffekt: vermenigvuldigde reacties)
“Staring at the Sun: overcoming the terror of death”

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Deugden 
Eerbetuiging: Yalom, Irvin 

Amsterdam, 2021-01-18
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-01-18
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2021-01-18
Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Yalom, Irvin 

Amsterdam, 2021-01-18
Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Yalom, Irvin 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater